Powered by Blogger.

Bảng đối chiếu encoding các bộ chữ hiện hành với Unicode

VIQRVPSVPS HexVISCIIVISCII HexVNIVNI HexTCVNTCVN HexUnicode SymbolUnicode
Hex Dec
UTF-8 Hex
a'áE1áE161 F9¸B8á00E1 225C3 A1
a`àE0àE061 F8µB5à00E0 224C3 A0
a?äE4äE461 FBB61EA3 7843E1 BA A3
a~ãE3ãE361 F5·B7ã00E3 227C3 A3
a.åE5ÕD561 EF¹B91EA1 7841E1 BA A1
a(æE6åE561 EA¨A8ă0103 259C4 83
a('¡A1¡A161 E9¾BE1EAF 7855E1 BA AF
a(`¢A2¢A261 E8»BB1EB1 7857E1 BA B1
a(?£A3ÆC661 FA¼BC1EB3 7859E1 BA B3
a(~¤A4ÇC761 FC½BD1EB5 7861E1 BA B5
a(.¥A5£A361 EBÆC61EB7 7863E1 BA B7
a^âE2âE261 E2©A9â00E2 226C3 A2
a^'ÃC3¤A461 E1ÊCA1EA5 7845E1 BA A5
a^`ÀC0¥A561 E0ÇC71EA7 7847E1 BA A7
a^?ÄC4¦A661 E5ÈC81EA9 7849E1 BA A9
a^~ÅC5çE761 E3ÉC91EAB 7851E1 BA AB
a^.ÆC6§A761 E4ËCB1EAD 7853E1 BA AD
e'éE9éE965 F9ÐD0é00E9 233C3 A9
e`èE8èE865 F8ÌCCè00E8 232C3 A8
e?ÈC8ëEB65 FBÎCE1EBB 7867E1 BA BB
e~ëEB¨A865 F5ÏCF1EBD 7869E1 BA BD
e.ËCB©A965 EFÑD11EB9 7865E1 BA B9
e^êEAêEA65 E2ªAAê00EA 234C3 AA
e^'89ªAA65 E1ÕD5ế1EBF 7871E1 BA BF
e^`Š8A«AB65 E0ÒD21EC1 7873E1 BB 81
e^?8B¬AC65 E5ÓD31EC3 7875E1 BB 83
e^~ÍCDAD65 E3ÔD41EC5 7877E1 BB 85
e^.Œ8C®AE65 E4ÖD61EC7 7879E1 BB 87
i'íEDíEDíEDÝDDí00ED 237C3 AD
i`ìECìECìEC×D7ì00EC 236C3 AC
i?ÌCCïEFæE6ØD81EC9 7881E1 BB 89
i~ïEFîEEóF3ÜDCĩ0129 297C4 A9
i.ÎCE¸B8òF2ÞDE1ECB 7883E1 BB 8B
o'óF3óF36F F9ãE3ó00F3 243C3 B3
o`òF2òF26F F8ßDFò00F2 242C3 B2
o?ÕD5öF66F FBáE11ECF 7887E1 BB 8F
o~õF5õF56F F5âE2õ00F5 245C3 B5
o.86÷F76F EFäE41ECD 7885E1 BB 8D
o^ôF4ôF46F E2«ABô00F4 244C3 B4
o^'ÓD3¯AF6F E1èE81ED1 7889E1 BB 91
o^`ÒD2°B06F E0åE51ED3 7891E1 BB 93
o^?°B0±B16F E5æE61ED5 7893E1 BB 95
o^~87²B26F E3çE71ED7 7895E1 BB 97
o^.B6µB56F E4éE91ED9 7897E1 BB 99
o+ÖD6½BDôF4¬ACơ01A1 417C6 A1
o+'§A7¾BEôùF4 F9íED1EDB 7899E1 BB 9B
o+`©A9B6ôøF4 F8êEA1EDD 7901E1 BB 9D
o+?ªAA·B7ôûF4 FBëEB1EDF 7903E1 BB 9F
o+~«ABÞDEôõF4 F5ìEC1EE1 7905E1 BB A1
o+.®AEþFEôïF4 EFîEE1EE3 7907E1 BB A3
u'úFAúFA75 F9óF3ú00FA 250C3 BA
u`ùF9ùF975 F8ïEFù00F9 249C3 B9
u?ûFBüFC75 FBñF11EE7 7911E1 BB A7
u~ÛDBûFB75 F5òF2ũ0169 361C5 A9
u.øF8øF875 EFôF41EE5 7909E1 BB A5
u+ÜDCßDFöF6ADư01B0 432C6 B0
u+'ÙD9ÑD1öùF6 F9øF81EE9 7913E1 BB A9
u+`ØD8×D7öøF6 F8õF51EEB 7915E1 BB AB
u+?ºBAØD8öûF6 FBöF61EED 7917E1 BB AD
u+~»BBæE6öõF6 F5÷F71EEF 7919E1 BB AF
u+.¿BFñF1öïF6 EFùF91EF1 7921E1 BB B1
y'š9AýFD79 F9ýFDý00FD 253C3 BD
y`ÿFFÏCF79 F8úFA1EF3 7923E1 BB B3
y?9BÖD679 FBûFB1EF7 7927E1 BB B7
y~ÏCFÛDB79 F5üFC1EF9 7929E1 BB B9
y.œ9CÜDCîEEþFE1EF5 7925E1 BB B5
ddÇC7ðF0ñF1®AEđ0111 273C4 91
