Powered by Blogger.

Hướng dẫn lấy lại key cài đặt Windows 10/8.1/8/7

Nếu lỡ quên key cài đặt Windows thì chúng ta có thể dễ dàng lấy lại key cài đặt thông qua Powershell trên OS bằng cách sau đây:

 1. Mở Notepad và paste đoạn lệnh sau vào:
  Code:
  function Get-WindowsKey {
  ## function to retrieve the Windows Product Key from any PC
  ## by Jakob Bindslet (jakob@bindslet.dk)
  param ($targets = ".")
  $hklm = 2147483650
  $regPath = "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion"
  $regValue = "DigitalProductId"
  Foreach ($target in $targets) {
  $productKey = $null
  $win32os = $null
  $wmi = [WMIClass]"\\$target\root\default:stdRegProv"
  $data = $wmi.GetBinaryValue($hklm,$regPath,$regValue)
  $binArray = ($data.uValue)[52..66]
  $charsArray = "B","C","D","F","G","H","J","K","M","P","Q","R","T","V","W","X","Y","2","3","4","6","7","8","9"
  ## decrypt base24 encoded binary data
  For ($i = 24; $i -ge 0; $i--) {
  $k = 0
  For ($j = 14; $j -ge 0; $j--) {
  $k = $k * 256 -bxor $binArray[$j]
  $binArray[$j] = [math]::truncate($k / 24)
  $k = $k % 24
  }
  $productKey = $charsArray[$k] + $productKey
  If (($i % 5 -eq 0) -and ($i -ne 0)) {
  $productKey = "-" + $productKey
  }
  }
  $win32os = Get-WmiObject Win32_OperatingSystem -computer $target
  $obj = New-Object Object
  $obj | Add-Member Noteproperty Computer -value $target
  $obj | Add-Member Noteproperty Caption -value $win32os.Caption
  $obj | Add-Member Noteproperty CSDVersion -value $win32os.CSDVersion
  $obj | Add-Member Noteproperty OSArch -value $win32os.OSArchitecture
  $obj | Add-Member Noteproperty BuildNumber -value $win32os.BuildNumber
  $obj | Add-Member Noteproperty RegisteredTo -value $win32os.RegisteredUser
  $obj | Add-Member Noteproperty ProductID -value $win32os.SerialNumber
  $obj | Add-Member Noteproperty ProductKey -value $productkey
  $obj
  }
  } 
 2. Lưu lại với tên bất kỳ, định dạng ".ps1" trên Desktop
  Ví dụ: GetProductKey.ps1".
 3. Mở Powershell , chạy với quyền Administrator
 4. Gõ vào đoạn lệnh sau:
  Code:
  Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
 5. Gõ tiếp lệnh sau để lấy lại key cài đặt:
  Code:
  Import-Module .\GetProductKey.ps1; Get-WindowsKey 
  Blogger Comment
  Facebook Comment