Powered by Blogger.

I

INCOME BOND: Trái phiếu lợi tức. Món nợ theo đó việc chi trả lãi suất phụ thuộc vào lợi nhuận có đủ từ năm này sang năm khác. Trái phiếu như thế được mua bán phẳng (flat) có nghĩa là không có lãi suất tích luỹ – và đây thường là một cách lựa chọn khác thay vì tuyên bố phá sản . Xem : Adjustment Bond.INCOME CAPITAL CERTIFICATE (ICC): Chứng chỉ vốn có lợi tức. Công cụ tài chánh do nhà nước lập ra để giúp đỡ các tổ chức tiết kiệm đang gặp khó khăn. Các tổ chức tiết kiệm cần huy động vốn sẽ phát hành ICC cho nhà nước để đổi lấy tiền mặt hay giấy hứa trả nợ. Chứng chỉ này sẽ được thu hồi khi tổ chức tiết kiệm phục hồi lại được vốn thuần và có lại được sức mạnh tài chánh.

INCOME DISTRIBUTION: Số phân phối lợi tức. Lợi nhuận trả cho nhà đầu tư trong quỹ hỗ tương đầu tư hay uỷ thác theo đơn vị. Lợi tức được phân phối theo tỷ lệ sở hữu cổ phần, tính từ tổng lợi nhuận trừ cho lệ phí quản lý và thuế.

INCOME EFFECT: Hiệu quả của lợi tức. Tác động của thay đổi giá cả trên sức mua của người tiêu thụ. Khi giá của một loại sản phẩm giảm thì người tiêu thụ có lợi tức ổn định sẽ có nhiều trên hơn đế có thể chi tiêu các sản phẩm khác. Trong khi hiệu quả của lợi tức tạo nên sự phát triển trong một vài lĩnh vực thì một ngành nào đó có giá đang hạ lại kiếm được lợi nhuận kém hơn.

INCOME FUND: Quỹ hỗ tương đầu tư về lợi tức. Một loại quỹ hỗ tương đầu tư nhằm tìm một lợi tức hiện hành ổn định từ việc đầu tư vào các trái phiếu chi trả tiền lãi.

INCOME INVESTMENT COMPANY: Công ty đầu tư kiếm lợi tức. Công ty quản trị, điều hành quỹ hỗ tương đầu tư nghiêng về kiếm lợi nhuận cho các nhà đầu tư, những người đánh giá lợi tức sẽ phát triển thêm lên. Các quỹ này có thể đầu tư trái phiếu hay chứng khoán có cổ tức cho hay có thể viết (bán) Call Option có bảo kê bằng chứng khoán. xem lnvestment Company.

INCOME LIMITED PARTNERSHIP: Tổ chức góp vốn trách nhiệm hữu hạn, nhằm kiếm lợi tức. Góp vốn trách nhiệm hữu hạn về bất động sản, dầu hoả, gas, trang thiết bị thuê mướn, mục đích là kiếm lợi tức cao, hầu hết có thể bị đánh thuế. Góp vốn như thế được lập ra là để cho các tài khoản có điều kiện để tránh thuế giống như tài khoản hưu trí cá nhân, tài khoản kế hoạch Keogh hay kế hoạch hưu trí.

INCOME LIMITS: Các giới hạn của lợi tức. Mức tối đa mà các gia đình có lợi tức bình thường hay thấp có thể kiếm được, đủ để trả tiền nhà hay tiền vay có thế chấp lãi suất thấp. Mức giới hạn dựa trên tầm cỡ gia đình và địa điểm địa lý.

INCOME PROPERTY: Tài sản có lợi tức. Bất động sản được mua vì nó có phát sinh ra lợi tức. Tài sản có thể trong phần góp vốn trách nhiệm hữu hạn có lợi tức, hay do cá nhân hoặc do công ty sở hữu. Người mua cũng hy vọng kiếm được lợi nhuận tư bản khi bán tài sản.

INCOME PROPERTY MORTGAGE: Tiền hay có thế chấp tài sản có phát sinh lợi tức xem Conlmercial Mortgage.

