Powered by Blogger.

Cấu hình DNS cho SPF, DKIM

Các Bản Ghi Dns Cần Tạo

Nếu chưa có bản ghi SPF 
TXT 
v=spf1 ip4:173.255.215.237 ip4:217.182.181.174 include:_spf.elasticemail.com ip4:168.245.1.45 ~all 

Nếu đã có bản ghi SPF 

Sửa bản ghi SPF (loại bản ghi TXT) như ở trên và bổ sung thêm những nội dung sau vào phần Giá trị của bản ghi SPF

"ip4:173.255.215.237 ip4:217.182.181.174 include:_spf.elasticemail.com ip4:168.245.1.45"

Add thêm các bản ghi 5 DKIM dưới đây 

TXT 
api._domainkey 
k=rsa;t=s;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCbmGbQMzYeMvxwtNQoXN0waGYaciuKx8mtMh5czguT4EZlJXuCt6V+l56mmt3t68FEX5JJ0q4ijG71BGoFRkl87uJi7LrQt1ZZmZCvrEII0YO4mp8sDLXC8g1aUAoi8TJgxq2MJqCaMyj5kAm3Fdy2tzftPCV/lbdiJqmBnWKjtwIDAQAB 

CNAME em u293950.wl201.sendgrid.net 
CNAME s1._domainkey s1.domainkey.u293950.wl201.sendgrid.net 
CNAME s2._domainkey s2.domainkey.u293950.wl201.sendgrid.net 

Vì Sao Phải Làm Cái Này
Việc xác thực DKIM và SPF là 1 trong những điều kiện bắt buộc bạn phải thực hiện trước khi muốn làm Email một cách chuyên nghiệp để tỉ lệ Inbox cao. Đây là 2 tiêu chuẩn tối thiểu được đề xuất bởi những nhà cung cấp dịch vụ Email (ESP - Email Service Provider) lớn nhất trên thế giới là Google (Gmail), Yahoo Mail,... cũng như mọi hệ thống email công ty. 

Hướng Dẫn Ngắn Gọn
Sau khi đăng nhập vào trang quản trị tên miền, bạn thực hiện add các bản ghi DNS để xác thực theo các bước sau 

Bước 1 - Thiết Lập SPF Chính
Nếu chưa có bản ghi SPF 
TXT 
v=spf1 include:mta01.linkleads.com.vn include:mta02.linkleads.com.vn ip4:173.255.215.237 ip4:217.182.181.174 ~all 

Nếu đã có bản ghi SPF Sửa bản ghi SPF (loại bản ghi TXT) như ở trên và bổ sung thêm những nội dung sau vào phần giá trị của bản ghi SPF

include:mta01.linkleads.com.vn include:mta02.linkleads.com.vn ip4:173.255.215.237 ip4:217.182.181.174

Bước 2 - Thiết Lập DKIM Chính
TXT 
api._domainkey 
k=rsa;t=s;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCbmGbQMzYeMvxwtNQoXN0waGYaciuKx8mtMh5czguT4EZlJXuCt6V+l56mmt3t68FEX5JJ0q4ijG71BGoFRkl87uJi7LrQt1ZZmZCvrEII0YO4mp8sDLXC8g1aUAoi8TJgxq2MJqCaMyj5kAm3Fdy2tzftPCV/lbdiJqmBnWKjtwIDAQAB 


Bước 3 - Thiết Lập SPF & DKIM Dự Phòng
CNAME em u293950.wl201.sendgrid.net 
CNAME s1._domainkey s1.domainkey.u293950.wl201.sendgrid.net 
CNAME s2._domainkey s2.domainkey.u293950.wl201.sendgrid.net 

    Blogger Comment
    Facebook Comment