Powered by Blogger.

PHPT2 K.V - BÀI THỨ 1: LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ẤN ÐỘ

A. MỞ ÐỀ 

Khao-khát cái tuyệt-đối, khinh-thường cái cái tương-đối; mong cầu cái vĩnh-viễn trường-tồn, ruồng-bỏ cái biến-chuyển vô-thường, người Việt Nam nói riêng và người Á-châu nói chung đã được huân-tập mấy ngàn năm trong một thái-độ tư-tưởng như trên, nên đã xem thường lịch sử, là một môn học theo sát sự biến-chuyển vô-thường của sự thế, mà mục-đích là mong ghi chép một cách trung-thành những gì đã mất hút trong bóng tối của thời-gian.

Quan-niệm khinh thường lịch sử ấy đã đem lại cho chúng ta nhiều điều tai-hại không nhỏ. Chúng ta đã bỏ mất bao nhiêu bài học quý giá mà ông cha chúng ta đã mua với một giá rất đắt; chúng ta đã mất rất nhiều liên lạc với quá-khứ, tắc mất đường thông-cảm với người xưa, và đang lạc-loài trong hiện tại vì không biết nên bỏ con đường nào và nên theo con đường nào. Người ta thường nói rất đúng: Một dân-tộc không quá-khứ, thì cũng khó mà có tương-lai. 

Riêng trong phạm-vi Phật giáo chúng ta, tìm về cho đúng nguồn-gốc, thử vạch lại con đường đi truyền-giáo của ông cha, xây dựng lại mô-hình của một thời-đại huy-hoàng của Phật giáo, đó là những công-việc vô cùng khó-khăn, nhọc mệt. 

Nhưng mặc dù mệt nhọc, khó-khăn, không lẽ thấy vết xe đổ của người xưa mà nay chúng ta không tránh, cứ nhắm mắt đi càn? Người xưa đã xem thường lịch sử, ngày nay trái lại, chúng ta phải dành cho nó một địa-vị quan-trọng. Có thấy rõ được nguồn-gốc, sự phát-triển, những thời-đại thịnh-suy của môt tôn giáo, chúng ta mới hiểu rõ được giá trị chân-thật của tôn-giáo ấy. Nhất là nếu chúng ta là những người có nhiệm-vụ truyền-bá giáo-lý của Phật-đà, thì hơn ai cả, chúng ta phải học lịch sử Ðạo-Phật để tìm hiểu lẽ thịnh suy, nguyên-nhân những thành bại của công-cuộc hoằng-dương chánh-pháp trên khắp năm châu, hầu bắt chước những điều hay có lợi cho Ðạo, bỏ những điều dở, có hại cho Ðạo, để Phật-pháp được hoằng truyền mãi mãi với thời-gian. 

Vậy trước tiên, chúng ta hãy trở về nguồn, tuần-tự đi theo bước chân trên đường truyền giáo, từ khi Ðức Giáo-chủ Thích-Ca mới xuất-thế ở Ấn Ðộ, dần dần qua Trung-Hoa, rồi đến Việt Nam, để cuối cùng có một ý-niệm tổng-quát về hiện-tình Phật giáo ở nước nhà và trên thế-giới phức-tạp ngày nay. 

B. CHÁNH ÐỀ 

PHẬT GIÁO Ở ẤN ÐỘ 

I. SỰ KHAI NGUỒN CỦA ĐỨC GIÁO CHỦ THÍCH-CA 

1. Tình-trạng xã-hội đen tối và tư-tưởng phức-tạp ở Ấn Ðộ khi đức Phật xuất-thế 

Xét về sự bất công trong xã-hội trên 2500 năm trước đây, thì xã-hội Ấn Ðộ có lẽ là một trong những xã-hội có một chế-độ xã-hội và chính-trị bất công nhất. Dân chúng Ấn Ðộ thời bấy giờ bị phân chia rất nhiều giai-cấp khác nhau, tựu trung có thể liệt vào những giai-cấp chính sau đây: 

a) Bà-la-môn (Brahmanes) gồm những giáo-sĩ, những người giữ quyền thống-trị tinh-thần, phụ-trách về lễ-nghi, cúng bái. Họ tự nhận mình là hạng cao-thượng, sinh từ lỗ miệng Phạm-Thiên (Brahma) hay Phạm-Thiên cầm cương lãnh đạo tinh-thần dân-tộc, nên có quyền ưu-tiên được tôn-kính, và an-hưởng cuộc đời sung-sướng nhất. 