INCOME SHARES: Cổ phần lợi tức. Một trong hai loại hay hạng loại của chứng khoán vốn do quỹ mục đích kép (dual purpose fund) phát hành hay do công ty đầu tư phân đôi, loại kia là cổ phần vốn (catpital shares). Người giữ cổ phần lợi tức nhận cổ tức của cả hai hạng loại cổ phần, xuất phát từ lợi tức (cổ tức và lãi suất) do danh mục đầu tư mang lại, trong khi đó người giữ cổ tức tư bản (vốn) nhận lợi nhuận tư bản chi trả cho cả hai hạng loại. Cổ phần lợi tức thông thường có một bảo đảm lợi tức ít nhất, nó có tính tích luỹ.

INCOME STATEMENT: Xem Profit and Loss Statement. Báo cáo lợi tức. Báo cáo tài chính cho biết tóm tắt các hoạt động tài chánh của một công ty trong một thời khoảng ấn định, kể cả lời lỗ thuần trong thời khoảng đã nêu. Báo cáo này thường có kèm theo Bản Cân Đối Tài Khoản liệt kê tài sản và nợ của công ty trong cùng thời khoảng. Báo cáo được lập hằng quý và hằng năm sau đó nộp cho SEC.

INCOME STOCK: Chứng khoán lợi tức. Loại chứng khoán cấp cao (blue-chip) được mua để kiếm lợi nhuận đều đặn và lâu dài . khác vì họ có số lượng lệnh vượt quá khả năng thực hiện, hay cho các công ty không có người mua bán tại hiện trường. Những broker này được gọi là broker 2 dollars bởi vì hoa hồng của họ cho một cuộc mua bán lố tròn là bấy nhiêu. Broker độc lập được các broker kia bồi dưỡng bằng các lệ phí mà trước đây được quy định cố định nhưng nay có thể thương lượng. Xem Give Up.

INDEX: Chỉ số. Phức hợp thống kê dùng để tính những biến đổi trong kinh tế hay trong thị trường tài chánh, thường được diễn tả bằng số phần trăm thay đổi dựa trên năm căn bản hay dựa vào tháng trước. Thí dụ, chỉ số giá tiêu thụ sử dụng năm 1967 làm năm căn bản, chỉ số này được thiết lập trên số hàng hoá và dịch vụ tiêu thụ chính yếu, nó chuyển biến lên xuống khi tỷ lệ lạm phát biến chuyển. Khoảng đầu thập niên 1980, chỉ số đã tăng từ 100 năm 1967 đến gần khoảng 300, có nghĩa là giỏ hàng hoá mà chỉ số dựa vào để tính đã tăng giá hơn 200% Các chỉ số cũng tính toán mức lên xuống của thị trường chứng khoán, trái phiếu, hàng hoá, phản ánh giá cả thị trường và số cổ phần trong công chúng của các công ty. Một vài chỉ số nổi tiếng là chỉ số NYSE, chỉ số AMEX, chỉ số Standar & Poor’s và chỉ số Value Line. Các chỉ số ít quan trọng hơn thuộc các nhóm công nghiệp như ngành đồ uống, đường sắt hay máy vi tính cũng được theo dõi. Các chỉ số thị trường chứng khoán hình thành nền tảng cho mua bán trong hợp đồng options chỉ số. Xem : Stock Indexes and Averages.

INDEX ARBITRAGE: Mua và bán song hành theo chỉ số. Xem Abitrage.

INDEX FUND: Quỹ hỗ tương đầu tư về chỉ số. Quỹ hỗ tương đầu tư có danh mục đầu tư gắn liền với chỉ số có tầm rộng như chỉ số Standard & Poor’s và vì thế các diễn biến của nó phản ảnh toàn cảnh thị trường. Nhiều nhà đầu tư thuộc tổ chức, nhất là những người tin tưởng lý thuyết năng lực thị trường, đầu tư vào quỹ chỉ số với giả định rằng việc cố gắng phá vỡ chỉ số trung bình thị trường trong suốt việc đầu tư là điều vô ích và các đầu tư của họ trong các quỹ này ít nhất cũng theo kịp thị trường.

