Powered by Blogger.

Triển khai project lên tomcat

Bước 1: Thiết lập database
Truy cập dbmysql -u root 
Tạo DB mớimysql> create database <Project-Database>; Query OK, 1 row affected (0.00 sec) 
Thoát trạng thái cmd mysql (ctrl + D)
Chạy script sinh DBmysql -u root -p <Project-Database> < <Project-Database>.sql 
Truy cập lại DBmysql -u root 

Kiểm tra db vừa sinh ra
Kiểm tra table
Bước 2: Thiết lập project
Chuyển project đã đóng gói vào thư mục webappscp <Project>.war /opt/apache-tomcat-9.0.6/webapps/ 

Khởi động lại dịch vụ./bin/shutdown.sh ./bin/startup.sh 
Cấu hình kết nối db (nếu sai)/opt/apache-tomcat-9.0.6/webapps/<Project>/WEB-INF/classes/application.yml 
Đổi lại DB và passwd cho chính xác db mong muốn
Khởi động lại./bin/shutdown.sh ./bin/startup.sh 
Truy cập sitehttp://ip/<Project>/
    Blogger Comment
    Facebook Comment