Powered by Blogger.

Triển khai Nagios core + check_mk trên CentOS 6.4 minimal

Tôi sử dụng CentOS 6.4 mininal (dung lượng CD cài đặt 350MB) chỉ với những package cần thiết, core của Centos để tối ưu hệ thống. Quá trình cài đặt CentOS thì tôi không đề cập đến nữa.
Trong khuôn khổ bài viết này, tôi chỉ viết về Nagios (Core Edition Free)

Phần 1: Cài đặt Nagios Core

Bước 1: Tạo user và group để cho Nagios
Code:
[root@lecuong.info ~]# useradd nagios
 
[root@lecuong.info ~]# groupadd nagcmd
 
[root@lecuong.info ~]# usermod -a -G nagcmd nagios
Bước 2: Cài đặt các gói cần thiết
Code:
[root@lecuong.info ~]# yum install httpd gcc glibc glibc-common gd gd-devel php
Bước 3: Download gói core của Nagios và plugins
Code:
[root@lecuong.info ~]# cd /tmp
 
[root@lecuong.info tmp]# wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/nagios-3.5.0.tar.gz
 
[root@lecuong.info tmp]# wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagiosplug/nagios-plugins-1.4.16.tar.gz
Bước 4: Cài đặt Nagios core:

Code:
[root@lecuong.info tmp]# tar xvzf nagios-3.5.0.tar.gz
 
[root@lecuong.info tmp]#cd nagios
 
[root@lecuong.info nagios]#./configure --with-command-group=nagcmd
Code:
[root@lecuong.info nagios]#make all
 
[root@lecuong.info nagios]#make install-init
 
[root@lecuong.info nagios]#make install-config
 
[root@lecuong.info nagios]#make install-commandmode
 
[root@lecuong.info nagios]#make install-webconf
 
[root@lecuong.info nagios]#htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
 
[root@lecuong.info nagios]#service httpd start
 
[root@lecuong.info nagios]#chkconfig httpd on
Bước 5: Cài đặt Nagios plugin
Code:
[[EMAIL]root@lecuong.info[/EMAIL] nagios]#cd /tmp
[[EMAIL]root@lecuong.info[/EMAIL] tmp]#tar xvzf nagios-plugins-1.4.16.tar.gz
[[EMAIL]root@lecuong.info[/EMAIL] tmp]#cd nagios-plugins-1.4.16
[[EMAIL]root@lecuong.info[/EMAIL] nagios-plugins-1.4.16]#./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios
[[EMAIL]root@lecuong.info[/EMAIL] nagios-plugins-1.4.16]#make
[[EMAIL]root@lecuong.info[/EMAIL] nagios-plugins-1.4.16]#make install
Bước 6: Kiểm tra cấu hình sau khi đã config xong

Code:
[[EMAIL]root@lecuong.info[/EMAIL] ~]# /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
Bước 7: Start các dịch vụ Nagios
Code:
[[EMAIL]root@lecuong.info[/EMAIL] ~]#chkconfig –add nagios
[[EMAIL]root@lecuong.info[/EMAIL] ~]#chkconfig nagios on
[[EMAIL]root@lecuong.info[/EMAIL] ~]#service nagios start
Vậy là hoàn tất việc cài đặt Nagios core. Giờ bạn có thể login và giám sát các host thông qua trang quản lý tại: http://ip-addess/nagios/Hệ thống Nagios mặc định sẽ add localhost làm đối tượng monitor đầu tiên.

Quá trình cài đặt Check_MK xem như đã hoàn tất.

Bước 3: Khai báo các host, các thiết bị cần giám sát
Code:
[root@lecuong.info ~]# vi/etc/check_mk/main.mk
Bước 4: Lấy thông tin từ các host

Code:
[root@lecuong.info ~]#cmk -I

Bước 5: Tích hợp check_mk vào Nagios

Code:
[root@lecuong.info ~]#check_mk -O
Bước 6:
Khởi động lại Nagios và truy cập vào trang quản lý tại địa chỉ : http://ip-address/check_mk ( thay thế cho ip-address/nagios)
 
    Blogger Comment
    Facebook Comment