Powered by Blogger.

Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos


Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên CentosZimbra Collaboration Suite (ZCS) là một phần mềm tích hợp hệ thống Mail chạy trên nền tảng Open Source . Hệ thống bao gồm máy chủ mail và web client cùng với 2 phiên bản là : NE (Network Edition) có phí và bản OS (Open Source) miễn phí.Dưới đây là một số tính năng của Zimbra :
 • Mail Box : Soạn thảo văn bản, các tác vụ mail thông thường
 • Chat : Trao đổi công việc trực tuyến
 • Calendar : Lập lịch , chia sẻ lịch
 • Mail Client : Hỗ trợ xem mail trên mobile , PC ( Webmail , Outlook , Zimbra Desktop ..)
 • Service : Hỗ trợ tích hợp ERP , CRM ..
A ) Chuẩn bị trước khi cài đặt :
 • Kiểm tra cấu hình phần cứng :
Cấu hình tối thiểu : Ổ cứng : 20GB , RAM : 8GB , Intel/AMD 64-bit CPU 1.5 GHz
Cấu hình khuyến cáo : Ổ cứng lớn hơn 25GB ( Phụ thuộc khả năng mở rộng ) , RAM : 8GB , Intel/AMD 2.0 GHZ+ 64-bit CPU
Chú ý : Nếu các bạn làm lab có thể để thấp hơn cấu hình tối thiểu. Nhưng khi sử dụng cho doanh nghiệp với khoảng 100user. VNINTEWS khuyến cáo ít nhất nên để khoảng 300GB ổ cứng , RAM : 8GB , 2 Core CPU để có thể hoạt động ổn định.
 • Hệ điều hành :
Centos 6.6 64bit với phân vùng swap gấp đôi RAM. Để tải Centos các bạn vào truy cập trang http://wiki.centos.org/Download
– Ngoài ra, Mọi chi tiết về Zimbra  , các bạn có thể tham khảo tại : http://zimbra.com
Các bạn chú ý : Trong lúc paste cấu hình, có thể xảy ra lỗi do ngoặc kép không hiển thị đúng. Vậy nếu lỗi các bạn có thể đối chiếu với ảnh chụp
B ) Bắt đầu quá trình cài đặt :
Bước 1 : Cập nhật hệ điều hành , bash và một số phần mềm hỗ trợ 
#yum update bash –y         //Vá lỗ hổng bash có trong Centos
#yum update –y     //Cập nhật dịch vụ
#yum install sysstat gmp libidn libstdc++ libstdc++.so.6 sqlite perl nc libaio bind caching-nameserver bind-chroot bind-utils wget unzip –y
Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos
Kiểm tra lỗ hổng bash bằng câu lệnh :
env x='() { :;}; echo vulnerable’ bash -c “echo this is a test”
=> Nếu kết quả trả là this is a test là cập nhật bash thành công. Còn nếu là vulnerable , thì bản phải update lại bằng câu lệnh
#yum update bash -y
Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos
Tiếp tục , ta tiến hành tải Zimbra 8.5 về máy.
#cd /
#mkdir setupzimbra
#cd setupzimbra
Để tải các phiên bản khác. Các bạn truy cập :https://www.zimbra.com/downloads/archives/zimbra-collaboration-open-source
Bước 2 : Stop một số dịch vụ mail nếu có sẵn trong Centos
#service sendmail stop
#service postfix stop
Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos
#chkconfig sendmail off
#chkconfig postfix off
Tắt selinux : 
#vi /etc/sysconfig/selinux
Sửa SELINUX=disabled
Bước 3 : Cấu hình hostname
#vi /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
HOSTNAME=mail.vnitnews.com
Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos
Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos
Bước 4 : Cấu hình tường lửa (iptables)
#vi /etc/sysconfig/iptables
Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos
Xóa cấu hình tường lửa hiện tại và copy đoạn sau :
# Firewall configuration written by system-config-securitylevel
# Manual customization of this file is not recommended.
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
:RH-Firewall-1-INPUT – [0:0]
-A INPUT -j RH-Firewall-1-INPUT
-A FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT
-A RH-Firewall-1-INPUT -i lo -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p icmp –icmp-type any -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state –state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# enable ssh and snmp
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 22 -j ACCEPT -s 192.168.1.125/24
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state –state NEW -m udp -p udp –dport 161 -j ACCEPT -s 192.168.1.125/24
# enable zimbra ports
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 25 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 80 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 110 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 143 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 389 -j ACCEPT -s 192.168.1.125/24
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 443 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 587 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 465 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 993 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 995 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 7071 -j ACCEPT -s 192.168.1.125/24
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 7780 -j ACCEPT -s 192.168.1.125/24
# reject everything else
-A RH-Firewall-1-INPUT -j REJECT –reject-with icmp-host-prohibited
COMMIT
Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos
Chú ý : Những đoạn cấu hình có IP 192.168.1.125 thì ý nghĩa là chỉ IP đó mới có thể truy cập các port cần hạn chế như SSH (22) , SNMP , trang quản trị mail (7071)…Nếu không muốn cấu hình 1 IP truy cập thì ta xóa dòng –s 192.168.1.125/24 đi.
Để xem ý nghĩa các port các bạn truy cập :https://wiki.zimbra.com/wiki/Firewall_Configuration
 Ta tiếp tục khởi động lại tường lửa và Centos :
#service iptables restart
#service ip6tables restart
#chkconfig iptables on
#chkconfig ip6tables on
#reboot
 Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos
Bước 5 : Cấu hình phân giải hostname
#vi /etc/hosts
Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos
Ở đây tên miền là vnitnews.com với địa chỉ IP là 192.168.1.120. Chúng ta sẽ tiến hành cấu hình DNS local để tự phân giải cho mail
Bước 6 : Cấu hình DNS để phân giải cho mail 
#vi /var/named/chroot/var/named/vnitnews.com
@       IN      SOA     vnitnews.com. hostmaster.vnitnews.com. ( 
                               2011030801          ; Serial
                               43200          ; Refresh
                               3600           ; Retry
                               3600000        ; Expire
                               2592000 )      ; Minimum
 
