Powered by Blogger.

BACKUP VÀ RESTORE CẤU HÌNH CHO THIẾT BỊ CISCO SỬ DỤNG TFTP

Có nhiều cách backup & restore cấu hình cho các thiết bị cisco như :

Use a TFTP server

Use an FTP server

Use a Terminal Emulation Program


Một vài phương pháp khác...
-----------------

Ở đây chúng ta dùng TFTP SERVER.

1. Cài đặt TFTP Server:

- Đầu tiên, chúng ta cần download chương trình Solarwinds Tftp Server tại đây
- Tiến hành cài đặt bình thường. ( it's very simple!!! )
- Mở TFTP Server trên desktop, vào Files ---> Configure để bật dịch vụ lên.
2.Backup router ra tftp server:

Để backup file cấu hình từ bộ nhớ RAM của router ra tftp server ta dùng lệnh:Router#copy running-config tftp
Address or name of remote host []? 10.10.10.10 Destination filename [ce_2-confg]? backup20101115_for_my_router !!
1606 bytes copied in 2.489 secs (395 bytes/sec)

Để backup file cấu hình từ bộ nhớ NVRAM của router ra tftp server ta dùng lệnh: Router#copy startup-config tftp Address or name of remote host []? 10.10.10.10 Destination filename [ce_2-confg]? backup20101115_for_my_router !!
1606 bytes copied in 2.489 secs (395 bytes/sec)

Để backup file image từ bộ nhớ flash của router ra tftp server ta dùng lệnh:

Router#copy flash: tftp


3. Restore router từ tftp server:

Để Upgrade file cấu hình từ tftp server vào bộ nhớ RAM của router ta dùng lệnh:

Router#copy tftp: running-config

Để Upgrade file cấu hình từ tftp server vào bộ nhớ NVRAM của router ta dùng lệnh:

Router#copy tftp: startup-config

Để Upgrade file image từ tftp server vào bộ nhớ flash của router dùng lệnh:

Router#copy flash: tftp:

Sau khi gõ các lệnh trên thì router sẽ hỏi địa chỉ tftp server, tên file backup trước đó...
    Blogger Comment
    Facebook Comment