Powered by Blogger.

Cấu hình network bonding trên centos 6.6

BOND NIC CENTOS 6.6.

Network bonding cho phép bạn cấu hình 2 card mạng chạy loadbalacing và HA với nhau, nếu 1 trong 2 card bị down thì dịch vụ dẫn chạy bình thường. Tính năng loadbalacing cho phép tăng tốc độ truyển dữ liệu trên card mạng, dữ liệu sẽ được chạy trên 2 card để share tải và tăng tốc độ chuyền dữ liệu.

Các mode của Bonding

ModePolicyHow it worksFault ToleranceLoad balancing
0Round Robincác gói dữ liệu truyền và nhận theo tuần tự từng card mộtNoYes
1Active Backup
(active-backup)
Một NIC chạy trong khi một NIC ở trạng thái backup, khi một NIC down, NIC kia tự kích hoạt, hỗ trợ X86YesNo
2XOR [exclusive OR]
(balance-xor) 
In this mode the, the MAC address of the slave NIC is matched up against the incoming request’s MAC and once this connection is established same NIC is used to transmit/receive for the destination MAC.YesYes
3Broadcast
broadcast
Các gói tin truyền tới được gởi đến tất cả các slaveYesNo
4Dynamic Link Aggregation
802.3ad
aggregated NICs act as one NIC which results in a higher throughput, but also provides failover in the case that a NIC fails. Dynamic Link Aggregation requires a switch that supports IEEE 802.3ad.YesYes
5Transmit Load Balancing (TLB)
balance-tlb
The outgoing traffic is distributed depending on the current load on each slave interface. Incoming traffic is received by the current slave. If the receiving slave fails, another slave takes over the MAC address of the failed slave.YesYes
6Adaptive Load Balancing (ALB)
balance-alb
Unlike Dynamic Link Aggregation, Adaptive Load Balancing does not require any particular switch configuration. Adaptive Load Balancing is only supported in x86 environments. The receiving packets are load balanced through ARP negotiation.  

Chuyển đến thư mục chứa các file cấu hình của mạng trong centos

cd /etc/sysconfig/network-scripts/

Tạo mới một file cấu hình cho card bond

vi ifcfg-bond0

DEVICE=bond0
IPADDR=192.168.200.13
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.200.2
NM_CONTROLLED=no
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
USERCTL=no

nhấn ESC

:wq!


Chỉnh sữa file của card nic0

vi ifcfg-eth0

DEVICE=eth0
USERCTL=no
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=no
MASTER=bond0
SLAVE=yes
BOOTPROTO=none
# sed 's/eth0/eth1/' ifcfg-eth0 > ifcfg-eth1


nhấn ESC

:wq!


vi ifcfg-eth1  // sữa lại file

DEVICE=eth0
USERCTL=no
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=no
MASTER=bond0
SLAVE=yes
BOOTPROTO=none
# sed 's/eth0/eth1/' ifcfg-eth0 > ifcfg-eth1


nhấn ESC

:wq!


vi /etc/modprobe.d/bonding.conf   // tạo file và nhập nôi dụng như dưới
alias bond0 bonding
options bond0 mode=5 miimon=100 downdelay=200 updelay=200   // 
phần mode lựa chọn như bản ở trên phụ thuộc nhu cầu

service network restart

ifconfig

[root@localhost network-scripts]# ifconfig       \\ kiểm tra
bond0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:D6:1F:45
          inet addr:172.16.200.13  Bcast:172.16.200.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fed6:1f45/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:272 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:104 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:32066 (31.3 KiB)  TX bytes:6984 (6.8 KiB)

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:D6:1F:45
          inet addr:172.16.200.13  Bcast:172.16.200.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST  MTU:1500  Metric:1   
          RX packets:144 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:92 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:20877 (20.3 KiB)  TX bytes:5364 (5.2 KiB)

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:D6:1F:45
          inet addr:172.16.200.13  Bcast:172.16.200.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:128 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:11189 (10.9 KiB)  TX bytes:1620 (1.5 KiB)
  
  
[root@localhost network-scripts]# cat /proc/net/bonding/bond0   \\ kiểm tra
[root@localhost network-scripts]# ethtool bond0

Ethernet Channel Bonding Driver: v3.6.0 (September 26, 2009)

Bonding Mode: fault-tolerance (active-backup)
Primary Slave: None
Currently Active Slave: eth0
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 200
Down Delay (ms): 200

Slave Interface: eth0
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 1
Permanent HW addr: 00:0c:29:d6:1f:45
Slave queue ID: 0

Slave Interface: eth1
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 1
Permanent HW addr: 00:0c:29:d6:1f:4f
Slave queue ID: 0
    Blogger Comment
    Facebook Comment