Powered by Blogger.

Ý nghĩa những câu Chú Đại Bi và 84 hình ảnh minh họa

Chú Đại Bi xuất tượng
Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

01 : Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng hành giả cầm chuỗi lễ tụng cầu Bồ tát, Linh, Cảm, Ứng.)
02 : Nam mô a rị da (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tay bê Như Ý Luân. Hành giả y giáo phụng hành.)
03 : Bà lô yết đế thước bát ra da (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Quán Tự Tại Trì Bát. Nếu muốn lấy được ngọc xá lợi, đọc bài này và suy ngẫm Bồ tát cầm bát. Hành giả quán tưởng đến chúng sanh được trường thọ.)
04 : Bồ đề tát tỏa bà da (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Bất Không Quyển Sách Bồ tát áp lãnh đại binh. Tự giác giác tha, phổ độ chúng sanh.)
05 : Ma ha tát đỏa bà da (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Chủng Tử Bồ tát trì tụng thần chú, theo pháp tu trì, được thiện giải thoát.)
06 : Ma ha ca lô ni ca da (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Mã Minh Bồ tát tay đang cầm bạt chiết la. Tự giác giác tha, tự độ độ tha.)
07 : Án (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Thần Quỷ Vương chấp tay nghe từng lời tụng chú. Chư Phật quán tưởng chữ Án thành chánh giác.)
08 : Tát bàn ra phạt duệ (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Tứ Đại Thiên Vương dùng lục độ hóa độ chúng ma.)
09 : Số đát na đát tỏa (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Bộ Lạc Tứ Thiên Vương khiến cải ác theo thiện.)
10 : Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Long Thọ Bồ tát hộ trì người tu hành, hàng phục tất cả ma oán.)
11 : Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na rộng độ vô lượng chúng sanh.)
12 : Nam mô na ra cẩn trì (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na gia hộ chúng sanh an lạc.)
13 : Hê rị ma ha bàn đa sa mế (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Dương Đầu Thần Vương hộ trì hành giả xa lìa loài ác thú.)
14 : Tát bà a tha đậu du bằng (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Bồ tát Cam Lộ Vương tay cầm cành dương, tay cầm bình ngọc cam lộ độ chúng sanh.)
15 : A thệ dựng (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương tuần sát bốn phương khuyến hành thiện, ngừng điều ác.)
16 : Tát bà tát đa na ma bà tát đa na ma bà già (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Bà Già Đế Thần Vương độ chúng sanh có duyên. Hình dáng đen, cao lớn, dùng da beo làm khố, tay cầm cây thiết xoa.)
17 : Ma phạt đạt đậu (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Quân Trá Ly Bồ tát (Quân Tra Lợi) mặt có ba con mắt cảm hóa ác nhơn hướng thiện, một tay cầm bánh xe sắt và một cầm dây.)
18 : Đát điệt tha (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài A La Hán thuyết pháp độ sanh. Đây là lời kiếm ngữ, bản thân của thần A La Hán.)
19 : Án a bà lô hê (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Quán Thế Âm Bồ tát chấp tay trước ngực, phóng tâm từ bi vô lượng cứu khổ ban vui.)
20 : Lô ca đế (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đại Phạm Thiên Vương ở trong mười phương thế giới độ thoát chúng sanh. Ngài Đại Phạm Thiên Vương cai quản bộ lạc thần tiên.)
21 : Ca ra đế (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đế Thần thân hình cao lớn, sắc đen, ở trong mười phương thế giới thường cứu chúng sanh.)
22 : Di hê rị (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Thiên Thần Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binh sắc xanh, trong ba mươi ba cõi trời độ chúng.)
23 : Ma ha bồ đề tát đỏa (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đại Bồ tát dùng tâm nguyện thanh tịnh, từ bi vô ngã cảm ứng độ người chân thật tu hành. Đây là ý nghĩa tâm chân thật không tạp loạn, thế mới gọi là “tát đỏa”.)
24 : Tát bà tát bà (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Hương Tích Bồ tát điều phục năm phương chúng quỷ theo hầu cứu giúp chúng sanh, (áp lãnh quỷ binh ở năm phương để làm kẻ thị tùng,) hành tung không thể nghĩ bàn.)
25 : Ma ra ma ra (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Bạch Y Bồ tát tay mặt cầm cây Như Ý, tay trái dắt đồng tử khiến chúng sanh được trường thọ.)
26 : Ma hê ma hê rị đà dựng (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng A Di Đà Phật khiến chúng sanh khi hết thân này đồng sanh Cực Lạc Quốc.)
27 : Cu lô cu lô yết mông (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Không Thân Bồ tát Thiên Đại Tướng Quân suất lãnh hai mươi vạn ức thiên binh, hóa độ vô lượng chúng sanh.)
28 : Độ lô độ lô phạt xà da đế (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Nghiêm Tuấn Bồ tát áp lãnh man binh Khổng Tước Vương, hàng phục các ma oán.)
