Powered by Blogger.

Làm mail server với Postfix - Phần 5

Cấu hình POP3 server với solid-pop3d

Nội dung

1. Giới thiệu
2. Cài đặt, cấu hình
3. Tham khảo, tài liệu liên quan

Giới thiệu
solid-pop3d là một trong số rất ít pop3 server (tại thời điểm viết bài này 5/2003) cho phép người dùng nhận mail lưu giữ dạng Maildir bằng giao thức APOP. Bài viết này giới thiệu cách sử dụng solid-pop3d để dựng một pop3 server trong những điều kiện sau đây:

* máy chủ chạy hệ điều hành Linux
* mail đang được lưu giữ ở dạng Maildir
* lấy mail bằng một trong hai giao thức: POP3 hoặc APOP

Bắt đầu viết: tháng 5 năm 2003.
Thay đổi lần cuối vào lúc: Sun Feb 1 12:47:44 JST 2004.

Cài đặt, cấu hình
Thứ tự cài đặt

// tải solid-pop3d
$ wget http://solidpop3d.pld.org.pl/solid-pop3d-0.15.tar.gz

// tạo một account riêng để chạy solid-pop3d
$ su -
# /usr/sbin/useradd -d /dev/null -s /dev/null -M spop3d


// cài đặt
$ tar zxvf solid-pop3d-0.15.tar.gz
$ cd solid-pop3d-0.15
$ ./configure --enable-apop
$ make
$ su -
# make install
# cd /usr/local/sbin
# strip spop3d


Cấu hình

// tham khảo cấu hình mặc định
# cp solid-pop3d-0.15/doc/config.example /usr/local/etc/spop3d.conf

// sửa đổi file /usr/local/etc/spop3d.conf như sau

MailDropName Maildir
MailDropType maildir
AllowAPOP yes

Khởi động

Bài viết này giới thiệu cách khởi động solid-pop3d bằng xinetd. Sao lưu file /etc/xinetd.d/pop3 (nếu đã có), và tạo file /etc/xinetd.d/pop3 mới với nội dung như sau
### --- start of /etc/xinetd.d/pop3
# default: off
# pop3 for solid-pop3d (spop3d)
service pop3
{
socket_type = stream
protocol = tcp
wait = no
user = root
server = /usr/local/sbin/spop3d
}
### --- end of /etc/xinetd.d/pop3

Sau đó khởi động lại xinetd
# killall -HUP xinetd

Đến đây, pop3 server đã được khởi động. Kiểm tra pop3 server bằng một trong những cách sau đây

// kiểm tra bằng nmap
$ nmap localhost
...
110/tcp open pop-3
...

// kiểm tra bằng ps
$ ps aux | grep spop3d
...
spop3d 24816 0.0 0.0 1664 4 ? S Jan11 0:00 spop3d

...

Cuối cùng, mỗi user tự tạo APOP password cho mình bằng lệnh

$ /usr/local/bin/pop_auth

Tham khảo

1. Hai cách lưu giữ mail: Mailbox và Maildir
2. Tìm hiểu thêm về giao thức APOP
3. Những mail client có thể dùng giao thức APOP
4. bổ sung tháng 5/2005: ngày 3/5/2005, mpop http://mpop.sf.net) ver 0.6.2 support APOP/Maildir
    Blogger Comment
    Facebook Comment