Powered by Blogger.

htaccess và redirect 301

htaccess là 1 file cấu hình đặc biệt, cho phép bạn thay đổi cách hoạt động của máy chủ Apache ở tầng folder.
File htaccess gồm các dòng lệnh, có thể tùy biến theo người dùng, được đặt trong một thư mục nào đó. Nó sẽ có tác dụng cho folder đó và tất cả các  subfolder. Một trong những ứng dụng phổ biến của htaccess là cho phép viết lại đường dẫn URL (rewrite URL).

Trở lại ứng dụng SEO của htaccess, khi một Visitor hay Spider thăm một trang web, máy chủ sẽ kiểm tra file htaccess để tìm các tùy biến của webmaster, bao gồm cả các tùy biến bảo mật. Máy chủ sau đó sẽ thực thi các lệnh htaccess, như: chuyển hướng redirection, bảo mật và báo lỗi.
Redirect 301 là gì ?
Chuyển hướng redirect 301 hay redirection 301 thường được hiểu như việc di rời vĩnh viễn (moved permanently). Nó trả về mã lỗi 301 trong phần header nhằm thông báo cho máy tìm kiếm hay trình duyệt, máy chủ rằng trang web hiện tại đã được chuyển rời tới địa chỉ mới.
Cài đặt redirect 301
Điều đầu tiên là bạn phải đảm bào chắc server Apache của bạn hỗ trợ mod_rewrite cho phép sử dụng .htaccess để áp dụng redirect 301 . Sau đó bạn phải tải tệp tin .htaccess từ thư mục gốc chứa các trang web của bạn. Nếu như bạn không có tệp tin .htaccess trong thư mục gốc thì bạn phải tạo nó với trình soạn thảo text như Notepad, v.v. Phải chắc chắn rằng bạn viết đúng tên và có dấu chấm “.” đầu tệp tin.
Người sử dụng Windows sẽ không thể tạo được tệp tin .htaccess vì tệp tin đặc biệt này không chứa tên, nó chỉ chứa tên của phần tên mở rộng. Vì thế bạn hãy tải tệp tin text bất kỳ trong window rồi tải lên server qua FTP rồi đổi tên trên sever.
Sau khi tải tệp tin .htaccess xuống máy, nếu đã có các dòng lệnh trước đó thì hãy cẩn thận đừng thay đổi nếu như bạn không chắc, tốt nhất hãy sao lưu một bản để phòng trường hợp cần thiết bạn vẫn có thể quay trở lại.
Cài đặt cơ bản
Dòng lệnh bắt đầu .htaccess
Dòng lệnh .htaccess của bạn nên bắt đầu như sau :
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
Dòng lệnh cơ bản redirect 301
Dòng lệnh redirect 301 về cơ bản có dạng như sau trong tệp tin .htaccess :
redirect 301 /old/old.htm http://www.inet.edu.vn/new.htm
Dòng lệnh trên thông báo chuyển rời tệp tin old.htm trong thư mục old đến vị trí mới tại http://www.inet.edu.vn/new.htm.
Điểm mạnh nhât của việc thay đổi hàng loạt đường dẫn URL chính là mod_rewrite của Apache, đặc biệt là khi thay đổi tên miền hay thư mục hay số lượng lớn các tập tin. 

Chuyển toàn bộ đến tên miền mới
Nếu bạn quyết định thay đổi tên miền thì các đường dẫn trước đây từ các website bên ngoài, từ máy tìm kiếm và ngay cả các đường dẫn tuyệt đối trên website cũ đều bị thay đổi và khi bạn truy cập, các địa chỉ trên sẽ trỏ bạn đến trang báo lỗi 404 : trang không tìm thấy.
Vì thế nếu bạn thay đổi tên miền thì đừng để mất các liên kết quí báu và người dùng tiềm năng từ máy tìm kiếm, hãy redirect các liên kết cũ tới tên miền mới:
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://www.inet.edu.vn/ [R=301,L]
Hãy thay đổi www.inet.edu.vn bằng tên miền mới của bạn.

