Powered by Blogger.
Showing posts with label Vmware. Show all posts
Showing posts with label Vmware. Show all posts

Tìm hiểu kiến trúc của vSphere Standard Switch

1. Overview - Qua các chapter và bài lab trước chúng ta đã biết cấu hình vCenter và ESXi nhưng chúng ta vẫn chưa biết tại sao vCenter v...
Read More

Giới thiệu về VMware vCenter Server

- VMware vCenter Server cũng gần tương tự như Active Directory. Nó cung cấp một tiện ích quản lý tập trung cho tất cả máy chủ ESX/ESXi và...
Read More

Giải pháp Load balancing Network VMware vSphere

Để tăng tính sẵn sàng, một vSphere Standard Switch có thể kết nối tới một hoặc nhiều Uplink port thông qua tính năng NIC Teaming (gom nhi...
Read More