Powered by Blogger.

Hướng dẫn cấu hình HAProxy Cluster bằng Pacemaker + Corosync

1. Chuẩn bị

 • 2 server sử dụng OS CentOS
 • Cấu hình hostname cho các server
Cụ thể:
Node 1
OS: CentOS 7 64 bit
Hostname: node1
IP: 192.168.100.196
Gateway: 192.168.100.1
Network: 192.168.100.0/24
Node 2
OS: CentOS 7 64 bit
Hostname: node2
IP: 192.168.100.197
Gateway: 192.168.100.1
Network: 192.168.100.0/24

Mô hình


 • Trong mô hình, HAProxy làm nhiệm vụ phân phối các request từ phía người dùng vào các backend. Pacemaker và Corosync đảm nhiệm tạo một Virtual IP và quản lý các tài nguyên (HAProxy và VIP)
 • Trước khi cài đặt, chúng ta phải cấu hình hostname cho mỗi node và ghi chúng vào hosts
[root@node1 ~] hostnamectl set-hostname node1
[root@node2 ~] hostnamectl set-hostname node2
 • Ghi thêm vào hosts của mỗi server
vi /etc/hosts
[...]
192.168.100.196 node1
192.168.100.197 node2

2. Các bước thực hiện

2.1 Cài đặt Apache Web-server

Cài đặt và cấu hình Apache trên cả 2 node:
yum -y install httpd*
Đổi port hoạt động của Apache:
sed -i 's/Listen 80/Listen 8080/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
Start Apache và cho nó khởi động cùng hệ thống
systemctl start httpd
systemctl enable httpd

2.2 Cài đặt và cấu hình HAProxy

Chúng ta cài đặt HAProxy ở trên cả 2 node như sau:
yum install -y haproxy
Sửa file cấu hình:
cp /etc/haproxy/haproxy.cfg /etc/haproxy/haproxy.cfg_orig
cat /dev/null > /etc/haproxy/haproxy.cfg
vi /etc/haproxy/haproxy.cfg
global
    log 127.0.0.1  local0
    log 127.0.0.1  local1 notice
    #log loghost  local0 info
    maxconn 4096
    #debug
    #quiet
    user haproxy
    group haproxy

defaults
    log   global
    mode  http
    option httplog
    option dontlognull
    retries 3
    redispatch
    maxconn 2000
    timeout connect 5000
    timeout client 10000
    timeout server 10000

listen webfarm 192.168.100.123:80 # Lang nghe tren VIP
    mode http
    stats enable
    stats auth admin:1
    balance roundrobin
    cookie JSESSIONID prefix
    option httpclose
    option forwardfor
    #option httpchk HEAD /check.txt HTTP/1.0
    server srv1 192.168.100.196:8080 cookie A check
    server srv2 192.168.100.197:8080 cookie B check
Cấu hình tường lửa cho phép người dùng bên ngoài có thể truy cập vào qua port 80:
firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
firewall-cmd --reload

2.3 Cài đặt Pacemaker và Corosync

Cài đặt các gói cluster trên cả 2 node bằng yum:
yum install -y pacemaker pcs fence-agents-all psmisc policycoreutils-python
Cũng như phần trên, chúng ta cấu hình tường lửa cho phép dịch vụ HA:
firewall-cmd --permanent --add-service=high-availability
firewall-cmd --reload

2.4 Cấu hình Cluster với Pacemaker và Corosync

Trên cả 2 node, chúng ta đặt password cho user hacluster để xác thực với nhau, 2 mật khẩu phải trùng khớp
echo "redhat" | passwd --stdin hacluster
Tiếp theo, chúng ta khởi động dịch vụ trên cả 2 node:
systemctl start pcsd
systemctl enable pcsd
Trên node1, chúng ta xác thực 2 node với nhau bằng lệnh:
[root@node1 ~]# pcs cluster auth node1 node2 -u hacluster -p redhat
node1: Authorized
node2: Authorized
Sau khi xác thực, chúng ta tạo 1 cluster trên node 1 có tên là mycluster để chúng có thể tạo và đồng bộ các file cấu hình với nhau.
[root@node1 ~]# pcs cluster setup --name mycluster node1 node2
Shutting down pacemaker/corosync services...
Redirecting to /bin/systemctl stop pacemaker.service
Redirecting to /bin/systemctl stop corosync.service
Killing any remaining services...
Removing all cluster configuration files...
node1: Succeeded
node2: Succeeded
Synchronizing pcsd certificates on nodes node1, node2...
node1: Success
node2: Success
Restaring pcsd on the nodes in order to reload the certificates...
node1: Success
node2: Success
Khởi động và kích hoạt cluster mới tạo trên node 1 bằng lệnh:
[root@node1 ~]# pcs cluster start --all
[root@node1 ~]# pcs cluster enable --all
Xem lại trạng thái của cluster trên các node:
pcs status
Tắt Quorum và STONITH, cho các tài nguyên hoạt động trên cùng 1 node
pcs property set stonith-enabled=false
pcs property set no-quorum-policy=ignore
pcs property set default-resource-stickiness="INFINITY"

2.5 Tạo cluster resource và đặt các thuộc tính

Tiếp đến, chúng ta tạo ra các tài nguyên như VIP, HAproxy trên node1 để khi có yêu cầu sẽ bring up nó lên trên các node khác trong trường hợp có sự cố xảy ra:
 • Tạo cho VIP
[root@node1 ~]# pcs resource create VirtIP ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=192.168.100.123 cidr_netmask=32 op monitor interval=30s
 • Tạo cho HAProxy
Để khai báo một tài nguyên thuộc systemd, chúng ta tạm thời tắt node2 đi bằng lệnh
[root@node1 ~]# pcs cluster stop node2
Tạo một resource trên thuộc systemd:
[root@node1 ~]# pcs resource create HAproxy systemd:haproxy op monitor interval=5s
Kiểm tra lại trạng thái của các tài nguyên:
[root@node1 ~]# pcs status resources
 VirtIP (ocf::heartbeat:IPaddr2):    Started node1
 HAproxy    (systemd:haproxy):   Started node1
Start lại node2 vừa tắt ở bên trên:
[root@node1 ~]# pcs cluster start node2
Mặc định thì thời gian timeout cho start, stop và monitor các tài nguyên là 20s. Chúng ta chỉnh lại thời gian này bằng lệnh:
[root@node1 ~]# pcs resource op defaults timeout=240s
[root@node1 ~]# pcs resource op defaults
timeout: 240s
Bây giờ, chúng ta có thể truy cập vào địa chỉ VIP: 192.168.100.123 để có thể kiểm tra sự hoạt động của cluster.

2.6 Test trường hợp fail-over bằng tay

Hiện tại, tất cả các tài nguyên được sử dụng trên node1. Hãy stop chúng lại để tạo ra trường hợp fail-over và sang node2 kiểm tra các tài nguyên:
[root@node1 ~]# pcs cluster stop node1
node1: Stopping Cluster (pacemaker)...
node1: Stopping Cluster (corosync)...
Khi node1 đã stop, chúng ta sang node2 để kiểm tra:
[root@node2 ~]# pcs status resources

Full list of resources:

VirtIP (ocf::heartbeat:IPaddr2):    Started node2
HAproxy    (systemd:haproxy):   Started node2

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành quá trình cài đặt cluster bằng Pacemaker và Corosync.

3. Tham khảo


Source  : https://github.com/hoangdh/ghichep-HA/blob/master/Pacemaker_Corosync/3.Huong-dan-Pacemaker-Corosync-HAProxy-Cluster.md
  Blogger Comment
  Facebook Comment