INDEX CLAUSE: Điều khoản điều chỉnh theo chỉ số. Còn gọi là điều khoản duy trì trị giá (maintenance- of-value), một điều khoản trong hợp đồng quốc tế nhằm bảo vệ các bên không bị tác động bởi biến động tỷ giá hối đoái. Điều khoản có những điều chỉnh quy định trong giá hợp đồng trong trường hợp có các thay đổi tỷ giá ngoài dự kiến.

INDEX OF LEADING INDICATORS: Xem Leading lndicators. Chỉ số của các biểu thị hàng đầu.

INDEX OPTIONS: Hợp đồng option về chỉ số. Hợp đồng Call option và Put option về chỉ số chứng khoán. Các loại hợp đồng này được mua bán tại New York, Mỹ và ở Chicago Board Options Exchanges. Các chỉ số có tầm rộng bao gồm một phạm vị rộng lớn các công ty và các ngành công nghiệp, trong khi đó các chỉ số tầm hẹp bao gồm chứng khoán trong một ngành công nghiệp hay một khu vực của kinh tế. Hợp đồng option chỉ số cho phép nhà đầu tư mua bán trong một thị trường riêng biệt hay một nhóm công nghiệp mà không phải mua theo cá nhân tất cả chứng khoán. Thí dụ, một người nào đó nghĩ rằng chứng khoán dầu hoả sẽ rớt giá họ có thể mua một put option về chỉ số dầu thay vì bán khống cổ phần trong nửa tá công ty dầu hoả.

INDEX PARTICIPATION: xem Basket.

INDEXED INVESTMENT: Đầu tư theo chỉ số. Xem Gold indexed Investment, Market index deposit.

INDEXING: Lập mục lục – Tính chỉ số.

 • Hướng danh mục đầu tư của một người gắn liền với chỉ số có tầm rộng như Standard & Poor’s cũng như tương ứng với diễn biến của nó – hoặc mua cổ phần trong một quỹ chỉ số.

 • Kết hợp trên lương, thuế, hay các lợi suất khác với một chỉ số. Thí dụ, một hợp đồng lao động có thể yêu cầu tính chỉ số tiền lương đối với số giá tiêu thụ để bảo vệ chống lại sự thiệt hại sức mua trong thời gian lạm phát gia tăng.

INDICATED YIELD: Hoa lợi được báo trước. Tỷ lệ lãi Coupon hay cổ tức theo tỷ phần trăm của giá thị trường hiện hành. Đối với chi phiếu lãi suất cố định, nó giống như hoa lợi hiện hành. Đối với chứng khoán thường, nó là giá thị trường chia cho cổ tức hằng năm. Đối với chứng khoán ưu đãi, nó là giá thị trường chia cho cổ tức theo hợp đồng.

INDICATION: Sự báo hiệu. ước chừng những gì mà phạm vi mua bán của chứng khoán sẽ phải là (giá đặt mua và giá đặt bán) khi mua bán lại tiếp tục sau khi việc mua bán bị đình hoãn hay bị ngưng vì bất quân bình của các lệnh hay vì lý do khác, cũng còn gọi là thị trường được báo hiệu

INSIDE MARKET: Thị trường nội bộ Bản báo giá đặt mua và giá đặt bán giữa những người mua bán cho hàng kho của nâng họ. Khác với thị trường bán lẻ, ở đây bảng báo giá là giá mà khách hàng trả cho người mua bán. Nó còn được gọi là lnterdealer Market, Wholesale Market (thị trường mua bán sỉ).

INSIDER: Người trong nội bộ. Người có cơ hội biết những tin tức then chốt (quan trọng) trước khi tin tức được thông báo ra công chúng. Thường thường từ ngữ này muốn nói đến các thành viên hội đồng quản trị, các viên chức cao cấp và các công nhân then chốt nhưng theo định nghĩa mở rộng hợp pháp thì nó cũng bao gồm cả thân nhân và những người có một vị trí có thể khai thác dự liệu trên tin tức nội bộ này. Luật pháp cấm những người trong nội bộ mua bán nhờ những hiểu biết nội bộ.

