Powered by Blogger.

Chỉ dẫn phát triển PrestaShop 1.5 (Prestashop 1.5 Developer Guide)


 • Hướng dẫn phát triển
 • Nguyên tắc cơ bản
 • Tiêu chuẩn viết code
 • Thiết lập môi trường phát triển của bạn
 • Tìm hiểu phát triển lõi của PrestaShop
 • Tạo ra một mô-đun PrestaShop
 • Hook trong PrestaShop 1.5
 • Dịch trong PrestaShop 1.5
 • Làm thế nào để sử dụng Forge đóng góp cho PrestaShop
 • Làm thế nào để viết một thông điệp cam kết
 • Đóng góp mã để PrestaShop
Lược dịch Prestashop 1.5  Developer Guide đang được thực hiện.....
  Blogger Comment
  Facebook Comment