Powered by Blogger.

Active Directory P4 - Cấu hình đồng bộ DNS seconary trên MS-DC02

Truy cập vào DNS trên MS-DC02

Nhập IP của DNS đóng vai trò Master -> Enter

Truy cập vào DNS Master trên MS-DC01Nhập Ip của MS-DC02 ---- > EnterApply ----> OKChọn Only to servers listed on the Name Servers tab nhằm mục đích bảo mật, chỉ cho phép các server được gán trong tab Name Server cập nhật các bản ghi DNSQua DNS trên MS-DC02

Làm tương tự các bước với phần Reverse Lookup Zone và kiểm tra lại

    Blogger Comment
    Facebook Comment