Powered by Blogger.

Recovery password router

Khi bật nguồn thì router sẽ chạy quá trình P.O.S.T  (Power On Self Test), quá trình này kiểm tra phần cứng router để đảm bảo chúng hoạt động tốt. Tiếp theo là theo trình tự các bước:


1st   ROM
2nd  FLASH     IOS
3rd  NV_RAM    startup-config

- Nếu không có IOS —> vào chế độ Rommon>
- Nếu có IOS  —> chuyển qua NV_RAM
- Nếu không có file startup-config   —>  vào chế độ Setup mode
- Nếu có file startup-config   —> RAM —>> boot bình bình thường ==> hỏi password

Vấn đề của chúng ta : làm sao không cho nó gọi file Startup-config ?

Giá trị default trên thanh ghi cấu hình(config-register) của router là 0x2102.

0010 0001 0000 0010    —> 0x2102

trong đó bit số 6 (tính từ phải sang trái)  bằng 0 có ý nghĩa: sử dụng file startup-config trong NVRAM.

Để bỏ qua startup-config trong NVRAM khi khởi động, ta cần phải thiết lập giá trị là 1 cho bit thứ 6 của thanh ghi cấu hình. 

0010 0001 0100 0010    —> 0x2142

Giá trị của cả thanh ghi khi đã thiết lập giá trị 1 cho bit số 6  là : 0×2142

Các bước khôi phục password:

1. Dùng HyperTerminal (hoặc SecuCRT) để kết nối với router thông qua cổng console
2. Tắt router, sau đó bật lại. Nhấn tổ hợp phím Ctrl-Break trong vòng 60 giây để vào chế độ Rommon.
monitor: command “boot” aborted due to user interrupt
rommon>
3. Dùng lệnh confreg để đổi nội dung thanh ghi sang 2142.
rommon> confreg 0x2142
4. Dùng lệnh reset để khởi động lai router
rommon> reset
Would you like…. ( y/n ) n      —-> chọn No nhé các bạn.
5. Sau khi reboot thì router sẽ vào chế độ User mode:

Router>
chúng ta tiến hành sao chép cấu hình từ NV_RAM sang RAM và đặt lại pw mới cho các loại kết nối! ^_^
router>enable
router#copy startup-config running-config
router#config t
router(config)#enable secret newpassword
router(config)#enable password newpassword
router(config)#line console 0
router(config-line)#login
router(config-line)#password newpassword
router(config)#line aux 0
router(config-line)#login
router(config-line)#password newpassword
router(config)#line vty 0 4
router(config-line)#login
router(config-line)#password newpassword

7. Trả giá trị thanh ghi về giá trị default (0x2102)
router#config t
router(config)#config-register 0x2102
router(config)#exit
8. Lưu lại cấu hình và khởi động lại router
router#wr
router#reload
———————————–
9. Bật lại các interface
Sau bước 8 thì tất cả interface của router đang ở tình trạng shutdown, chúng ta phải vào từng interface để bật nó lên
router>enable
router#config t
router(config)#int fa0/0
router(config-if)#no shut
Nhấn Ctrl-C
router#wr  // lưu cấu hình 

    Blogger Comment
    Facebook Comment