Powered by Blogger.

Bỏ qua bước xác định địa chỉ Address, phương thức vận chuyển Shipping và thanh toán Payment khi xử lý đơn hàng trong PrestaShop

Hướng dẫn cách bỏ qua bước xác định địa chỉ Address, phương thức vận chuyển Shipping và thanh toán Payment khi xử lý đơn hàng trong PrestaShop
Các bước thực hiện

Mở file /order.php trong thư mục gốc (root)
Tìm dòng 85 :
case 1
displayPayment();
xóa bỏ đoạn displayAddress()
Tiếp tục tìm hàm displayPayment().
Tìm dòng :
$smarty->display(PS_THEME_DIR.‘order-payment.tpl’);

Thay bằng đoạn sau:
$smarty->display(PS_MODULE_DIR.‘cashondelivery/’.‘validation.tpl’);

Mở file validation.tpl trong delivery module.
Tìm dòng:

convertPrice price=$total
Thay bằng :

convertPrice price=$total_price
Thêm từ _price vào đây
Tìm dòng:
{$base_dir_ssl}order.php?step=

thay bằng {$base_dir_ssl}order.php?step=0.
Để sắp xếp hiển thị bỏ link ở login/address/shipping
Mở file order-steps.tpl trong thư mục themes.
Thêm đoạn comment <!— từ dòng 13  —> đến hết dòng 39
Nguồn prestashop forums
    Blogger Comment
    Facebook Comment