INSIDER LENDING: Cho nguời trong nội bộ vay Tiền cho các giám đốc và các viên chức ngân hàng vay. Luật ngân hàng quy định rằng số tiền cho người nội bộ vay phải cùng lãi suất và các điều khoản tín dụng như cho khách hàng vay.

INSOLVENCY: Không có khả năng thanh toán. Không có khả năng trả nợ khi đáo hạn. Xem Bankruptcy. Crash Flow, Solvency.

INSTALLMENT CONTRACT: Hợp đồng trả dần (trả góp). thoả thuận chi trả cho hàng hoá đã mua, số chi trả vốn và lãi được thực hiện theo từng thời khoảng kế tiếp nhau. Nó còn được gọi là Installment Sales Paper và Installment Paper (giấy nợ trả góp).

INSTALLMENT CREDIT: Tín dụng trả dần dần, trả từng kỳ. Tiền vay được chi trả lại cùng với tiền lãi số vốn vay và tiền lãi được chi trả lại theo các thời khoảng bằng nhau. Đây là loại tiền vay được trả lại dán dần cho đến hết theo một thời biểu chi trả dần đã ấn định. Loại tiền vay này được bảo đảm bằng tài sản cá nhân thí dụ tiền vay mua xe hơi – chứ không phải hàng bất động sản. bán lẻ và cung ứng thêm nhiều dịch vụ tài chánh có liên quan. Xem : Floatation Cost, Secondary Distribution, Underwrite.

INVESTMENT BANKING: Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư. Bán và phân phối số chứng khoán mới phát hành do một đơn vị trung gian tài chánh thực hiện (tức ngân hàng đầu tư) người này mua chứng khoán (cổ phần) từ nhà phát hành dưới dạng mình là người chủ và chấp nhận rủi ro khi phân phối chứng khoán cho các nhà đầu tư. Tiến trình mua và phân phối cổ phần (chứng khoán) được gọi là bao tiêu (underwriting). Thông thường, vài ngân hàng đầu tư tham gia vào việc cung ứng (bán) cổ phần (chứng khoán), môi ngân hàng đồng ý bán một phần cổ phần đã được đề nghị đem ra bán, đổi lại họ sẽ nhận một phần lệ phí bao tiêu gọi là Spread.

INVESTMENT BANKING (SECURITIES) BUSINESS: Doanh nghiệp nghiệp vụ ngân hàng đầu tư. Doanh nghiệp được thực hiện bởi broker, dealer hay người chuyên mua bán trái phiếu đô thị, trái phiếu nhà nước của loại trái phiếu mới phân phối, mới được bao tiêu – với tư cách là người mua bán cho chính mình hoặc mua hay bán trái phiếu theo lệnh và vì lợi ích của người khác với tư cách là người trung gian môi giới (broker).

INVESTMENT CERTIFICATE: Chứng chỉ đầu tư Chứng chỉ chứng minh có đầu từ trong một hiệp hội tiết kiệm và cho vay và cho biết số tiền đầu tư. Chứng chỉ đầu tư không có quyền bỏ phiếu và không có dính líu gì đến trách nhiệm cổ đông. Nó còn được gọi là chứng chỉ vốn hỗ tương đầu tư. Xem Mutual Association.

INVESTMENT CLUB: Câu lạc bộ đầu tư. Nhóm người góp chung tài sản để phối hợp các quyết định đầu tư. Mỗi thành viên của câu lạc bộ đóng góp một số vốn nhất định cộng thêm số tiền được đầu tư mỗi tháng hay mỗi quý các quyết định mua chứng khoán hay trái phiếu nào sẽ do các thành viên bỏ phiếu. Ngoài việc giúp mỗi thành viên có nhiều kiến thức hơn về đầu tư, các câu lạc bộ này giúp những người có ít tiền tham gia vào các đầu tư lớn hơn mà chỉ trả ít hoa hồng hơn. National Association of Investment Clube đóng tại Royal Oak, Michigan.

