Powered by Blogger.

Cấu hình địa chỉ IP cho card mạng trong Linux

1– Xác định địa chỉ IP hiện tại

Hầu hết các máy tính ngày nay đều có một card Ethernet để nối vào mạng LAN. Khi cài đặt Linux, thiết bị này được gọi là eth0. Bạn sử dụng lệnh ifconfig để xác định địa chỉ IP của card này, cũng như của các card mạng khác.
[root@manthang-pc ~]# ifconfig -a

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:C7:10:74:A8

BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1lo Link encap:Local Loopback

inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:06:25:09:6A:B5

inet addr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1wlan0:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:06:25:09:6A:B5

inet addr:192.168.1.99 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

[root@manthang-pc ~]#

Trong ví dụ trên, card eth0 chưa có địa chỉ IP và Linux đang sử dụng card mạng không dây wlan0 làm kết nối mạng chính. wlan0 có địa chỉ IP là 192.168.1.100 với subnet mask là 255.255.255.0

2– Đặt địa chỉ IP cho card mạng

Sử dụng dòng lệnh

Cũng với lệnh ifconfig, bạn có thể dùng nó để đổi địa chỉ IP cho card mạng eth0 ở trên

[root@manthang-pc ~]# ifconfig eth0 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0 up

Tùy chọn “up” ở cuối câu lệnh sẽ kích hoạt card eth0 này. Lưu ý là sau khi khởi động lại máy thì việc đặt địa chỉ IP với lệnh ifconfig sẽ không còn tác dụng nữa. Bạn cần thêm câu lệnh trên vào file /etc/rc.d/rc.local để mỗi lần bạn khởi động máy thì giữ cấu hình IP trên được giữ nguyên.

Chỉnh sửa file cấu hình

Thư mục /etc/sysconfig/network-scripts chứa các file cấu hình cho các kết nối mạng. Giao tiếp eth0 có file đại diện là ifcfg-eth0, eth1 sử dụng ifcfg-eth1 v.v… Khi khởi động, Linux sẽ đọc thông tin trong các file này để cấu hình IP cho card mạng. Dưới đây là 2 ví dụ dành cho eth0: một giả định eth0 có IP tĩnh, một giả định eth0 sử dụng DHCP.


Tham số ONBOOT=yes cho biết eth0 sẽ tự động được kích hoạt lúc khởi động. Bạn gán ONBOOT=no nếu không muốn sử dụng card eth0 này. Để thay đổi có hiệu lực ngay lập tức bạn sử dụng lệnh ifdown để tắt eth0 và sau đó gõ ifup bật lại eth0.
    Blogger Comment
    Facebook Comment