b) Sát-đế-ly (Kastryas) là hàng vua chúa quý-phái, tự cho mình sinh từ cánh tay Phạm-Thiên, thay mặt cho Phạm-Thiên nắm giữ quyền-hành thống-trị dân-chúng. 

c) Vệ-xá (Vaisyas) là những hàng thương-gia chủ-điền, tin mình sinh ra từ bắp vế Phạm-Thiên, có nhiệm-vụ đảm-đương về kinh-tế trong nước (mua bán, trồng-trọt, thu huê-lợi cho quốc-gia). 

d) Thủ-đà-la ( Soudras) là hàng hạ-tiện, nô-lệ tin mình sinh từ gót chân Phạm-Thiên, nên thủ-phận làm khổ-sai suốt đời cho các giai-cấp trên. 

Ngoài bốn giai-cấp trên, còn có một hạng người hạ-tiện nhất là giống Ba-ri-a (Pariahs) giống dân-tộc mọi rợ, bị coi như sống ngoài lề xã-hội loài người, bị các giai-cấp trên đối-xử như thú-vật, vô cùng khổ nhục, tối-tăm. 

Năm giai-cấp này mặc y-phục màu sắc khác nhau. Mỗi giai-cấp sống theo luật lệ hệ thống cha truyền con nối, không được thay đổi nghề-nghiệp hay cưới hỏi lẫn nhau, và không được di chuyển chỗ ở khác. Theo luật Bà-la-môn, chỉ ba giai-cấp trên có quyền đọc kinh, học đạo, còn hai giai-cấp dưới thì đời đời chỉ làm nô lệ cho ba giai-cấp trên mà thôi. 

Hạng Bà-la-môn hưởng sung sướng nhàn-hạ bao nhiêu, thì đám người hạ-tiện ở dưới lại khổ sở, nhục-nhã bấy nhiêu. Sự bất công xã-hội thật không thể nào diễn-tả nổi. Giữa người với người, thật không có một nhịp cầu thông-cảm nào, nguồn yêu thương tắc nghẹn, giai-cấp này đối với giai-cấp khác là những địch thủ mà càng bóc lột được bao nhiêu là càng tốt bấy nhiêu. 

Về phương-diện tôn-giáo, triết-học, tư-tưởng thì xã-hội Ấn Ðộ thời bấy giờ cũng diễn ra một cảnh-tượng vô-cùng hỗn-tạp. Về tín-ngưỡng, người thờ thần lửa kẻ thờ thần núi, thần sông, kẻ thờ thần gió, thần chớp, thần mặt trời. Về triết-học, kẻ cho rằng Phạm-Thiên là căn-bản của vũ-trụ, vạn-hữu, kẻ cho rằng đất là căn bản, kẻ cho rằng nước là căn- bản, kẻ cho rằng gió là căn bản... Có phái đi xa hơn, từ cụ-thể đến trừu-tượng, lập ra những thuyết: Thời gian luận, Phương-hướng luận, Không gian luận, chủ-trương Nhất nguyên, Nhị nguyên, Đa nguyên... gồm một trăm phái khác nhau, luôn luôn đả kích chống báng nhau. 

Tóm lại, xã-hội Ấn Ðộ lúc bấy giờ là một xã-hội về vật-chất thì đang rên-siết dưới ách bất công, áp-bức, về tinh-thần thì đang quay-cuồng, điên-đảo trong những luồng tư-tưởng lý thuyết rối-ren, tà-vạy. Xã-hội ấy đang khao-khát tình thương và bình đẳng, đang mong chờ được chói rạng dưới ánh sáng của trí-huệ. Trong hoàn-cảnh ấy, Ðức Phật Thích-Ca đã xuất-hiện đúng lúc để cứu vớt cõi đời sầu khổ. 

2. Ðức Phật Thích-Ca, vị giáo-chủ của Ðạo Từ-bi và Trí-huệ: 

a) Niên-lịch giáng-sinh. 

Như chúng tôi đã nói ở phần mở đề, người Phật-tử chúng ta không cho vấn-đề lịch sử là quan-trọng; lại thêm trải qua một thời-gian lâu dài từ khi đức Phật xuất-hiện đến nay, tài-liệu bị thất-lạc nhiều, nên có nhiều thuyết khác nhau về niên-lịch giáng-sinh của đức Phật. 

