Powered by Blogger.

Thiết lập nhiều server chạy song song - Phần 1 Thiết lập 2 Domain Controller chạy song song

Bài viết này gồm 5 bước :

- Bước 1 : Dựng Domain Controller cho Server1

- Bước 2 : Dùng Server2 join Domain vào Server1
- Bước 3 : Dựng Domain Controller cho máy Server2
- Bước 4 : Dựng DNS cho Server2
- Bước 5 : Bật Gobal Catalog
- Bước 6 : Tạo user logon
- Bước 7 : Dùng máy Client join Domain và test thử bằng cách tắt 1 trong 2 Domain Controller.1/ Máy Server 1 :Đặt IP tĩnh cho DC theo các tham số sau:
IP: 192.168.1.1
NetMask: 255.255.255.0
Preferred DNS Server: 192.168.1.1

Vào Start -> Run -> Chạy chương trình DCPROMO để nâng cấp lên lên Domain Controller
Cửa sổ "Active Directory Installation Wizard" , nhấn NextDomain Controller Type, chọn Domain controller for a new domain và click next


Ở khung Ceate New Domain, chọn Domain in a new forest 

Khung New Domain Name, điền vào domains của bạn (ở đây là nhatnghe.com) 

NetBIOS Domain Name, để nguyên giá trị mặc định 

Chọn giá trị mặc định cho các thư mục chứa cấu hình hệ thống

DNS Registration Diagnostics, chọn Install and configure the DNS server on this computer, and set this computer to use this DNS server as its preferrend DNS server

Permissions, chọn Permissions compatible only with Windows 2000 or Windows Server 2003 operating systems ....

Dicrectory Services Restore Mode Administrator Password, điền password nếu bạn cần (ở đây tôi để trắng)

Màn hình tóm tắt thông số cài đặt

Den cua so nay, cac ban doi 1 chut 

Đến đây thì đã thành công, chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt và reboot lại. 

Sau khi reboot lại thì tạo user tên “u1” , password: 123 
Start / Programs / Administrative Tools / Active Directory Users and Computer / click nút phải chuột trên OU Users / New / User
2/ Máy Server 2 :

A/ Join domain : 

Đặt IP tĩnh cho server2 theo các tham số sau:
IP: 192.168.1.2
NetMask: 255.255.255.0
Preferred DNS Server: 192.168.1.1


Click nút phải chuột trên My Computer / Properties / Computer Name / Change
Điền tên domain “nhatnghe.com” vào ô domain

Sau khi OK, sẽ bung lên 1 của sổ để bạn điền user để join domains, bạn điền user : administrator ( user của máy server1)

OK, reboot lại máy server 2

B/ Dựng Domain Controller 

Sau khi rebot lại máy Server2, v ào Start -> Run -> Chạy chương trình DCPROMO để nâng cấp lên lên Domain Controller

Cửa sổ "Active Directory Installation Wizard" , nhấn Next

Dùng các thông tin sau để trả lời cho quá trình nâng cấp lên DC thứ 2 :
- Additional Domain controller for an exiting domain 

- Network Cerdentials 


- Additional Domain Controller

Chọn giá trị mặc định cho các thư mục chứa cấu hình hệ thống
Dicrectory Services Restore Mode Administrator Password, điền password nếu bạn cần (ở đây tôi để trắng) 

Den cua so nay, cac ban doi 1 chut 

Đến đây thì đã thành công, chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt và reboot lại. 


C/ Dựng DNS :

Đặt lại IP cho server2 theo các tham số sau:
IP: 192.168.1.2
NetMask: 255.255.255.0
Preferred DNS Server: 192.168.1.2


Vào Control Panel - > Windows Components, chọn Details 

ở Networking Services chọn Domain Name System (DNS) và nhấn OK, nhấn tiếp Next để cài đặt. 3/ Đồng bộ 2 server và join domains cho client


A/ Server1 :

Start -> Program File -> Administrator Tool -> Active Directory Site and Services

Trong cữa sổ Active Directory Site and Services chọn Sites -> Defaut-Fist-Site-Name -> Servers thì sẽ thấy 2 server, vào properties từng NTDS Settings của mỗi server và check vào Gobal Catalog.

Trỏ Alternate DNS Server về Server2 (192.168.1.2)

B/ Server 2 :
Trỏ Alternate DNS Server về Server1 (192.168.1.1) 

C/ Reboot Server1 & Server2

3/ Máy Client :

Đặt IP tĩnh cho máy Client theo các tham số sau:
IP: 192.168.1.2
NetMask: 255.255.255.0
Preferred DNS Server: 192.168.1.1
Alternate DNS Server : 192.168.1.2 
Click nút phải chuột trên My Computer / Properties / Computer Name / Change
Điền tên domain “nhatnghe.com” vào ô domainĐiền user : u1 / password : 123 


Reboot lại Client

4/ thử nghiệm : tắt đi 1 trong server mà máy client vẫn login vào được DC, tạo thêm u2,u3 ... để thử nghiệm.
    Blogger Comment
    Facebook Comment