;       Thiet lap cac record
 
               IN      NS          ns.vnitnews.com.
               IN      A           192.168.1.120
               IN      MX          10 mail.vnitnews.com.
 
mail         IN      A       192.168.1.120
ns            IN      A       192.168.1.120
Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos
Tiếp tục sửa file named.conf
#vi /var/named/chroot/etc/named.conf
options { 
           directory “/var/named”;
           dump-file “/var/named/data/cache_dump.db”;
           statistics-file “/var/named/data/named_stats.txt”;
    forwarders { 8.8.8.8; };
};
include “/etc/rndc.key”;
 
zone “vnitnews.com” {
        type master;
        file “vnitnews.com”;
};
 Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos
Khởi động lại dịch vụ dns :
#service named restart
#chkconfig named on
Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos
Thiết lập DNS tự trỏ về chính nó :
#vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos
#vi /etc/resolv.conf
Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos
#service network restart
Kiểm tra lại cấu hình dns đã phân giải thành công chưa
#host –t mx vnitnews.com
#nslookup
>mail.vnitnews.com
Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos
Bước 7 : Thêm # ở dòng Defaults requiretty trong sudoers để tránh lỗi LDAP
#vi /etc/sudoers
Tìm đến dòng Defaults requiretty. Thêm # vào đằng trước và save lại
Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos
Bước 8 : Bắt đầu quá trình cài Zimbra 8.5.
Ta tiến hành giải nén Zimbra đã tải về trong thư mục setupzimbra
#tar -zxvf zcs-8.5.0_GA_3042.RHEL6_64.20140828192005.tgz
Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos
#cd zcs-8.5.0_GA_3042.RHEL6_64.20140828192005
#./install.sh –platform-override
Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos
Do you agree the the term of the software license agreement ?
=> Ta chọn Y
Tiếp tục là yêu cầu lựa chọn các gói để cài đặt. Ta cấu hình như sau :
Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos
Đến đây có báo lỗi DNS. Ta đặt lại như sau :
Change domain name : Yes
Create domain [mail.vnitnews.com] vnitnews.com
=> Lỗi này hiện lên khi ta cấu hình hostname là : 192.168. 1.120 mail.vnitnews.com mail trong /etc/sysconfig/network .Lỗi này không ảnh hưởng đến hệ thống mail, nó giúp ta View Mail thuận tiện hơn.
Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos
Tiếp tục , ta chọn để vào zimbra-store :
Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos
Chọn 4 để thiết lập mật khẩu admin :
Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos

Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos
Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos
Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos
Sau khi cài đặt thành công.Truy cập trang quản trị Zimbra : https://192.168.1.120:7071
Username : admin
Password : 123456a@
 Hướng dẫn cài Mail Zimbra 8.5 trên Centos
Kiểm tra trạng thái dịch vụ :
#su – zimbra
#zmcontrol status
Một số bug có thể phát sinh khi cài :
1) mta stopped + postfix is not running
#su root
#service postfix stop
#chkconfig postfix off
#su – zimbra
#zmcontrol restart
2) dnscache is not running :
#su – zimbra
zmdnscachectl stop
# zmprov ms zmhostname -zimbraServiceEnabled dnscache
# zmprov ms zmhostname -zimbraServiceInstalled dnscache
# zmcontrol restart
3) LDAP failed :
#vi /etc/sudoers
Thêm # ở dòng
#Default Requiretty

Vậy là quá trình cài đặt đã xong. Chúc các bạn thành công !
  Blogger Comment
  Facebook Comment