Tuy thế, ngày nay để được thống-nhất toàn vẹn về niên-lịch Phật giáo, Đại hội lần thứ II của Tổng hội Phật giáo thế-giới họp tại Ðông-Kinh năm 1952, đã thỏa thuận rằng ngày trăng tròn tháng hai của xứ Ấn Ðộ (tức ngày rằm tháng tư âm-lịch) năm 624 trước Jésus Christ ra đời là ngày Ðản-sanh của Ðức Phật Thích-Ca. Như vậy, tính đến năm nay (1964) thì Ðức Phật Giáng-sinh đã được 2588 năm (1964+624). Nhưng nếu chúng ta thấy ghi Phật-lịch 2508 (tính đến năm Tây-lịch là 1964) là vì Tổng-hội Phật giáo Quốc-tế lấy năm nhập Niết-bàn của Ðức Phật làm năm đầu kỷ-nguyên, chứ không phải lấy năm sinh (2588-80 năm đời Ðức Phật =2508). 

b) Quốc-độ và dòng họ 

Thời bấy giờ xứ Ấn Ðộ gồm nhiều tiểu-quốc, khi hòa khi chiến với nhau như đời Chiến-quốc bên Tàu. Tuy thế, đại-cuộc vẫn thu về nước Ma-kiệt-đà (Magatha) như nhà Chu ở Trung-Quốc đối với các nước chư-hầu vậy. Nước này lớn nhất ở phía nam sông Hằng-hà (Gange) làm trung tâm cho toàn xứ Ấn Ðộ. Ở phía Bắc xứ Ấn Ðộ, gần dưới chân dãy núi Hy-mã-lạp-sơn (bây giờ là nước Népal) có một quốc-độ tên là Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavastu). Vua trị-vì nước này là Tịnh-Phạn vương (Sudhodana) thuộc giai-cấp Sát-đế-ly (Kastrya) dòng Kiều-tất-la (Gotama) là một đại quý tộc ở Ấn Ðộ. Bà Hoàng-hậu, vợ của vua Tịnh-Phạn là Ma-Gia (Maha-Maya) đến bốn mươi lăm tuổi mới có thai. 

Theo tục lệ Ấn Ðộ, gần ngày sinh, Hoàng-Hậu trở về nhà cha mẹ là vua A-Nậu-Thích-Ca (Anucakya) ở nước Câu-ly (Koli). Một buổi bình minh, Hoàng-hậu ra dạo chơi trong vườn hoa Lâm-tỳ-ny (Lumbini) và sinh hạ thái-tử ở đấy. Thái-tử được đặt tên là Tất-Ðạt-Ða (Siddharta) và theo tục lệ Ấn Ðộ lấy họ mẹ là Thích-Ca (Cakya). Sau khi đản sanh thái-tử Tất-Ðạt-Ða được 7 ngày, hoàng-hậu Ma-Gia tạ thế. Em gái của hoàng hậu là Ma-ha Ba Xà Ba Ðề (Maha-Prajapati) thay chị nuôi dưỡng thái-tử Tất-Ðạt-Ða cho đến lớn. 

Thái-tử Tất-Ðạt-Ða, sau này tức là đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni, vị Giáo-chủ từ-bi và trí-huệ của Đạo Phật. 

c)Hình-tướng và tư-chất 

Hình tướng của thái-tử có những nét đặc biệt hơn người thường: Ngài có ba mươi hai tướng quý và tám mươi vẻ đẹp. Cho nên khi xem tướng Ngài, Ðạo sĩ A-Tư-Ðà (Asita) đã tiên đoán sau này Ngài sẽ thành Phật, làm chủ cả tam thế, dắt đường chỉ nẻo cho chúng sinh thoát khỏi bể khổ luân-hồi. 

Thuở thơ ấu, tư chất thông minh và tánh tình đức-độ của Ngài đã biểu lộ một cách rõ rệt. Những đạo-sĩ thông thái, những võ-sĩ tài danh điều được Tịnh-Phạn vương vời đến dạy cho thái-tử; và chẳng bao lâu thái-tử đã trở thành một vị văn võ toàn tài, không ai sánh kịp. 

Cùng một nhịp với tài-năng, đức-độ của Ngài cũng được phát triển một cách vô cùng nhanh chóng và sâu rộng. Tình thương của Ngài lan tràn, bao phủ tất cả mọi người mọi vật. 

