Powered by Blogger.

Làm mail server với Postfix – Phần 5

Cấu hình POP3 server với solid-pop3d

solid-pop3d là một trong số rất ít pop3 server (tại thời điểm viết bài này 5/2003) cho phép người dùng nhận mail lưu giữ dạng Maildir bằng giao thức APOP. Bài viết này giới thiệu cách sử dụng solid-pop3d để dựng một pop3 server trong những điều kiện sau đây:
* máy chủ chạy hệ điều hành Linux
* mail đang được lưu giữ ở dạng Maildir
* lấy mail bằng một trong hai giao thức: POP3 hoặc APOP

Cài đặt, cấu hình
Thứ tự cài đặt
// tạo một account riêng để chạy solid-pop3d
$ su -
# /usr/sbin/useradd -d /dev/null -s /dev/null -M spop3d
// cài đặt
$ tar zxvf solid-pop3d-0.15.tar.gz
$ cd solid-pop3d-0.15
$ ./configure –enable-apop
$ make
$ su -
# make install
# cd /usr/local/sbin
# strip spop3d
Cấu hình
// tham khảo cấu hình mặc định
# cp solid-pop3d-0.15/doc/config.example /usr/local/etc/spop3d.conf
// sửa đổi file /usr/local/etc/spop3d.conf như sau
MailDropName Maildir
MailDropType maildir
AllowAPOP yes
Khởi động
Bài viết này giới thiệu cách khởi động solid-pop3d bằng xinetd. Sao lưu file /etc/xinetd.d/pop3 (nếu đã có), và tạo file /etc/xinetd.d/pop3 mới với nội dung như sau
### — start of /etc/xinetd.d/pop3
# default: off
# pop3 for solid-pop3d (spop3d)
service pop3
{
socket_type = stream
protocol = tcp
wait = no
user = root
server = /usr/local/sbin/spop3d
}
### — end of /etc/xinetd.d/pop3
Sau đó khởi động lại xinetd
# killall -HUP xinetd
Đến đây, pop3 server đã được khởi động. Kiểm tra pop3 server bằng một trong những cách sau đây
// kiểm tra bằng nmap
$ nmap localhost

110/tcp open pop-3

// kiểm tra bằng ps
$ ps aux | grep spop3d

spop3d 24816 0.0 0.0 1664 4 ? S Jan11 0:00 spop3d
Cuối cùng, mỗi user tự tạo APOP password cho mình bằng lệnh
$ /usr/local/bin/pop_auth
Tham khảo
1. Hai cách lưu giữ mail: Mailbox và Maildir
2. Tìm hiểu thêm về giao thức APOP
3. Những mail client có thể dùng giao thức APOP
4. bổ sung tháng 5/2005: ngày 3/5/2005, mpop http://mpop.sf.net) ver 0.6.2 support APOP/Maildir
    Blogger Comment
    Facebook Comment