INVESTMENT COMPANY: Công ty đầu tư. Công ty, có tính phí điều hành, đầu tư các quỹ góp vốn chung của các nhà đầu tư nhỏ vào chứng khoán trái phiếu tương ứng với các mục tiêu đầu tư đã đề ra. Nó cung cấp cho các người góp vốn các dịch vụ quản lý chuyên nghiệp, đa dạng hoá và linh hoạt mà nếu là cá nhân thì khó mà thực hiện được. Có hai loại công ty đầu tư cơ bản :

 • Công ty đầu tư mở rộng, thường được biết là quỹ hỗ tương đầu tư, có một số lượng cổ phần thả nổi trong công chúng (vì thế mới có tên là mở rộng) và sẵn sàng để bán hay thu hồi theo trị giá tài sản thuần hiện hành của chứng khoán trái phiếu đó.

 • Công ty đầu tư có giới hạn người tham gia (closed end) được biết với cái tên uỷ thác đầu tư, giống như công ty kinh doanh, nó có một số cổ phần cố định trong công chúng và được mua bán như chứng khoán, thường là trên các thị trường chính.

Các công ty theo kiểu mở rộng được chia ra làm hai loại, dựa trên các chính sách giá phí bổ sung.

 • Quỹ có phí (chứng khoán trái phiếu) được bán trong thị trường ngoài danh mục (thị trường không chính thức) bởi broker tự mua bán, người này không nhận hoa hồng thương vụ, thay vào đó họ cộng “phí tải” (loading fee) vào trị giá tài sản thuần vào lúc mua. Phí này tiêu biểu là 8,5% có khấu trừ cho số lượng có mức thấp 4%. Không có lấy phí khi cổ phần của quỹ được bán…

 • Quỹ không có phí, được các công ty bảo trợ bán trực tiếp. Các công ty như thế không tính phí tải, dù sao cũng có thu các phí nhỏ nhưng không có gì là bất bình thường. Các nhà buôn bán trong công ty đầu tư có giới hạn kiếm được doanh thu thương vụ từ số hoa hồng làm trung gian bình thường, hợp pháp. Cả hai công ty đầu tư mở rộng và giới hạn đều tính phí điều hành hàng năm, thông thường định mức từ 1/2 % đến 1%) trị giá đầu tư. Theo đạo luật công ty đầu tư 1940, bản báo cáo đăng ký và bản quảng bá của mỗi công ty đầu tư phải cho biết các mục tiêu đầu tư đặc biệt. Theo cơ bản, các công ty được xếp loại như sau : quỹ chứng khoán thường đa loại hoá, quy cân đối (bao gồm trái phiếu chứng khoán thường, chứng khoán ưu đãi), quỹ chứng khoán ưu đãi và trái phiếu (có đặc điểm lợi tức cố định), quỹ đặc biệt (trong ngành công nghiệp, nhóm công nghiệp, tầm cỡ (công ty), quỹ lợi tức (chứng khoán trái phiếu có hoa lợi cao), quỹ hiệu suất (performance fund) (chứng khoán phát triển) ; quỹ mục tiêu kép (một hình thức của công ty có giới hạn cho người ta cơ hội chọn lựa hoặc là cổ phần có cổ tức hay cổ phần tư bản kiếm được) và quỹ thị trường tiền tệ (các công cụ thị trường tiền tệ).

INVESTMENT COUNSEL: Cố vấn đầu tư Người có trách nhiệm cung cấp tư vấn cho khách hàng và điều hành các quyết định đầu tư. Xern Portfoho Manager.