Và cũng do tư chất thông minh nhìn thấy rõ được tánh cách giả dối, vô thường của sự thế, và lòng thương vô hạn, không thể ngồi yên để nhìn thấy sự rên-siết, khổ đau của cõi đời, nên tâm-hồn của Ngài không bao giờ được yên ổn. Ngày đêm, Ngài luôn luôn nghĩ đến phương pháp cứu khổ cho chúng sinh. 

Vua Tịnh-Phạn, để làm khuây-khỏa lòng con, truyền dựng lên một cung điện nguy nga, bày đủ trò đàn ca múa hát bao vây lấy thái-tử, và còn cưới cho Ngài một người vợ tuyệt-thế giai-nhân là nàng Da-Du-Ðà-La (Yosodhara) nhưng thái-tử vẫn không khuây nỗi buồn mênh mông của cõi thế. 

d) Xuất-gia

Năm ngài mười chín tuổi (có chỗ nói 29 tuổi) sau khi đã để lại cho Tịnh-Phạn vương một người cháu nội là La Hầu La (Lahula), thái-tử quyết -định rời bỏ hoàng-gia, từ bỏ cuộc đời vinh- hoa phú-quý, trốn ra khỏi hoàng-thành, cắt tóc vào rừng sâu mong được yên-tĩnh để tìm nghĩ phương -pháp cứu độ chúng-sinh thoát khỏi vòng khổ ải và đưa họ lên bờ giác-ngộ vĩnh-viễn yên vui. Ban đầu Ngài phải đi tìm học hỏi với những đạo-sĩ danh-tiếng nhất Ấn- Ðộ thời bấy giờ, nhưng rồi Ngài nhận thấy chân-lý và lối tu hành của họ cũng không có gì là siêu-thoát. Từ đó, Ngài đi vào ẩn trong dãy núi Tuyết-Sơn, phải tự mình tu luyện để tìm ra cái đạo giải thoát như ý Ngài mong muốn. Trong sáu năm tròi tu khổ-hạnh, Ngài cũng chưa thu-thập được-kết quả gì khả-quan. Bấy giờ, Ngài mới đi đến núiTượng-Ðầu (Gajasirsa) bên bờ sông Ni-liên-thuyền. Sau khi tắm rửa xong, Ngài thọ bát cháo sữa (đề-hồ) của mấy nàng mục-nữ cúng. Rồi Ngài đi đến dưới gốc cây Tất-bát-la (Pippala, sau này người đời gọi là cây Bồ-đề nghĩa là cây Giác ngộ, để kỷ niệm sự giác ngộ của đức Phật dưới gốc cây ấy). Ngài ngồi thiền-định ở đó và thề rằng: 

"Nếu ta ngồi đây mà không chứng được đạo-quả, thì dù thịt nát xương tan,ta quyết không bao giờ đứng dậy". 

d) Thành đạo và thuyết pháp độ sinh

Ngài ngồi thiền định dưới gốc cây Tất-bát-la, cho đến ngày thứ bốn mươi chín, lúc sao mai vừa mọc, thì Ngài hốt-nhiên đại -ngộ, thấy được chân lý của vũ trụ và nguồn gốc sinh tử của chúng-sinh. Ngài đã thành Phật với danh hiệu là Phật Thích-Ca-Mâu-Ni (Cakya Muni). 

Sau khi thành đạo trong khoảng thời gian bốn mươi chín năm (Có chỗ chép là bốn mươi lăm năm) đức Phật chu du khắp cả các lưu vực sông Hằng, đem đạo vô thượng của ngài giáo hóa chúng sinh, không phân biệt già trẻ, nam nữ, giàu nghèo, sang hèn, màu da, chủng tộc, trí thức hay ngu si. 

Nhờ lòng từ bi không bờ mé, đức hy sinh rộng lớn vô biên, Ngài đã giảng nói pháp trên năm trăm hội, hóa-độ vô số quần-sinh, thoát vòng mê-mờ khổ não. Và do đó, đạo Phật được thành lập trên cõi đời. 

e) Phật nhập Niết-bàn

Vào năm 554 năm Trước tây-lịch (tính đến năm 1964 tức là: 1964+554=2508 năm) Ðức Phật bây giờ đã 80 tuổi. Nhận thấy chí nguyện của mình đã thực hiện, nhiệm vụ độ sinh của mình đã đầy đủ, một hôm, đức Phật cho hội đệ tử của Ngài lại, ban những lời di chúc cặn kẽ, rồi từ giã cõi đời một cách bình thản, giản dị trên chiếc võng móc ở giữa hai cây bông vải (Çala) ngoài châu thành Câu-thi-la (Kusivagarâ). 

