Powered by Blogger.

Virtual Desktop Infrastructure ( VDI ) – VMWare Horizon View 5.2 ( Phần 6 )

Phần 6 : Triển khai VMWare Horizon View 5.2 - Tạo linked clone

Ở phần trước, chúng ta đã tạo xong source dùng để làm master image (gold master/ golden image)  sử dụng trong Linked Clone (automated pool), bài này tôi sẽ tạo Linked Clones dựa trên hệ thống đã cài đặt.B1: tại giao diện quản lý View Administrator. tab Inventory > Pool . chọn Add

B2: tick chọn Automated Pool > Next


B3  Tick chon Dedicated

Dedicated: khi user logout và login trở lại thì vẫn truy cập vào desktop cũ trong pool

Enable automatic assignment: user sẽ tự động assgin vào desktop,k cần thông qua admin.

Floating: khi user logout và login trợ lại thì sẽ random vào desktop trong pool > Next


B4: Tick chọn View Composer linked clones > Next


B5: nhập thông tin pool muốn tạo > Next


B6: Thiết lập thuộc tính trong pool > Next


B7: giữ mặc định ở mục Basic

Tick chọn Use a naming partern : điền win7-{n} ( có thể thay win7 bằng tên bạn muốn)

Max number of desktop : số lượng dekstop sẽ clone ra

Number of spare desktop: số lượng desktop sẽ on chờ

Maximun number of ready ….operation: số luong desktop sẵn sàng khi vComposer đang recompose hoặc bảo trì. > Next


B8: Chọn dung lượng Persistend Disk và Disposable File Redirection

Persistent Disk: ổ đĩa cho phép user chép file và sẽ đc lữu giữ

Disposable File redirection: ổ đĩa cho user chép file tạm và sẽ bị xóa khi refesh desktop, recompose. >Next

 

B9: Chọn nơi chứa Presistent Disk và Replica Disk (k tick chọn thì lưu ở local) > NextB10: cấu hình liên kết vCenter tại mục 1. chọn Browse


B11: Chọn VM muốn làm source, chọn win7 > OK


B12: Chọn Browse ở mục 2, và chọn bản snapshot đã tạo ở win7 bài trước.> OK


B13: Chon Browse ở mục 3 và  chọn folder chứa VM > OK


B14: Chọn Browse ở mục 4 và chọn Host/Cluster > OK


 

B15: Chọn Browse ở mục 5 và chọn Resource Pool > OK


B16: Chọn Browse ở mục 6 và chọn datastore muốn lưu Linked Clone > OK

Nếu chọn lưu ở Local thì sẽ có thông báo warning, ko sao OK


B17: Các liên kết tới vCenter đã hoàn tất > Next


B18:  tính năng mở rộng > Next


 
B19: tinh chỉnh Sysprep > Next

B20: Finish để hoàn tất


Lúc này trong giao diện quản lý View Administrator mục Pool sẽ xuất hiện pool vừa tạo.


B21: Tiến hành thêm user/group có quyền sử dụng Pool. Chọn tên pool vừa tạo, chọn Entitlements > Add


B22: chọn user/group phù hợp > OK > OK


Qua mục Desktop, thấy 2 clones đã ở trạng thái Available, sẵn sàng cho truy cập

    Blogger Comment
    Facebook Comment