Powered by Blogger.

Tổng hợp các lỗi phổ biến trong Mail Zimbra

VNITNEWS xin giới thiệu bạn đọc bài viết “Tổng hợp các lỗi phổ biến trongMail Zimbra” do trang sưu tầm và đúc kết kinh nghiệm được. Hi vọng đây bài viết sẽ hữu ích đối với các bạn trong quá trình quản trị hệ thống mail open source này.
Vào một ngày đẹp trời, tự nhiên hệ thống Mail của công ty bị gặp trục trặc , bạn sẽ cần phải thao tác thật nhanh sao cho hoạt động của hệ thống ổn định trở lại. Vậy đâu là nguyên nhân và cách khắc phục cho những lỗi đó, chúng ta hãy cùng tham khảo những lỗi phổ biến sau nhé.

Bước 1 : Kiểm tra service :
#su zimbra
#zmcontrol status
=> Nếu có lỗi , tiến hành restart dịch vụ bằng câu lệnh sau ”
#zmcontrol restart
= > Nếu service vẫn lỗi, các bạn hãy làm các bước tiếp theo sau
Bước 2 : Tiến hành Backup hệ thống Mail trước khi xử lí lỗi
Bước 3 : Đối chiếu lỗi với danh sách dưới đây để tìm cách khắc phục. Danh sách lỗi của Zimbra sẽ được VNITNEWS cập nhật liên tục trong bài viết này

Danh sách lỗi phổ biến :
Zimbra_01 ) mta stopped + postfix is not running
Khắc phục :
#service postfix stop
#chkconfig postfix off
#su – zimbra
$zmcontrol restart
Zimbra_02 ) Ldap failed khi setup Zimbra
Khắc phục : 
#vi /etc/sudoers
Tìm đến dòng Defaults requiretty và thêm # đằng trước
#Defaults requiretty
Zimbra_03 ) Starting zmconfigd…/opt/zimbra/bin/zmconfigdctl: line 94: 17418 Killed
Khắc phục :
#su root
#vi /etc/hosts
Thêm # như dòng sau :
##::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
#su zimbra
#zmcontrol restart
Zimbra_04 ) stat stoped
Khắc phục :
#vi /etc/hosts
Kiểm tra trong host đã đủ dòng sau chưa :
127.0.0.1 localhost
192.168.1.1 mail.vnitnews.com mail
Zimbra_05 ) mysql , zmconfigd is not running 
Khắc phục :
#zmcontrol stop
#rm -rf /opt/zimbra/db/data/*
#/opt/zimbra/libexec/zmmyinit
#zmcontrol restart
Zimbra_06 ) dnscache is not running
Khắc phục : 
#su zimbra
#zmdnscachectl stop

zmprov ms zmhostname -zimbraServiceEnabled dnscache
zmprov ms zmhostname -zimbraServiceInstalled dnscache
zmcontrol stop
Zimbra_07 ) Không gửi được mail do IP bị Blacklist (Spam)
Khắc phục :
Kiểm tra IP Mail đang bị Blacklist tại đây
Nếu IP Mail được MxToolBox cảnh báo nhẹ ( < 3 ) tiến hành đăng ký tài khoản để gỡ Blacklist + Rà soát hệ thống Mail bằng file Log hoặc kiểm tra account lạ trong trang quản trị
Nếu bị nặng, cách nhanh nhất là đổi IP cho Mail , tiến hành rà soát hệ thống Mail bằng Log để tìm nguồn phát tán , xóa các account gửi spam , quét virus hệ thống
Zimbra_08 ) /opt/zimbra/bin/ldap: line56: kill No such process
tong-hop-cac-loi-pho-bien-trong-mail-zimbra-01
Khắc phục : 
Tiến hành kiểm tra ổ cứng cho Mail :
#df -h
Tiến hành xóa bớt logs để chạy tạm , hoặc tăng ổ cứng cho hệ thống
Zimbra_09 ) Zimbra zmconfigd not starting/running
Khắc phục : 
#su root
#yum install which
#su zimbra
#rm -rf /opt/zimbra/log/zmconfigd.pid
#zmconfigdctl start
Zimbra_10 ) Diffie-Hellman key khi truy cập 
Khắc phục :
#su zimbra#zmprov mcf +zimbraSSLExcludeCipherSuites TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
#zmprov mcf +zimbraSSLExcludeCipherSuites TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
#zmprov mcf +zimbraSSLExcludeCipherSuites SSL_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
#zmmailboxdctl restart
Zimbra_11 ) Starting ldap…Done.
Unable to determine enabled services from ldap.
Enabled services read from cache. Service list may be inaccurate.
Khắc phục :
#su zimbra
#zmlocalconfig -s ssl_allow_untrusted_certs
#zmlocalconfig -e ssl_allow_untrusted_certs=true; zmcontrol restart
Zimbra_12 ) Not send mail by network IP 
Lỗi do MTA của Zimbra chưa được cấu hình thêm dải mạng khớp với IP Public MX của domain gây nên tình trạng thư không gửi được.
Khắc phục :
Kiểm tra dải mạng MTA Zimbra đang permit :
#su – zimbra
#zmprov gs zmhostname | grep zimbraMtaMyNetworks
hoặc
#su – zimbra
#postconf -d mynetworks
Nếu không có dải mạng IP Public. Thêm bằng câu lệnh sau :
VD: IP Public Zimbra : 1.1.1.1/24
#su – zimbra
#zmprov ms zmhostname zimbraMtaMyNetworks “127.0.0.0/8 1.1.1.1/24”
#zmcontrol restart
Zimbra_13 ) Zimbra not send/receive email 
Nguyên nhân / Khắc phục :
  • Lỗi bản ghi MX => Kiểm tra bản ghi MX
  • Firewall chặn port => Kiểm tra port 25
    Blogger Comment
    Facebook Comment