Như thế ấy, một cuộc đời vô cùng vĩ đại đã xuất hiện và biến ẩn như một luồng ánh sáng mầu nhiệm khi đã đánh dấu ba giai đoạn lớn một cách vô cùng giản dị và đầy ý nghĩa: 

- Ra đời bên cạnh một gốc cây 

- Thành đạo bên một thân cây 

- Và lìa đời ở giữa hai cành cây! 

II. LỊCH SỬ TRUYỀN BÁ PHẬT GIÁO TẠI ẤN ÐỘ 

1. Bốn thời kỳ kiết tập kinh-điển

Sau khi đức Phật nhập Niết-bàn, các vị đệ tử của đức Phật đã tiếp tục thay phiên nhau nêu cao ngọn đuốc giác ngộ để dắt dẫn quần sinh và tiếp nối sự nghiệp “truyền đăng” cho đến ngày nay.

Trước tiên chúng ta hãy nói đến bốn thời kỳ kết tập kinh điển tại Ấn Độ.

a) Thời kỳ kết tập thứ nhất.

Bốn tháng sau khi đức Phật nhập Niết bàn, Ngài Ma-Ha Ca-Diếp (Maha Kasyapa) thay Phật thống suất tăng-chúng đã triệu-tập một hội nghị gồm khoảng 500 đại đệ-tử của Phật, ở thành Vương-Xá (Rajagrika) để giảng tụng lại những giáo-lý mà đức Phật đã dạy. Trong hội-nghị đầu tiên này, Ngài Ma-Ha Ca-Diếp được suy tôn ngồi ghế chủ-tọa; Ngài A-Nan, là vị đệ-tử thường theo Phật nghe nhiều và nhớ lâu, được cử ra tụng lại những lời dạy của Phật; còn Ngài Ưu-Ba-Ly (Upali) là vị đệ-tử thông-suốt và nghiêm-trì giới luật nhất, được cử ra trùng tụng giới-luật. Hội nghị này đã kết-thúc sau bảy tháng làm việc và 500 vị đại đệ-tử đều công nhận đó là những lời chân thật của Phật. 

Ðại-hội này được mệnh-danh là "Kỳ kết-tập thứ nhất". 

b) Kỳ kết-tập thứ hai

Khoảng một trăm năm sau khi Phật nhập-diệt, vì có sự bất đồng ý kiến về giới-điều, nên tăng chúng chia làm hai nhóm, họp riêng ở hai thành Vaisaly và Vajji. 

Nhóm tăng-sĩ họp ở thành Vaisaly do sự triệu tập của Ngài Trưởng-lão Yasa thọ 165 tuổi, gồm có 12.000 tăng-sĩ, nhưng trong số ấy chỉ có 700 vị lão-thành mới có quyền biểu- quyết. Hội-nghị này họp dưới quyền chủ-tọa của Ngài Revala và đồng-thanh biểu-quyết: "Không nên sửa đổi cho sai những điều luật của Phật đã truyền dạy, mặc dù đức Thế-Tôn đã có di-huấn rằng nếu chư Tăng đồng ý cùng nhau là thấy điều-luật nào của Như-Lai đã chế-định là ít quan-trọng và không thể thụ-trì được nữa, thì được phép sửa chữa". 

Trong khi ấy thì nhóm tăng-sĩ ở thành Vajji họp dưới quyền chủ-tọa của đại-đức Vajjiputra lại chấp-thuận sửa đổi. Trong kỳ kết-tập thứ hai này chỉ đặt trọng tâm trong việc giải-quyết về giới-luật mà thôi. Tuy thế, Tăng-đồ cũng chia thành hai phái rõ rệt. Phái do Ngài Yasa triệu-tập và giữ đúng giới-luật của Phật, thì gọi là phái Nguyên thủy (Théravadins) hay Thượng-tọa bộ. 

Phái do Ngài Vajjiputra sửa đổi mười điều luật của Phật thì gọi là phái Tiến-thủ, hay là Ðại-chúng bộ (Mahasanghikas). 