29 : Ma ha phạt xà da đế (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đại Lực Thiên Tướng tay cầm Bảo Xử hộ trì chúng sanh, tinh tấn tu hành.)
30 : Đà ra đà ra (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Trượng Phu tu khổ hạnh khiến chúng sanh phá trừ các ngã chấp, pháp chấp.)
31 : Địa rị ni (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Sư Tử Vương Bình xét nghiệm người tụng chú, khiến chúng sanh tiêu trừ tai họa.)
32 : Thất Phật ra da (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Thích Lịch Bồ tát tay cầm Kim Xử hàng phục các ma và quyến thuộc của chúng.)
33 : Dá ra dá ra (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Tồi Toái Bồ tát tay cầm Kim Luân (bánh xe vàng) hóa độ oán ma đều phục tùng.)
34 : Mạ mạ phạt ma ra (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đại Hàng Ma Kim Cang tay cầm Kim Luân hộ trì chúng sanh đắc đại cát tường.)
35 : Mục đế lệ (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng chư Phật, chấp tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành giả phụng trì chứng đắc Phật quả.)
36 : Y hê y hê (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Ma Hê Thủ La Thiên Vương cảm triệu nhơn thiên thuận cùng.)
37 : Thất na thất na (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Ca Na Ma Tướng Thiên Vương, hóa lợi chư thiên, không gây tai hại nhân gian.)
38 : A ra sâm Phật ra xá lợi (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát tay cầm khiên, tay cầm cung tên, kính tụng thần chú, đắc pháp tự tại.)
39 : Phạt sa phạt sâm (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Kim Khôi Đại Tướng tay cầm linh thuận thời giáo hóa độ chúng sanh. )
40 : Phật ra xá da (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Phật A Di Đà chúng sanh tưởng niệm thị hiện tiền tương lai sẽ thấy Phật.)
41 : Hô lô hô lô ma ra (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Bát Bộ Thần Vương chắp tay niệm từ bi hàng phục chúng ma.)
42 : Hô lô hô lô hê rị (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Tứ Tý Tôn Thiên mình mặc áo giáp lá liễu, tay bưng nhật nguyệt chiếu sáng hóa độ nhơn thiên.)
43 : Ta ra ta ra (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hóa hiện Phổ Đà Sơn hiển linh bất khả tư nghì, có ý nghĩa Ta bà khổ như núi non hiểm trở, chỉ cho biết cảnh đời ác năm trược.)
44 : Tất rị tất rị (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát mạo từ bi tay cầm cành dương, tay cầm tịnh bình rưới nước cam lồ cứu khổ độ sanh.)
45 : Tô rô tô rô (Hóa hiện tướng tiêng lá cây rơi rụng ở cõi chư Phật, chúng sanh nghe tiếng được bốn lợi ích: quán đảnh, mát thân, tâm vui, đầy đủ.)
46 : Bồ đề dạ bồ đề dạ (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát diện mạo từ bi thân cận trẻ con giáo hóa lợi ích chúng sanh. Ngài Quán Thế Âm Bồ tát kết duyên với chúng sanh.)
47 : Bồ đà dạ bồ đà dạ (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Tôn Giả An Nan.)
48 : Di đế rị dạ (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đại Xa Bồ tát tay cầm kim đao.)
49 : Na ra cẩn trì (Chính là bản thân của ngài Long Thọ Bồ tát tay cầm kim đao.)
50 : Địa rị sắc ni na (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Bảo Tràng Bồ tát tay kiết ấn, tay cầm Thiết Xoa làm lợi ích chúng sanh.)
51 : Ba dạ ma na (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Bảo Kim Quang Tràng Bồ tát tay cầm Kim Cang Xử lợi ích độ sanh.)
52 : Ta bà ha (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Tam Đầu Thiện Thánh ngồi kiết già trên mình con Ngại Long (Già phu ngãi long).)
53 : Tất đà dạ (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả Xá Lợi Phất Bồ tát tay ấn Liên Hoa thủ, thông đạt hết thảy các pháp môn.)
54 : Ta bà ha (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Hằng Hà Sa Bồ tát đứng trên đầu (rồng) cá ngao dạo biển pháp, dùng tâm cát tường hóa độ chúng sanh.)
55 : Ma ha tất đà dạ (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Phong Quang Bồ tát tay cầm cây tràng phan báu (phướng đỏ) lợi ích độ sanh.)
56 : Ta bà ha (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả Mục Kiền Liên vai mang cây tích trượng quảy áo Cà Sa, dứt trừ tai ương, cứu độ chúng sanh.)
57 : Tất đà du nghệ (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Chư Thiên Bồ tát, vân tập, thính thọ, pháp hỷ, tay cầm kim đao.)
58 : Thất bàn ra dạ (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Thiên Nữ Tự Tại viên mãn tu pháp An tức hương. Đây là An-Tức Hương của Đức A Di Đà và Quán Thế Âm.)
