Powered by Blogger.

Triển khai ảo hóa thực tế - part 3

I. Mô hình triển khai
1. Mô hình

Sơ đồ đấu nối các ESXi host với SAN StorageII. Triển khai hạ tầng vSphere 5
1. Cấu hình SAN Storage
Để cấu DS4700 chúng ta cần sử dụng Stoage Manager
Logical/physical view
Khung bên trái cho biết phần đĩa đã được cấu hình.
Khung bên phải cho thấy các disk kết nối đến kênh Fibre


Mappings view: Chúng ta sẽ tạo 1 group “Host Vmware-Datastore” để gom những card HBA của các ESXi host. Việc định nghĩa 1 group chứa các HBA card để quy định phép truy xuất đến các LUN
Bên phải màn hình là group “Host Vmware-Datastore” có chứa những HBA card của các ESXi host
HBA Host Port vn012esx01 là card HBA của host ESXi 1
HBA Host Port vn012esx02 là card HBA của host ESXi 2
HBA Host Port vn012esx03_FCS0 và HBA Host Port vn012esx03_FCS1 là card HBA của host ESXi 3( Trên card HBA của ESXi 3 có 2 port)
Bên phải là những LUN mà các ESXi host được phép truy xuất tới
Cấu hình FC Switch:
Trên FC Switch 1 thực hiện cắm các card HBA của các ESXi host
Card HBA của host 2 được cắm vào port 1 của FC switch 1
Card HBA của host 3 được cắm vào port 11 của FC switch 1Tương tự trên FC Switch 2, chúng ta sẽ cắm card HBA của host 1 vào port 8 của FC Switch 2 

2. Cấu hình ESXi
Chúng ta sẽ tiến hành cấu hình cho ESXi host 2 trước. Bởi vì chúng ta sẽ triển khai vCenter trên host này.  Sử dụng vSphere Client và login vào ESXi host 2 Qua tab configuration → Storage Adapter và tiến hành Rescan all để thấy card HBA của chúng ta như hình​Qua tab Storage để add các LUN mà hệ thống SAN DS4700 và ESP810 đã share cho các ESXi host sử dụng
Cấu hình tương tự cho các ESXi host còn lại. ESXi host 1 cũng đã nhận card HBA


Riêng với ESXi host 3 sử dụng card HBA có 2 port Fiber Channel. 
Và hiện tại ESXi 3 đang sử dụng port số 2 để kết nối đến hệ thống SAN DS4700 


3. Cài đặt vCenter
Thực hiện download VMware vCenter Server 5.5 Update 2b Appliance trên trang chủ của vmware

Triển khai vCenter Appliance 5.5 trên host 10.128.129.32 và lưu trữ trên SAN_DS-Array 3 

Chỉ đến file .ova cài đặt vCenter Appliance 5.5 

vCenter App sẽ tự động lấy cấu hình mặc định

 • Đặt tên cho VM vCenter Appliance 
 • Cài đặt vCenter Appliance trên SAN_DS_Array3 
 • Chọn ổ cứng kiểu thin cho vCenter App 
 • Và chúng ta đã deploy thành công vCenter Appliance 
 • Cấu hình các thông số cho vCenter như IP, default gateway, DNS… 
 • Cấu hình DNS cho vCenter 
 • Cài đặt IP cho vCenter 
Bây giờ chúng ta có thể sử dụng trình duyệt web để truy cập vào vCenter để xem hoặc cấu hình lại các thông số như: hostname, IP, gateway, NTP… cho vCenterApp

4. Cấu hình DNS server
Trên DNS server chúng ta thực hiện tạo các hostname cho các ESXi host và vCenter trên các zone phân giải thuận và phần giải nghịch. 


Zone phân giải thuận


Zone phân giải nghịch 

Việc cấu hình DNS này giúp vCenter có thể quản lý các ESXi host bằng tên thay vì phải sử dụng IP và chúng ta có thể quản lý vCenter bằng tên được DNS server phân giải Sử dụng nslookup để kiểm tra việc phân giải tên miền cho các ESXi và vCenter thành công.   Bây giờ chúng ta có thể tiến hành login vào vCenter bằng cách sử dụng tên miền
  Blogger Comment
  Facebook Comment