Từ đấy, Phật giáo chia ra hai phái rõ rệt và là cội rễ cho hai mươi tôn-phái sau này. 

c) Kỳ kết-tập thứ ba

Hơn hai thế-kỷ sau ngày Phật nhập-diệt (274 năm trước Tây lịch), Hoàng-đế A-Dục lại triệu-tập một ngàn vị Ðại-trưởng-lão uyên-thâm để kết-tập kinh điển tại thành Pataliputra (tức là Bihar và Patra ngày nay) dưới quyền chủ tọa của Ngài Mục-Kiền-Liên Tu-Ðế (Mogaliputta Tissa). Sau chín tháng làm việc, hội nghị đã hoàn-thành công-tác kết-tập kinh-điển, ngoài ra lại còn chỉnh-đốn Tăng-giới, bài trừ những hạng tu-sĩ phạm trai, phá giới, vô kỷ -luật. 

d) Kỳ kết-tập thứ tư

Vào khoảng 600 năm sau khi Phật nhập -diệt, nghĩa là vào thế-kỷ thứ nhất Tây-lịch,Vua Ca-Nị-Sắc-Ca (Kaniska) một vị Ðại-đế Ấn Ðộ, có tâm hộ pháp chẳng thua gì Vua A-Dục, đã triệu tập 500 vị Bồ tát, 500 vị Tỳ-kheo cùng 500 người tại-gia cư-sĩ, tại thành Ca-Thập-Di-La để kết-tập kinh-điển dưới quyền chủ-tọa của hai Ngài Hiếp-Tôn-Giả và Thế Hữu. 

Kỳ kết-tập này gọi là kỳ kết-tập lần thứ tư. 

Trong bốn kỳ kết-tập này thì hai kỳ đầu chưa cần đến sự biên chép, nghĩa là chỉ đọc tụng lại, xem lời lẽ nào là của Phật đã nói ra, hay xét những ý nghĩa nào là đúng với chánh-pháp. 

Ðến thời kỳ thứ ba và thứ tư mới dùng đến văn-tự để biên chép thành sách vở. Trong sự biên chép này, chư Tăng chia làm hai phái: Phái Nam thì ghi bằng văn Pali, còn phái Bắc thì ghi bằng văn Phạn. 

2. Nam-phương và Bắc-phương Phật giáo

Như trên đã nói, vì kinh-điển được ghi chép bằng hai thứ văn: Pali và Phạn, nên những xứ nói tiếng Pali thì kinh-điển bằng Pali được truyền bá, còn những xứ dân chúng nói tiếng Phạn thì kinh-điển bằng Phạn-văn được truyền tụng. Nếu lấy Trung Ấn Ðộ là cứ-điểm, thì những xứ phía Nam Ấn Ðộ và lan ra đến những xứ Tích-Lan, Miến-Điện, Thái-Lan, Ai-Lao, Cao-Miên... đều theo kinh điển Pali, nên cũng gọi là Nam-phương Phật giáo. 

Còn những xứ thuộc Trung Ấn Ðộ, Bắc Ấn-Ðộ và lan ra đến Népal, Tây-Tạng, Trung-Hoa, Việt Nam, Cao-Ly, Nhật-Bổn... thì lại căn-cứ theo kinh điển chữ Phạn, và được gọi là Bắc-phương Phật giáo. 

Nam-phương hay Bắc-phương Phật giáo đều thờ chung một đấng giáo-chủ là đức Phật Thích-Ca và đều tuân theo những yếu điểm mà Phật đã dạy. Tuy thế, tùy theo căn-cơ, tâm-lý và ảnh hưởng văn hóa cùng đời sống của dân chúng có khác nhau giữa Nam và Bắc-phương mà phương pháp tu hành và sự phát huy giáo lý có điểm dị và đồng. Bắc-phương phần nhiều đi về lối tung-hoành, phát-triển, phóng-túng không câu nệ về hình thức. Nam-phương thì lại có tánh-cách thủ-cựu, trung thành với Phật giáo Nguyên-thủy, tôn-trọng hình-thức. Do đó mà có hai phái: Tiểu-thừa Phật giáo ở Nam-phương và Ðại-thừa Phật giáo ở Bắc-phương. 

3. Sự phát-triển của Ðại-thừa và Tiểu-thừa

Ở đây vì chúng ta còn đang ở trong phần lịch sử truyền bá Phật giáo, nên chưa vội đề-cập đến sự sai khác giữa giáo-lý Ðại-thừa và Tiểu-thừa . Chúng ta hãy khu-biệt vấn-đề và nói đến sự phát-triển của hai phái ấy ở Ấn Ðộ như thế nào mà thôi. 

a) Sự phát-triển của các bộ-phái Tiểu-thừa

Như chúng ta đã biết, nguyên-nhân Tiểu-thừa chia ra làm nhiều bộ-phái, vì trong kỳ kết-tập lần thứ hai, về vấn-đề giới-luật có chỗ bất-đồng, Tăng-chúng mới chia ra làm hai phái: Một phái gồm các vị Trưởng-lão gọi là Thượng-tọa-bộ; và một phái gồm phần nhiều các vị Tăng-sĩ trẻ tuổi, nhưng rất đông đảo, gọi là Ðại-chúng-bộ. 

