Powered by Blogger.

Hướng dẫn cài đặt Clamav trên CentOS 6.x

1. Giới thiệu  Clamav là một chương trình Anti Virus mã nguồn mở rất mạnh trên các HĐH Unix, Linux được phát triển bởi Immunet Corp và Sourcefire inc dựa trên nền tảng điện toán đám mây.

Bài viết này, vHost sẽ hướng dẫn cách cài đặt Clamav trên CentOS 6.x, nếu có sử dụng DirectAdmin có thể thảm khảo bài viết cài đặt Clamav trên DirectAdmin tại đây

2. Thực hiện

Step 1: Cài repo
i386: rpm -Uvh http://mirror.overthewire.com.au/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
x86_64: rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

Step 2: Cài đặt
yum install clamd clamav –y

Step 3: Update clamav
freshclam

Note: Nếu việc update không thực hiện được, thực hiện như sau: 
setfacl -m u:clamav:rwx -R /var/log/clamav/

Step 4: Khởi động clamav và cấu hình chạy mặc định
/etc/init.d/clamd start
chkconfig clamd on

Step 5: Tiến hành thực hiện scan
clamscan /

hoặc
clamscan /[đường dẫn cần scan]

Bùi sỹ Bằng
    Blogger Comment
    Facebook Comment