Powered by Blogger.

Làm mail server với Postfix – Phần 2

Giới thiệu  (Chống spam bằng DNS-based Blocklists (DNSBL, RBL)
UCE (unsolicited commercial email), hay spam, thường được gửi từ những mail server có vài đặc điểm nhất định. Ví dụ, từ những server có cấu hình không hoàn chỉnh (open relay, không tuân thủ tiêu chuẩn RFC), những server không có thông tin rõ ràng về người quản trị (máy kết nối bằng dial-up, máy không có reverse DNS), hay từ những server chuyên gửi spam. Người ta đã lập được danh sách những mail server như vậy, danh sách này được update thường xuyên, gọi chung là RBL (real-time blackhole list), hay DNSBL (DNS-based Blocklist).
Bài viết này giới thiệu cách chống spam cho Postfix server (version 2) bằng cách dùng RBL. Đặc điểm của phương pháp này là kiểm tra nhanh và ít tốn tài nguyên của server, vì bước kiểm tra được thực hiện trước khi gửi dữ liệu mail, và việc kiểm tra chỉ dựa vào kết quả tìm kiếm DNS.
Bắt đầu viết: tháng 5 năm 2003.
Thay đổi lần cuối vào lúc: Sun Feb 1 12:47:44 JST 2004.
Cài đặt và cấu hình
Ghi thêm vào file main.cf (/etc/postfix/main.cf) những dòng sau
smtpd_client_restrictions =
permit_mynetworks,
reject_rbl_client list.dsbl.org,
reject_rbl_client relays.ordb.org,
reject_rbl_client sbl-xbl.spamhaus.org
smtpd_recipient_restrictions =
permit_mynetworks,
reject_rbl_client list.dsbl.org,
reject_rbl_client relays.ordb.org,
reject_rbl_client sbl-xbl.spamhaus.org
Và reload Postfix
# postfix reload
Phần này nói thêm về cách block spam bằng cách kiểm tra trước khi email thực sự được gửi đi. Không liên quan đến RBL, tuy nhiên có những đặc điểm giống cách lọc spam bằng RBL: chỉ kiểm tra header, dựa vào DNS.
# yêu cầu client phải gửi lệnh HELO (EHLO)
smtpd_helo_required = yes
smtpd_helo_restrictions = permit_mynetworks, reject_invalid_hostname
###—————————————-
# từ chối relay (Reject) nếu không tìm thấy A, MX record
# tham khảo bài viết về DNS để biết ý nghĩa của A, MX
smtpd_sender_restrictions = reject_unknown_sender_domain
###—————————————-
# từ chối relay từ một số địa chỉ IP nhất định (vì nhiễm virus?)
# ví dụ 192.168.1.100, 172.16.1.0/24
smtpd_client_restrictions =
permit_mynetworks,
check_client_access hash:/etc/postfix/reject_client
# nội dung file /etc/postfix/reject_client
192.168.1.100 REJECT
172.16.1 REJECT
# tạo database /etc/postfix/reject_client.db bằng lệnh sau
/usr/sbin/postmap /etc/postfix/reject_client
###—————————————-
# từ chối relay từ một số người nhất định (spammer)
# ví dụ spammer@domain1.name, *@domain2.name
smtpd_sender_restrictions =
reject_unknown_sender_domain,
reject_non_fqdn_sender,
hash:/etc/postfix/reject_sender
# file /etc/postfix/reject_sender có nội dung như sau
spammer@domain1.name REJECT
domain2.name REJECT
# tạo database /etc/postfix/reject_sender.db
/usr/sbin/postmap /etc/postfix/reject_sender
Thông tin thêm
1. Thế nào là open-relay server?
2. Những lỗi thường gặp (do vi phạm RFC)
3. Có bao nhiêu RBL? Hàng trăm cái như vậy. Mỗi loại RBL có những đặc điểm khác nhau: tiêu chuẩn đánh giá spam, có cho phép người dùng cung cấp thông tin và cập nhật database hay không, database có thường xuyên được cập nhật hay không v.v…; và những điều này quyết định uy tín, số người dùng của RBL. Tất nhiên chọn dùng những RBL khác nhau (và sử dụng theo những thứ tự khác nhau) sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau. Trong số những RBL tốt, phổ biến có
* ORDB (Open Relay Database, http://www.ordb.org).
* DSBL (Distributed Server Boycott List, http://www.dsbl.org).
* Spamhaus (The Spamhaus Project, http://www.spamhaus.org).
* và đây là danh sách hàng trăm RBL. Hãy tìm kiếm, dùng thử và chọn cho mình những RBL thích hợp.
Tham khảo
    Blogger Comment
    Facebook Comment