Trong khoảng thời-gian 100 năm sau kỳ kết-tập lần thứ hai ấy, Ðại-chúng-bộ lần lượt chia ra tám bộ-phái như sau: 


Như thế là từ một bộ phái chính là Ðại-chúng-bộ mà lần lượt chia làm tám chi bộ (cộng là 9 bộ). Trong lúc ấy thì bên Thượng-tọa-bộ ban đầu sống một cách yên-ổn trong núi Ca-tháp-di-la, nhưng theo với thời-gian, cũng phân phái dần, và cuối cùng gồm những bộ như sau: 


Tóm lại, bên phía Thượng-Tọa-bộ, từ căn-bản (Thượng-Tọa-bộ) đến chi nhánh, gồm cả thảy 11 bộ. 

Nếu tổng cộng cả Thượng-Tọa-bộ lẫn Ðại chúng bộ, thì phái Tiểu-thừa gồm cả thảy là 20 bộ. 

b) Sự phát triển của phái Ðại-thừa 

Mặc dù trong giáo-lý của Ðức Phật có gồm cả ý nghĩa Tiểu-thừa lẫn Ðại-thừa, nhưng trong bốn, năm thế-kỷ đầu của Phật-lịch, vì căn- cơ của Tăng-sĩ và tín đồ Ấn Ðộ thích hợp với Tiểu-thừa hơn, nên giáo-phái Tiểu-thừa được phát triển mạnh. Nhưng từ thế kỷ thứ nhất Tây-lịch, hay thứ sáu Phật-lịch, giáo-lý Ðại-thừa bắt đầu phát-triển mạnh ở phía Bắc Ấn Ðộ và dần dần lan rộng ở Bắc-phương. 

Công đầu tiên, nhờ đó Ðại-thừa Phật giáo được phát-triển mạnh là của Ngài Mã-Minh. 

Ngài Mã-Minh, người ở Bắc Ấn Ðộ, sinh vào thế-kỷ thứ nhất Tây-lịch, lúc đầu theo ngoại-đạo, có tài biện-bác, sau vì biện-luận thua Ngài Hiếp-Tôn-Giả, nên mới quy-y theo Phật giáo. Chính Ngài là tác-giả bộ luận Ðại-thừa Khởi-tín, Ðại-thừa Trang-nghiêm kinh luận, và nhờ sự hộ-pháp đắc-lực của Vua Ca-Nị-Sắc-Ca, Ngài đã phục-hưng và truyền-bá môt cách mạnh-mẽ giáo-lý Ðại-thừa. 

Một trăm năm sau, nối tiếp sự nghiệp của Ngài Mã-Minh, có Ngài Long-Thọ ở nước Tỳ-Đạt-La (Nam Ấn Ðộ) có thiên-tư rất tốt, lúc còn nhỏ đã thông-hiểu những kinh-giáo của Bà-la-môn, Phệ-đà..., tinh-thông cả thiên-văn, địa-lý, y-học, số-học. Ban đầu Ngài tu theo Tiểu-thừa, sau Ngài nghiên-cứu giáo-lý Ðại-thừa và làm ra những bộ luận Trung-quán, Thập-nhị-môn, Trí-độ... để phá-trừ tà-chấp, chỉ rõ chánh-lý Ðại-thừa, và đi chu-du các nước để hàng-phục ngoại-đạo. Ðại-thừa nhờ đó ngày một thêm tỏ rạng. 

Nối tiếp Ngài Long-Thọ có hai vị đệ-tử là Ngài Long-Trí và Ðề-Bà là những người đã có công lớn trong việc phát dương Ðại-thừa. 

Sau khi Phật nhập Niết-bàn hơn 900 năm, nghĩa là khoảng thế-kỷ thứ tư Tây-lịch, có hai anh em Ngài Vô-Trước và Thế-Thân, sanh ở Bắc Ấn Ðộ, trước theo Bà-la-môn giáo, sau quy-y theo Phật. 