INVESTMENT CREDIT: Tín dụng đầu tư Sự gia giảm trong nợ thuế lợi tức qua nhiều năm do nhà nước cho phép đối với các công ty thực hiện các đầu tư mới trong các hạng loại tài sản nào đó, cho trang thiết bị ban đầu. Nó ,cũng gọi là tín dụng thuế đầu tư. Tín dụng đầu tư được thiết lập để khuyến khích kinh tế bằng cách tăng cường chi tiêu tư bản, kể từ 1960 nó là một đặc điểm của luật thuế lúc có lúc không. Vì số phần trăm cũng thay đổi. Năm 1985 số phần trăm là 6% hay l0% của giá mua, tuỳ thuộc vào thời gian tồn tại của tài sản. Giống như tín dụng, tín dụng đầu tư được khấu trừ từ hoá đơn thuế chứ không từ lợi tức trước khi đánh thuế: và độc lập với trị giá giảm theo thời gian (khấu hao). Đạo luật Tax Reform Act or 1986 thường huỷ bỏ tín dụng đầu tư có hiệu lực trở về trước (hiệu lực hồi tố) cho các tài sản đã thực hiện sau ngày 1-1- 1986 . Đạo luật 1986 cũng cho phép gia giảm 35% trị giá tín dụng mang sang từ những năm trước.

INVESTMENT GRADE: Cấp độ đầu tư Trái phiếu được đánh giá từ hạng AAA đến BBB. Xem Junk Bond.

INVESTMENT HISTORY: Trong quá trình đầu tư Nội dung kinh nghiệm có từ trước, lập nên “thông lệ đầu tư” liên quan đến tầm quan trọng của mối liên hệ giữa công ty và khách hàng. Thí dụ, luật lệ thực hiện công bằng của NASD cấm bán chứng khoán trái phiếu mới cho thành viện trong gia đình của người buôn bán đang phân phối, nhưng nếu có đủ tiền trong quá trình đầu tư trong đó có mối liên hệ đặc biệt giữa người buôn bán và khách hàng, thì thương vụ trên không vi phạm luật pháp.

INVESTMENT IN PROPERTIES: Đầu tư trong tài sản. Số đóng góp vốn thực tế được chi trả hay phân bổ vào các tài sản mua, phát triển, xây dựng hoặc cải thiện theo quy định của chương trình. Số lượng có sẵn cho đầu tư tương đương tổng số tiền thu được đã được huy động trừ cho lệ phí ban đầu chỉ chi một lần) (front-end fees).

INVESTMENT INCENTIVE: Phần khuyến khích cho đầu tư. Trợ cấp tài chánh, ưu đãi thuế hay giảm bớt luật lệ quy định với ý định khuyến khích đầu tư, đặc biệt là đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Trong ngoại thương, các quốc gia thường dùng các phần khuyến khích cho nhà đầu tư nước ngoài để thiết lập các nhà máy sản xuất làm tăng lợi tức xuất khẩu. Nhưng du lịch thì ngoài lệ nếu có phần khuyến khích thì cũng có ít chỉ dành cho các ngành phục vụ du lịch, ngành này sử dụng (tiêu thụ) nhiều vốn nội địa hơn là chúng có.

INVESTMENT INCOME: Lợi tức đầu tư Lợi tức từ chứng khoán trái phiếu và các đầu tư khác ngoài kinh doanh; như cổ tức, tiền lãi chênh lệch về hợp đồng option, lợi tức từ tác quyền hay trợ cấp hàng năm (annuity), và lợi nhuận tư bản trên chứng khoán, trái phiếu, hợp đồng option, future kim loại quý. Theo đạo luật Tax Reform Act or 1986 tiền lãi trên tài khoản vay chứng khoán để bán có thể được dùng để bù vào lợi tức đầu tư mà không có giới hạn. Lợi tức đầu tư kiếm được do các hoạt động thụ động không được tính theo các lợi tức thụ động khác. Lợi tức đầu tư còn gọi là lợi tức thực tế chưa có (unearned income) và lợi tức theo danh mục đầu tư (Portfolio income).