59 : Ta bà ha (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả A Xà Na Bồ tát hoan hỷ bưng cao bình bát tăng trưởng tâm lợi ích độ sanh.)
60 : Na ra cẩn trì (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Hải Huệ Bồ tát tay cầm kiếm vàng hóa độ thánh giả Tiểu Thừa.)
61 : Ta bà ha (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Chiên Đàn La Bồ tát quảy nón lá vô trụ thắng nghĩa hóa độ chúng sanh.)
62 : Ma ra na ra (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Bảo Ấn Vương Bồ tát tay cầm Búa Vàng Như Ý kiểm nghiệm tâm hạnh chúng sanh.)
63 : ta bà ha (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả Câu Hy La mang dép cỏ đạp trên sóng nước phát sanh tiếng Hải Triều Âm, cảnh giác tâm chúng sanh.)
64 : Tất ra tăng a mục khê da (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Dược Vương Bồ tát mang thuốc trị các thứ bịnh.)
65 : ta bà ha (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Viên Mãn Bồ tát thân mặc y đỏ, (lộ đôi bàn tay mẫu đa la), chấp tay viên mãn.)
66 : Ta bà ma ha a tất đà dạ (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Dược Thượng Bồ tát tay cầm bình ngọc hải trừ tật khổ chúng sanh.)
67 : Ta bà ha (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả Đại Trí Xá Lợi Phất tay phất trần ngọc, lưng mang chơn kinh cứu cánh thắng nghĩa hóa đạo chúng sanh quy Tịnh Độ.)
68 : Giả kiết ra a tất đà dạ (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Thần Hổ Gầm (Kiếu Hám Thần Tướng) tay cầm búa kiên định tâm hàng phục ma oán.)
69 : Ta bà ha (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Chư Thiên Ma Vương vai mang cây xà thương hóa đạo chúng sanh giải trừ tâm óan hận)
70 : Ba đà ma yết tất đà dạ (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Linh Hương Thiên Bồ tát tay bưng lư hương Như Ý, hộ trì chúng sanh.)
71 : Ta bà ha (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Tán Hoa Thiên Bồ tát tay cầm bảo liên ngàn cánh rưới hoa sen báu ngàn cánh, thành tựu chúng sanh lợi ích an lạc.)
72 : Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả Phú Lâu Na tay bưng bình bát cứu độ chúng sanh lìa tai nạn.)
73 : Ta bà ha (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đà La Ni Tử Bồ tát tay bưng mâm cây trái tươi bố thí độ sanh chân thật tu hành rõ pháp tánh không.)
74 : Ma bà lợi thắng yết ra dạ (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Tam Ma Thiền Na Bồ tát ngồi kiết già, với đôi tay chuyển luân bảo đăng.)
75 : Ta bà ha (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả Đại Ca Diếp tay cầm chuỗi và tay cầm thiền trượng chỉ dẫn chúng sanh tu hành.)
76 : Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Hư Không Tạng Bồ tát tay cầm hoa ngồi trên phiến đá khiến cho chúng sanh kiên định tín tâm dõng mãnh tinh tấn.)
77 : Nam mô a rị da (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Phổ Hiền Bồ tát kiết già thiền tọa trên Bá Bảo Hương Tượng khiến chúng sanh viên mãn công hạnh.)
78 : Bà lô kiết đế (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ tát ngồi trên lưng sư tử xanh ngón tay chỉ hư không khiến chúng sanh khai ngộ.)
79 : Thước bàn ra dạ (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát cầm đóa kim liên (hoa sen) ngàn cánh, hiểu lý “Nhãn căn thọ sắc”, giải trừ chúng sanh ái sắc trần hư vọng, thấy được tự tánh không.)
80 : Ta bà ha (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát buông thỏng hai tay, duổi mở hai bàn tay vàng, hiểu lý “tai phân biệt tiếng”, giải trừ nhĩ căn phân biệt thanh trần hư vọng, nghe tự tánh không.)
81 : Án tất điện đô (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ mở tay ngũ luân, hiểu lý “mũi ngửi các mùi”, đoạn tỹ căn ái nhiễm hương trần, tự giác tánh không.)
82 : Mạn đa ra (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tay ngài Đâu La Miên, hiểu lý “lưỡi nếm vị”, đoạn trừ thiệt cặn ái nhiễm vị trần hư vọng, tự giác tánh không.)
83 : Bạt đà dạ (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát tay bưng bát hương, hiểu lý “thân căn thọ xúc”, giải trừ tham ái chạm xúc, khiến chúng sanh đoạn thân căn xúc trần hư vọng, tự tánh giác không.)
84 : Ta bà ha (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát tay cầm tràng phan, hiểu lý “ý cần biết các pháp”, giải trừ phân biệt các pháp, khiến chúng sanh đoạn ý căn chấp pháp trần hư vọng, biết tự tánh không.)
    Blogger Comment
    Facebook Comment