Powered by Blogger.

Tổng quan về GLBP - Gateway Load Balancing Protocol

1. So sánh HSRP và GLBP

Với HSRP và VRRP thì không hỗ trợ load balancing mà chỉ hỗ trợ load sharing cho các VLAN trên cùng 1 Group. GLBP ra đời để giải quyết vấn đề này, loadbalancing đầu gateway
GLBP là bản nâng cấp của HSRP và cả GLBP, HSRP đều là giao thức của Cisco

2. Cơ chế hoạt động của GLBP
2.1 Cơ chế bầu chọn Active

Đầu tiên nó sẽ bầu chọn 1 con ACTIVE gọi là AVG. Cách bầu chọn y chang HSRP đều dựa vào

Priority
IP cao nhất trên interface tham gia GLBP

Con có Priority và IP cao thứ 2 sẽ lên làm Standby
Những con còn lại làm Listense

2.2. Vai trò các Router trong GLBP

Đối với HSRP nó sẽ tạo ra 1 con Active làm nhiệm vụ Forward gói tin đi. NHững con Standby còn lại chỉ có chức năng dự phòng cho con Active.
Nhưng đối với GLBP thì khác các Router Standby hay Listen cũng đều có khả năng Forward gói tin đi và Router đó được gọi là AVF = Active virtual forwarder
NHiệm vụ của Router Active (AVG) trong GLBP không còn quan trọng như Router Active trong HSRP hay VRRP

Phân phối địa chỉ MAC
Trả lời các gói ARP request

Định dạng MAC trong GLBP: 0007.b4xx.xxyy

XX.XXchính là số Group vì GLBP có thể sử dụng lên tới 1024 Group nên nó cần 4 xxxx
YY là số MAC. 

Nhiệm vụ của AVG là phân phối MAC và nó phân phối MAC là random
GLBP giới hạn là 2 số yy nên nó chỉ tạo tối đa là 4 MAC. Nên số lượng Router tối đa tham gia trong 1 Group chỉ là 4 Router.
Nếu nhiều hơn 4 Router tham gia GLBP thì chỉ có 4 con Router có MAC, những con còn lại sẽ không có MAC. Lúc này AVG sẽ dựa trên chỉ số IP, con nào có chỉ số IP cao sẽ được ưu tiên cấp MAC tham gia GLBP


2.3. Cơ chế load balancing trong GLBP

Với client 1 trỏ gateway về Router AVG và thực hiện ARP request. AVG sẽ trả lời lại MAC của nó
NHưng khi client 2 thực hiện ARP request thì có thể nó sẽ không trả lời MAC của nó nữa mà MAC của Router AVF khác.

Như vậy traffic của Client 1 sẽ đi qua Router AVG và Traffic của client 2 sẽ đi qua Router AVF
=> như vậy GLBP đã làm được chức năng load balancing trong cùng 1 Group

3. Track interface

Trong GLBP nó chỉ track chỉ số Weigh mà không chắc chỉ số Priority như trong HSRP và VRRP
Chỉ số Weigh là 1 con số do mình đặt ra và nó 2 ngưỡng. Default Weigh = 100

Upper
Lower

Vì mỗi Router đều có khả năng Forward nên ở đây mình chỉ có thể sử dụng chỉ số Weigh để track AVF chứ không track Priority

KHi interface outside của AVG bị down thì chỉ số Weigh sẽ bị trừ xuống. Router AVG sẽ bị mất quyền AVF và nó sẽ chuyển quyền AVF cho Router 2.
Lúc này Router 2 sẽ gánh cùng lúc 2 địa chỉ MAC và giữ nhiệm vụ AVF cho 2 địa chỉ MAC đó
AVG vẫn nằm trên Router 1 và không ảnh hưởng gì hết. Nó vẫn trả lời các ARP request cho các PC trong LAN
Ví dụ:


- Cấu hình track interface trên Router 2

Config# track 90 interface f0/0 line-protocol
Config# track 91 interface f0/0 line-protocol

Config# interface VLAN 10
Config-if# glbp 1 weighting 110 lower 85 upper 105
Config-if# weighting track 90 decrement 10
Config-if# weighting track 91 decrement 20

- Khi interface của Router down thì nó sẽ hạ chỉ số weigh với: glbp 1 weighting 110 lower 85 upper 105
Nếu chỉ số Weigh < 85 thì nó mất quyền AVF
Nếu chỉ số Weigh >110 thì nó sống lại và có lại quyền AVF
- Khi interface f0/0 down thì chỉ số Weigh của Router bị -10 và còn 100 > 85. Nên Router 2 vẫn còn quyền AVF
- NHưng khi interface f0/1 down thì chỉ số Weigh của Router 2 sẽ bị trừ -20. Lúc này Weigh trên R2 là 80 < 85. Nên nó bị mất quyền AVF
- Nếu interface f0/1 sống lại thì Weighting = 80 + 20 = 100 < 105 (upper) nên Router 2 vẫn không chiểm lại được quyền AVF. Muốn chiếm lại được quyền AVF nó phải up cả 2 interface f0/0 và f0/1
    Blogger Comment
    Facebook Comment