Powered by Blogger.
Showing posts with label Kỹ Năng. Show all posts
Showing posts with label Kỹ Năng. Show all posts

BULLET JOURNAL - QUẢN TRỊ THỜI GIAN CHO NGƯỜI 'LƯỜI'

Bullet journal là một cách ghi chép công việc và kế hoạch rất hiệu quả do Ryder Carroll, một nhà thiết kế tại Brooklyn sáng tạo ra, nó sử d...
Read More