INVESTMENT LETTER: Thư có chủ định đầu tư: Mua bán riêng chứng khoán mới, thư khẳng định (letter of intent) giữa nhà phát hành chứng khoán và người mua được thiết lập để nói rằng chứng khoán hiện đang được mua dưới dạng đầu tư chứ không phải mua để bán lại. Đây là điều cần thiết nhằm tránh đăng ký chứng khoán với SEC (theo các điều khoản của SEC: Điều 144, người mua chứng khoán như thế rốt cuộc có thể bán lại chứng khoán cho công chúng nếu như hội đủ các điều kiện đặc trưng, kể cả phải có một thời gian lưu giữ ít nhất là 2 năm). Sự sử dụng thư chủ định đầu tư làm phát sinh ra các từ ngữ : chứng khoán thư và trái phiếu thư ám chỉ các chứng khoán trái phiếu không đăng ký. Xem : Letter Security.

INVESTMENT MANAGER: Nhà quản lý đầu tư: Cũng còn gọi là nhà quản lý quỹ, một người quản lý quỹ đầu tư như là quỹ hưu trí hay quỹ hỗ tương đầu tư. Nhà quản lý sẽ xác định các tiêu chuẩn đầu tư thí dụ như hoa lợi cao hay phát triển đều đặn.

INVESTMENT PERFORMANCE REQUIREMENTS (IPR): Các quy định thực hiện đầu tư: Các điều kiện đặt ra cho đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Một quốc gia có thể quy định rằng nhà đầu tư nước ngoài đồng ý trước là sẽ đầu tư theo một số tối thiểu tiền tệ mạnh, tuân thủ các luật lệ có trong nước chủ nhà hoặc cung cấp một số phần trăm cố định công việc cho nước chủ nhà. IPR được xem là phần đổi lại của một quốc gia đã đầu tư vốn vào hạ tầng cơ sở và các phương tiện hoạt động kinh doanh. Đối với ngoại thương, IPR là một loại rào cản không sử dụng quan thuế biểu, nhưng nó được nhiều quốc gia sử dụng đến.

INVESTMENT SECURITIES: Chứng khoán đầu tư: Chứng khoán dễ mua bán do ngân hàng giữ trong danh mục đầu tư của tài khoản trong bản cân đối tài khoản. Chứng khoán đầu tư cùng với số tiền cho vay là nguồn chính yếu của lợi nhuận ngân hàng, và thường có 2 chức năng then chốt : là nguồn thanh toán của ngân hàng hay là nguồn ngân quỹ để thoả mãn nhu cầu tiền vay hoặc nhu cầu tiền mặt của khách hàng và là nguồn bổ sung lợi nhuận từ số tư bản kiếm được cụ thể khi đem bán chứng khoán. Chứng khoán ở cấp độ đầu tư của ngân hàng có thể được chấp nhận làm thế chấp để đáp ứng các quy định bảo đảm về số dự trữ phải lưu giữ. Chứng khoán đầu tư của ngân hàng được tính như trị giá sổ sách (kế toán) được chi trả dần hay giá phí mua ban đầu trừ cho số chi trả dần hoặc số bù dần vào mệnh giá. Tài sản trong tài khoản mua bán được tách riêng khỏi danh mục đầu tư chứng khoán đầu tư và các chứng khoán khác mà ngân hàng có đủ điều kiện để bao tiêu và bán lại cho công chúng hay tổ chức tài chánh và cũng tách rời khỏi chứng khoán được lưu giữ theo thoả thuận mua lại. Tài sản trong danh mục đầu tư mua bán được điều chỉnh theo trị giá thị trường hằng ngày. Xem Barbell Portfolio, Bond Swap, Laddered Portfolio.

INVESTMENT SERVICE BUREAU: Văn phòng dịch vụ cho nhà đầu tư: Dịch vụ công cộng của NYSE nhằm đáp ứng thư tra vấn về tất cả các loại đầu tư có liên quan đến chứng khoán trái phiếu.

INVESTMENT SERVICE CENTER (ISC): Trung tâm dịch vụ đầu tư: Còn gọi là Trung Tâm Đầu Tư, một cơ quan được thiết lập trong một quốc gia đang phát triển để xử lý các đơn xin đầu tư của nước ngoài trong các dự án hay các phương tiện trong nước. Trong một vài quốc gia, ISC có thể cấp giấy cho phép nhập khẩu và đầu tư nhưng thẩm quyền của Trung Tâm thường bị giới hạn theo các yêu cầu thông thường.

