Powered by Blogger.

kịch bản sao lưu cho Google Drive trên Linux

Với 15GB dung lượng miễn phí, Google Drive có thể là một lựa chọn tốt để sao lưu đơn giản của máy chủ nhỏ và máy tính để bàn.

Chúng tôi sẽ sử dụng
(http://www.lbreda.com/grive/start) để hỗ trợ Google Drive và một kịch bản nhỏ mà bạn có thể sử dụng để phù hợp với nhu cầu của bạn.
<! - thêm->

## Cài đặt Grive

* * Debian:

"` Bash
apt-get install grive
[/ code]

Ubuntu :

Chúng tôi sẽ sử dụng một kho PPA:
sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get update
sudo apt-get install grive

chuẩn bị

Tạo một thư mục và nhập nó:
mkdir /mnt/GoogleDrive
cd /mnt/GoogleDrive


Chạy lệnh grivevới các tùy chọn -ađể chuẩn bị và được phép:

# grive -a
-----------------------
Please go to this URL and get an authentication code:

https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?scope=https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fuserinfo.email+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fuserinfo.profile+https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Ffeeds%2F+https%3A%2F%2Fdocs.googleusercontent.com%2F+https%3A%2F%2Fspreadsheets.google.com%2Ffeeds%2F&redirect_uri=urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob&response_type=code&client_id=22314510474.apps.googleusercontent.com

-----------------------
Please input the authentication code here:

Sao chép và dán liên kết vào trình duyệt của bạn, là chắc chắn được kết nối với tài khoản Google để truy cập vào ổ đĩa mà bạn cần. Sao chép và dán lại mã ủy quyền, và bạn đã hoàn tất - đồng bộ hóa đầu tiên sẽ được thực hiện.

Lưu ý : file chỉ "thật" sẽ được đồng bộ - các grive không hỗ trợ tải các tập tin chỉnh sửa trong Google

Kịch bản này đọc một thư mục để đồng bộ hóa với Google Drive.

Tạo kịch bản sau đây /SOMEPATH/googledrive-sync.shvà cung cấp cho nó quyền thực thi 

(chmod 755 /SOMEPATH/googledrive-sync.sh)

#!/bin/bash
# Google Drive Sync
#
# Author: Rafael Goulart <rafaelgou@gmail.com>
#
# Config BEGIN
# =====================================================================

# Directory to backup
BACKUPDIR=/var/backups

# Google Drive directory
GDRIVEDIR=/mnt/GoogleDrive

# Directory target in remote
TARGETDIR=/backups

# =====================================================================
# Config END

# Create backup dir if not exists
echo Creating ${GDRIVEDIR}/${TARGETDIR} if needed
if [ ! -d "${GDRIVEDIR}/${TARGETDIR}" ]; then mkdir ${GDRIVEDIR}/${TARGETDIR}; fi

# Moving to Gdrive Dir
echo Entering ${GDRIVEDIR}
cd ${GDRIVEDIR}

# Initial sync
echo Initial Google Drive Sync
grive

# Coping new content
echo Copying from ${BACKUPDIR}/* to ${GDRIVEDIR}/${TARGETDIR}/
cp -R ${BACKUPDIR}/* ${GDRIVEDIR}/${TARGETDIR}/

# Showing files copied
echo Files to sync
find ${GDRIVEDIR}/${TARGETDIR}/

# Final sync
echo Final Google Drive Sync
grive

Bạn có 3 thông số:
Backupdir: thư mục để sao lưu - đưa các tập tin của bạn ở đây, làm kịch bản để nén tập tin của bạn trước đây - mặc định /var/backups
GDRIVEDIR: Thu muc của Google Drive mà bạn đã tạo trước đó (mà sẽ được syncronizado) - mặc định /mnt/GoogleDrive
TargetDir: thư mục Destination ở phía xa, sẽ được tạo ra để không lộn xộn lên Google Drive của bạn - mặc định /backups

Đặt tập tin này trong crontab:

ln -sf /SOMEPATH/googledrive-sync.sh /etc/cron.dayly/

hoặc chạy bằng tay:

/SOMEPATH/googledrive-sync.sh

Cảnh báo và Mẹo
Hãy nhận biết của những hạn chế của Grive
Bạn có thể tiết kiệm một số không gian đĩa làm sao lưu của bạn trực tiếp / MNG / Google Drive / sao lưu và chỉ chạy grive sau này. Tôi thích để làm điều này theo hai bước như đề xuất, nhưng điều này là tùy thuộc vào bạn
    Blogger Comment
    Facebook Comment