Powered by Blogger.

Hướng dẫn cấu hình NGINX với MariaDB Cluster trên CentOS 7

1. Giới thiệu

NGINX được biết đến là một Web Server khá nổi tiếng. Nhưng nó cũng là một load-balancer đầy mạnh mẽ. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng NGINX làm một load-balancer cho MariaDB/MySQL trên CentOS 7.

Mô hình cài đặt

IP Planning

2. Các bước tiến hành

2.1 Cài đặt Galera trên 3 node

 • Bước 1: Thêm repo cho MariaDB
Trên các node db01db02 và db03 chúng ta cài đặt MariaDB lên 3 node này. Để cài đặt được MariaDB, chúng ta phải thêm repo cho chúng.
Tạo file repo
vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo
Thêm nội dung sau:
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
 • Bước 2: Thêm thông tin các host vào file /etc/hosts
vi /etc/hosts
Chèn thêm thông tin các host
...
192.168.100.140 db01
192.168.100.141 db02
192.168.100.142 db03
Lưu và thoát khỏi file.
 • Bước 3: Cài đặt MariaDB trên lần lượt các node db01db02 và db03
yum install mariadb-server rsync
Chờ khoảng 5-10p cho quá trình cài đặt diễn ra thành công.
 • Bước 4: Cấu hình Galera cho các node
Tạo file cấu hình Galera trên từng node với nội dung:
vi /etc/my.cnf.d/galera.cnf
Với node db01:
[galera]
# Mandatory settings
wsrep_on=ON
wsrep_provider=/usr/lib64/galera/libgalera_smm.so

#add your node ips here
wsrep_cluster_address="gcomm://192.168.100.140,192.168.100.141,192.168.100.142"
binlog_format=row
default_storage_engine=InnoDB
innodb_autoinc_lock_mode=2
#Cluster name
wsrep_cluster_name="galera_cluster"
# Allow server to accept connections on all interfaces.

bind-address=0.0.0.0

# this server ip, change for each server
wsrep_node_address="192.168.100.140"
# this server name, change for each server
wsrep_node_name="db01"

wsrep_sst_method=rsync
Sau đó lưu lại và thoát.
Tương tự trên db02 và db03, chúng ta cũng tạo file trên và sửa thông tin cho đúng với từng node ở 2 trường wsrep_node_address và wsrep_node_name.
 • Bước 5: Tắt SELinux và tường lửa Firewalld
Tắt tức thời trên từng node bằng lệnh:
setenforce 0
Chỉnh sửa file cấu hình của SELinux:
vi /etc/sysconfig/selinux
Sửa dòng SELINUX=enforcing thành SELINUX=disabled.
Nếu bạn sử dụng firewalld vui lòng thêm những rule sau:
firewall-cmd --permanent --add-port=3306/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=4567/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=873/tcp
firewall-cmd --reload
 • Chú thích:
  • 3306 là port cho phép client truy vấn vào DB
  • 4567 Port liên hệ của cluster
  • 873 rsync đồng bộ dữ liệu với nhau
 • Bước 6: Khởi động Galera Cluster
Đầu tiên trên db01, chúng ta đặt nó làm node master với lệnh sau:
galera_new_cluster
Sau khi lệnh trên được thực hiện thành công, chúng ta lần lượt chuyển sang 2 node còn lại và chạy lệnh
systemctl start mariadb
 • Bước 7: Kiểm tra cluster đã hoạt động
mysql -u root -e "SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size'"
 • Bước 7: Cài đặt cơ bản MariaDB
Tiếp đến, chúng ta sử dụng script mysql_secure_installation cài đặt cơ bản MariaDB.
mysql_secure_installation
 • Chú ý
  • Làm bước này trên cả 3 node db01db02 và db03
  • 1 Nhập mật khẩu cũ. Do mới cài đặt, mật khẩu cũ là trống nên chúng ta bấm enter để chuyển qua bước tiếp theo.
  • 2 Chọn Y để đặt Password cho user root của MariaDB
  • 3 Xóa user anonymous
  • 4 Cho phép login root trên localhost
  • 5 Xóa database tên test
  • 6 Phân lại quyền trên các bảng

2.2 Cài đặt NGINX làm Load-balancer

Các bước làm trên máy chủ nginx-lb.
 • Bước 1: Cài đặt gói repo epel-release
Trên CentOS, chúng ta phải cài đặt thêm gói epel-release để thêm một số repo mở rộng để cài đặt một số gói, trong đó có nginx.
yum install -y epel-release
 • Bước 2: Cài đặt nginx
yum install -y nginx
 • Bước 3: Cấu hình nginx
Thêm vào file cấu hình của nginx phần load-balancing cho MariaDB
echo -e "stream {
   upstream stream_backend {
    zone tcp_servers 64k;
    server 192.168.100.140:3306;
    server 192.168.100.141:3306 backup;
    server 192.168.100.142:3306 backup;
  }
  server {
    listen 3306;
    proxy_pass stream_backend;
    proxy_connect_timeout 1s;
  }
}" >> /etc/nginx/nginx.conf
Chú ý: Phần cấu hình trên cho MariaDB Galera hoạt động Active/Passive. Nếu muốn Active/Active vui lòng xóa tùy chọn backup ở 2 node còn lại ở phần cấu hình.
 • Bước 4: Khởi động nginx
systemctl restart nginx
systemctl enable nginx
 • Bước 5: Kiểm tra hoạt động của nginx
ss -npl | grep 3306
Như vậy, nginx đã hoạt động và lắng nghe với port 3306.
Chú ý: Nếu trong quá trình cài đặt và cấu hình NGINX có lỗi phát sinh, vui lòng tham khảo cách compile NGINX từ source code tại đây.

3. Kiểm tra

 • Bước 1: Tạo user có quyền trên anyhost
Trên host db01, chúng ta đăng nhập vào mysql và tạo user root với quyền đăng nhập anyhost (%).
mysql -u root -p
Đăng nhập bằng password mà bạn đã đổi ở bên trên.
Tạo user và phân quyền.
CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%';
Chú ý: Thay password bằng mật khẩu bạn muốn đặt.
 • Bước 2: Kết nối vào DB theo IP của nginx-lb
Cũng tại server db01, chúng ta kết nối tới Database bằng địa chỉ của nginx-lb
mysql -u root -p -h 192.168.100.139
Chuyển xuống bước tiếp theo để tạo mới một database.
 • Bước 3: Tạo DB test và xem lại
CREATE DATABASE test;
SHOW DATABASES;
 • Bước 4: Kiểm tra trên còn lại host.
mysql -u root -p
SHOW DATABASES;
Trên db02:
Trên db03:

Cách "chữa trị" một cluster bị restart đồng thời hoặc tắt không đúng quy trình - split brain

Hiểu và giải quyết xung đột dữ liệu

Tham khảo:

Source  : https://github.com/hoangdh/ghichep-HA/tree/master/NGINX-LB
  Blogger Comment
  Facebook Comment