Powered by Blogger.

Tạo trang thông tin CMS trong Prestashop Back Office

CMS được thêm vào trong Prestashop 1.1. Nó giúp bạn dễ dàng tạo thêm trang tin tức trong PrestaShop bằng công cụ rich editor.
Cách thực hiện như sau

CMS

Đăng nhập trang quản trị PrestaShop
BackOffice >> Tools >> CMS
Click vào trang CMS bất kỳ để sửa tiêu đề, nội dung, đường dẫn thân thiện friendly URL của trang CMS đó.
Để tạo 1 trang CMS mới, click vào nút Add New.
Xem hình minh họa
alt
  • Nhập tiêu đề - meta title
  • thông tin mô tả - meta description
  • từ khóa - meta keywords
  • đường dẫn thân thiện - friendly URL
  • nội dung trang - page content
alt
Meta Title: Hiển thị trong tiêu đề kết quả tìm kiếm
Meta Description: Thông tin mô tả
Meta Keywords: từ khóa
Friendly URL: liên kết tới trang

Page Content:
Bạn có thể chèn các tag HTML vào nội dung trang.
Click vào ngôn ngữ khác để tiếp tục nhập nội dung nếu bạn cài đặt nhiều ngôn ngữ.
Sau đó Click SAVE

Liên kết các trang CMS sẽ hiển thị ở đâu?

Mặc định thì trang CMS sẽ hiển thị ở vị trí của module "blockvariouslinks" hook vào footer và blockinfos hook vào left column.
Để cấu hình hiển thị và thứ tự các trang CMS thực hiện
Modules >> Footerlinks >> configure
Modules >> Info blocks >> configure.
Chú ý: Trong Prestashop v1.1 trang CMS được sắp xếp theo ID của nó ( thứ tự các trang CMS được tạo).
    Blogger Comment
    Facebook Comment