A'ÁC1ÁC141 D941 B8Á00C1 193C3 81
A`80ÀC041 D841 B5À00C0 192C3 80
A?81ÄC441 DB41 B61EA2 7842E1 BA A2
A~82ÃC341 D541 B7Ã00C3 195C3 83
A. 028041 CF41 B91EA0 7840E1 BA A0
A(ˆ88ÅC541 CA¡A1Ă0102 258C4 82
A('8D8141 C9¡¾A1 BE1EAE 7854E1 BA AE
A(`Ž8E8241 C8¡»A1 BB1EB0 7856E1 BA B0
A(?8F[1]0241 DA¡¼A1 BC1EB2 7858E1 BA B2
A(~ðF00541 DC¡½A1 BD1EB4 7860E1 BA B4
A(. 04ƒ8341 CB¡ÆA1 C61EB6 7862E1 BA B6
A^ÂC2ÂC241 C2¢A2Â00C2 194C3 82
A^'ƒ838441 C1¢ÊA2 CA1EA4 7844E1 BA A4
A^`848541 C0¢ÇA2 C71EA6 7846E1 BA A6
A^?858641 C5¢ÈA2 C81EA8 7848E1 BA A8
A^~ 1C 0641 C3¢ÉA2 C91EAA 7850E1 BA AA
A^. 038741 C4¢ËA2 CB1EAC 7852E1 BA AC
E'ÉC9ÉC945 D945 D0É00C9 201C3 89
E`×D7ÈC845 D845 CCÈ00C8 200C3 88
E?ÞDEËCB45 DB45 CE1EBA 7866E1 BA BA
E~þFEˆ8845 D545 CF1EBC 7868E1 BA BC
E. 058945 CF45 D11EB8 7864E1 BA B8
E^ÊCAÊCA45 C2£A3Ê00CA 202C3 8A
E^'90Š8A45 C1£ÕA3 D51EBE 7870E1 BA BE
E^`938B45 C0£ÒA3 D21EC0 7872E1 BB 80
E^?94Œ8C45 C5£ÓA3 D31EC2 7874E1 BB 82
E^~958D45 C3£ÔA3 D41EC4 7876E1 BB 84
E^. 06Ž8E45 C4£ÖA3 D61EC6 7878E1 BB 86
I'´B4ÍCDÍCD49 DDÍ00CD 205C3 8D
I`µB5ÌCCÌCC49 D7Ì00CC 204C3 8C
I?·B79BÆC649 D81EC8 7880E1 BB 88
I~¸B8ÎCEÓD349 DCĨ0128 296C4 A8
I. 10˜98ÒD249 DE1ECA 7882E1 BB 8A
O'¹B9ÓD34F D94F E3Ó00D3 211C3 93
O`¼BCÒD24F D84F DFÒ00D2 210C3 92
O?½BD994F DB4F E11ECE 7886E1 BB 8E
O~¾BEA04F D54F E2Õ00D5 213C3 95
O. 11š9A4F CF4F E41ECC 7884E1 BB 8C
O^ÔD4ÔD44F C2¤A4Ô00D4 212C3 94
O^'968F4F C1¤èA4 E81ED0 7888E1 BB 90
O^`97904F C0¤åA4 E51ED2 7890E1 BB 92
O^?˜98914F C5¤æA4 E61ED4 7892E1 BB 94
O^~99924F C3¤çA4 E71ED6 7894E1 BB 96
O^. 12934F C4¤éA4 E91ED8 7896E1 BB 98
O+÷F7´B4ÔD4¥A5Ơ01A0 416C6 A0
O+'9D95ÔÙD4 D9¥íA5 ED1EDA 7898E1 BB 9A
O+`ž9E96ÔØD4 D8¥êA5 EA1EDC 7900E1 BB 9C
O+?Ÿ9F97ÔÛD4 DB¥ëA5 EB1EDE 7902E1 BB 9E
O+~¦A6³B3ÔÕD4 D5¥ìA5 EC1EE0 7904E1 BB A0
O+. 1394ÔÏD4 CF¥îA5 EE1EE2 7906E1 BB A2
U'ÚDAÚDA55 D955 F3Ú00DA 218C3 9A
U`¨A8ÙD955 D855 EFÙ00D9 217C3 99
U?ÑD1œ9C55 DB55 F11EE6 7910E1 BB A6
U~¬AC9D55 D555 F2Ũ0168 360C5 A8
U. 14ž9E55 CF55 F41EE4 7908E1 BB A4
U+ÐD0¿BFÖD6¦A6Ư01AF 431C6 AF
U+'ADºBAÖÙD6 D9¦øA6 F81EE8 7912E1 BB A8
U+`¯AF»BBÖØD6 D8¦õA6 F51EEA 7914E1 BB AA
U+?±B1¼BCÖÛD6 DB¦öA6 F61EEC 7916E1 BB AC
U+~1DÿFFÖÕD6 D5¦÷A6 F71EEE 7918E1 BB AE
U+. 15¹B9ÖÏD6 CF¦ùA6 F91EF0 7920E1 BB B0
Y'ÝDDÝDD59 D959 FDÝ00DD 221C3 9D
Y`²B2Ÿ9F59 D859 FA1EF2 7922E1 BB B2
Y?ýFD 1459 DB59 FB1EF6 7926E1 BB B6
Y~³B31959 D559 FC1EF8 7928E1 BB B8
Y.191EÎCE59 FE1EF4 7924E1 BB B4
DDñF1ÐD0ÑD1§A7Ð0110 272C4 90
    Blogger Comment
    Facebook Comment