Powered by Blogger.

Hướng dẫn cài đặt OMD - Check_MK trên Ubuntu 14.04

1. Giới thiệu
Mô hình triển khai
IP Planning2. Cài đặt trên Server
Bước 1: Cài đặt Repo cho OMD
Thêm key GPG của OMD
wget -q "https://labs.consol.de/repo/stable/RPM-GPG-KEY" -O - | sudo apt-key add -

Khai báo repo của OMDecho "deb http://labs.consol.de/repo/stable/ubuntu $(lsb_release -cs) main" > /etc/apt/sources.list.d/labs-consol-stable.list apt-get update

Bước 2: Cài đặt OMD
Tìm kiếm phiên bản OMD hiện hànhapt-cache search omd 


Cài đặt bản omd-1.30 bao gồm cả Nagiosapt-get install omd-1.30

Trong quá trình cài đặt, phải khai báo mật khẩu cho MySQL


Sau khi khai báo xong, chúng ta chờ cho OMD cài đặt đến khi hoàn tất và thực hiện bước tiếp theo để tạo mới một site để monitoring.

Bước 3: Tạo mới một site
Trước khi sử dụng, chúng ta phải khai báo một site:omd create monitoring


Như vậy một site có tên là monitoring đã được tạo ra và phần thông tin được tô đỏ trong hình. Mặc định, username được cấp là omdadmin và password là omd.

Chú ý: Có thể tạo nhiều site và tên được chọn tùy ý.
Bước 4: Kích hoạt site vừa tạo

Sau khi tạo xong site, chúng ta kích hoạt site đó và đăng nhập thử trên Web UI.
Kích hoạt siteomd start monitoring Truy cập vào Web UI và đăng nhập bằng omdadmin/omdhttp://địa-chỉ-ip/monitoringChọn giao diện Check_MKSau khi chọn xong, chúng ta sẽ thấy một giao diện khá hoàn hảo với đầy đủ những chức năng cần thiết.
    Blogger Comment
    Facebook Comment