Ngài Vô-Trước là anh, giác ngộ giáo-lý Ðại-thừa trước, còn Ngài Thế-Thân ban đầu tu học giáo-lý Tiểu-thừa, sau nhờ anh là Ngài Vô-Trước hướng-dẫn sang Ðại-thừa. Từ đó hai anh em tích-cực phát-dương giáo-nghĩa Ðại-thừa Duy-thức và làm ra các bộ: Hiển-dương Thánh-giáo luận, Nhiếp-Ðại-thừa luận... Cả hai Ngài đều chủ trương về Duy-thức, biện rõ cái lý: "Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức". Do đó, học thuyết của hai Ngài gọi là Pháp-tướng Duy-thức-học, và hai Ngài được xem như là khai-tổ của Pháp-tướng Duy-thức-học. 

Ảnh hưởng của hai Ngài nối tiếp lan rộng sang đến thế-kỷ thứ 10 Tây-lịch và làm cho Ðại-thừa Phật giáo ở Ấn Ðộ được phát-triển một cách rực-rỡ, và làm lu-mờ giáo-lý Tiểu-thừa . 

4. Sự suy-tàn của Phật giáo tại Ấn Ðộ

Vào khoảng hai ngàn năm sau khi Phật nhập-diệt, đạo Phật ở Ấn Ðộ lu mờ dần và hầu như không còn vang bóng gì nữa. Nguyên-nhân của sự suy-tàn ấy có thể quy vào ba lý-do sau đây: 

a) Ðạo Bà-la-môn, trước thời kỳ Ðức Phật xuất hiện là một tôn-giáo độc-tôn ở Ấn Ðộ. Nhưng từ khi đạo Phật ra đời và càng ngày càng được phát-triển mạnh vì tinh-thần từ-bi bình-đẳng và ánh-sáng rực-rỡ của trí-huệ, đạo Bà-la-môn mất dần thanh-thế và lui mãi vào trong bóng tối. Nhưng những vị lãnh đạo tôn-giáo ấy không ngã lòng, một mặt họ lo tu-chỉnh giáo-lý của họ, một mặt họ thanh-lọc hàng ngũ và dựa vào thế-lực của chính-quyền, dần dần họ chiếm lại địa-vị cũ và hết sức bài-xích Phật giáo. 

b) Hồi -giáo là một tôn-giáo nguyên ở Thổ-Nhĩ-Kì (Turquie) khi đã xâm nhập Ấn Ðộ bằng quân-sự, đã dùng những thủ-đoạn khốc-liệt để hủy diệt chánh-pháp, tàn hại Phật giáo bằng cách đập tháp, phá chùa, đốt kinh-điển, giết hại Phật-tử. Do đó, đạo Phật hầu như không còn chỗ đứng ở Ấn Ðộ nữa. 

c) Lý do thứ ba là lý do nội-lai. Nếu chỉ vì hai lý do ngoại-lai nói trên, thì đạo Phật ở Ấn Ðộ không dễ gì bị tiêu-diệt một cách nhanh chóng như thế. Sự suy-sụp Phật giáo ở Ấn Ðộ còn là sự suy-đồi của Tăng-giới, Phật-tử thiếu tu thiếu học, thiếu tinh-thần tiến-thủ của giới lãnh-đạo Phật giáo Ấn Ðộ lúc bấy giờ nữa. 

Nếu sự phá-phách ở bên ngoài không có sự gián-tiếp tiếp tay phá-hoại ở bên trong, thì Phật giáo ở Ấn Ðộ không diễn ra cái cảnh suy-tàn hoang-vắng như chúng ta đã thấy trong năm thế-kỷ trước đây. 

C. KẾT LUẬN 

Ðức Phật đã dạy: có sinh thì có diệt, có thành thì có hoại. Vậy sau mười lăm thế-kỷ hưng-thịnh, Phật giáo ở Ấn Ðộ dần dần suy-đồi cũng là một sự thường. Luật Vô-thường chi phối tất cả những sự việc của đời này. 

Và cũng do cái luật biến-dịch, chỗ này khuyết thì chỗ kia bồi, làn sóng lặn ở chỗ này để hưng ở chỗ khác. Đạo Phật đã chuyển đi từ trung-tâm điểm là Ấn Ðộ để lan ra, hưng thịnh ở những nước khác, trước tiên là chung quanh Ấn Ðộ, rồi sang Trung-Hoa và dần dần lan ra khắp thế-giới.
    Blogger Comment
    Facebook Comment