INVESTMENT STRATEGY: Sách lược đầu tư: Lập kế hoạch phân bố tài sản giữa các lựa chọn như chứng khoán, trái phiếu, những chứng cụ tương đương tiền mặt và bất động sản. Một sách lược đầu tư phải được vạch ra dựa trên quan điểm của nhà đầu tư về lãi suất, lạm phát, phát triển kinh tế và các yếu tố khác, cũng phải kể đến tuổi tác nhà đầu tư, sức chịu đựng rủi ro, số tư bản(vốn) có sẵn để đầu tư và nhu cầu tương lai cho tư bản như tài trợ cho việc giáo dục cấp trung học cho con cái hay mua một căn nhà. Nhà tư vấn đầu tư sẽ giúp nghĩ ra một sách lược như thế. Xem Investment Advisory Service.

INVESTMENT STRATEGY COMMITTEE: Uỷ ban sách lược đầu tư: Uỷ ban trong phòng nghiên cứu của công ty môi giới. Uỷ ban thiết lập toàn bộ sách lược đầu tư mà công ty sẽ giới thiệu đến khách hàng. Giám đốc nghiên cứu, nhà kinh tế chủ chốt và vài nhà phân tích hàng đầu đều có chân trong uỷ ban này. Nhóm sẽ tư vấn cho khách hàng về số lượng tiền đầu tư vào chứng khoán, trái phiếu, hay các công cụ tương đương tiền mặt, cũng như những nhóm công nghiệp, chứng khoán cá nhân hay trái phiếu có vẻ hấp dẫn cá biệt.

INVESTMENT TAX CREDIT: Tín dụng thuế đầu tư. Xem Investment Credit.

INVESTMENT TRUST: Uỷ thác đầu tư. Xem Investment Company.

INVESTMENT VALUE OF A CONVERTIBLE SECURITY: Trị giá đầu tư của một chứng khoán khả hoán. Giá ước tính theo đó chứng khoán khả hoán sẽ được định giá bởi thị trường nếu nó không có đặc điểm khả hoán. Trị giá đầu tư chứng khoán khả hoán của công ty được xác định bởi các công ty dịch vụ tư vấn đầu tư và theo lý thuyết sẽ không bao giờ thấp hơn giá của chứng khoán đã nói. Người ta tính được trị giá này bằng cách ước tính giá bán của trái phiếu bất khả hoán (thẳng straight) hay cổ phần ưu đãi của cùng công ty phát hành. Trị giá đầu tư phản ánh lãi suất vì thế thị trường của chứng khoán tăng khi lãi suất hạ và ngược lại. Xem Premium Over Bond Value.

INVESTOR RELATIONS DEPARTMENT: Phòng quan hệ với nhà đầu tư Trong các công ty quan trọng đã liệt kê, đây là vị trí của một ban chịu trách nhiệm về các quan hệ với nhà đầu tư và báo cáo đến trưởng phòng tài chánh hay giám đốc ngoại giao (giám đốc về quan hệ bên ngoài). Nhiệm vụ thực tế có thể thay đổi tuỳ vào công ty có giữ được mối quan hệ chung về tài chánh bên ngoài hay không. Các trách nhiệm tổng quát như sau:

 • Để biết rằng công ty được thông hiểu, trong phạm vi hoạt động và mục tiêu của công ty và được xem như có thuận lợi trong thị trường tài chánh và tư bản, điều này có nghĩa là phải có dữ liệu đưa vào bản báo cáo hàng năm và cho các tài liệu phát hành khác, phối hợp các diễn văn của ban điều hành cấp cao và các báo cáo chung với nỗ lực tạo quan hệ với cộng đồng tài chánh và thường xuyên tăng cường tính nhất quán và tạo hình tượng một công ty tích cực.

 • Để đảm bảo đầy đủ và đúng thời điểm các thông tin tài liệu cho dân chúng biết và làm việc với ban pháp chế trong việc tuân thủ
  Blogger Comment
  Facebook Comment