Redirect toàn bộ trang trong một thư mục đến mọt trang mới
Giả sử như bạn không còn sử dụng thư mục “thietke” nữa và muốn chuyển tất cả các trang trong thư mục này đến trang “design.php” thì hãy thêm dòng lệnh sau vào tệp tin .htaccess nằm tại thư mục gốc :
RewriteRule ^thietke(.*)$ /design.php [L,R=301]
Chuyển các trang động tới một trang mới
Để chuyến trang web động page.php?id=n (với n là giá trị biến) tới một trang tĩnh mới new-page.html thì bạn có thể làm như sau:
RewriteRule ^page.php?id=(.*)$ /new-page.htm [L,R=301]
URL với www hay không www
Đôi khi các bạn bắt gặp việc website sử dụng “www” trong URL, một số website thì không (Ví dụ nhưhttp://inet.edu.vn). Dùng theo cách nào thì tùy lựa chọn, nhưng bạn không thể chọn cả 2 vì sẽ gây ra trùng lặp nội dung, và traffic sẽ được chia sẻ cho 2 website khác nhau (có www và không có www được xem là 2 website khác nhau - 2 domain khác nhau).
Trường hợp sử dụng www
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.inet.edu.vn$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.inet.edu.vn/ [R=301,L]
Ngoài ra còn có cách viết sau có thể áp dụng cho tất cả các host và domain, không phải edit lại:
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.[a-z-]+.[a-z]{2,6} [NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ([a-z-]+.[a-z]{2,6})$ [NC]
RewriteRule ^/(.*)$ http://%1/ [R=301,L]
Trường hợp không sử dụng www
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^inet.vn$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://inet.vn/ [R=301,L]
Bạn có thể thử lại với các tên miền ví dụ trên mà tớ áp dụng thành công đúng như trích dẫn.
Loại bỏ Query_String
Đôi khi một trang web của bạn có thể hiển thị hai đường dẫn url khác nhưng (cùng một nội dung) ví dụ design.php và design.php?v=joomla. Điều này sẽ tạp ra nội dung trùng lặp trên website của bạn. Vì vậy bạn có thể loại bỏ các tham biến như sau:
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^GET /.*;.* HTTP/
RewriteCond %{QUERY_STRING} !^$
RewriteRule .* http://www.inet.edu.vn%{REQUEST_URI}? [R=301,L]
Ngoài ra nếu như tham biến QUERY_STRING không được gán giá trị nào hết và URl kết thúc bởi biến rỗng “?”, thì bạn nên loại bỏ chúng, ví dụ “index.php?” :
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{QUERY_STRING} .
RewriteRule ^index.php /index.php? [L]
Chuyển phần đuôi mở rộng từ .php sang .html
Việc chuyển .php sang .html có tác dụng khi bạn cần viết lại đường dẫn thân thiện với máy tìm kiếm (Friendly URL for SEO).
RewriteRule ^(.*).html$ .php [R=301,L]
Chuyển gạch dưới (_) thành gạch ngang(-)
Dù Google mới chấp nhận việc sử dụng gạch dưới “_” như là ký tự ngăn cách, nhưng trong thực tế người dùng vẫn quen thuộc với dấu gạch ngang “-”. Bản thân thuvienwebmaster cũng ủng hộ dấu gạch ngang vì nó dễ nhìn hơn. Bạn có thể chuyển đổi toàn bộ dấu “_” sang “-” như sau :
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /

RewriteRule !.(html|php)$ - [S=4]
RewriteRule ^([^_]*)_([^_]*)_([^_]*)_([^_]*)_(.*)$ ---- [E=uscor:Yes]
RewriteRule ^([^_]*)_([^_]*)_([^_]*)_(.*)$ --- [E=uscor:Yes]
RewriteRule ^([^_]*)_([^_]*)_(.*)$ -- [E=uscor:Yes]
RewriteRule ^([^_]*)_(.*)$ - [E=uscor:Yes]

RewriteCond %{ENV:uscor} ^Yes$
RewriteRule (.*) http://www.inet.edu.vn/ [R=301,L]
Bào vệ ăn cắp tài nguyên và băng thông
Đôi khi các tài liệu, film hay hình ảnh mà bạn tải trên host của mình bị người khác dùng và đăng trên website khác sẽ gây tốn băng thông, bạn có thể hạn chế việc ăn cắp bằng cách chỉ cho phép các tài nguyên trên tiếp cận trên những website bạn cho phép như sau (Nếu không sẽ trả về thư mục /feed/):
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www.)?inet.edu.vn/.*$ [NC]
RewriteRule .(gif|jpg|swf|flv|png)$ /feed/ [R=302,L]
Ứng dụng redirect 301 trên các máy chủ khác (ngoài Apache)
IIS redirect
Trong phần quản trị dịch vụ internet, nhấn phải chuột chọn tệp tin và thư mục mà bạn muốn áp dụng redirect;
Chon nút “a redirection to a URL”; Chọn trang Redirection;
Chon tiếp “The exact url entered above” và “A permanent redirection for this resource”;
Chon “Apply”.
ColdFusion Redirect
<.cfheader statuscode="301" statustext="Moved permanently">
<.cfheader name="Location" value="http://www.inet.edu.vn">

PHP Redirect

Header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently" );
Header("Location: http://www.inet.edu.vn" );
?>{xtypo_code}

ASP Redirect

{xtypo_code}<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status="301 Moved Permanently"
Response.AddHeader "Location","http://www.inet.edu.vn/"
%>
JSP (Java) Redirect
<%
response.setStatus(301);
response.setHeader( "Location", "http://www.inet.edu.vn" );
response.setHeader( "Connection", "close" );
%>

CGI PERL Redirect

$q = new CGI;
print $q->redirect("http://www.inet.edu.vn/");
Ruby on Rails Redirect
def old_action
headers["Status"] = "301 Moved Permanently"
redirect_to "http://www.inet.edu.vn/"
end
    Blogger Comment
    Facebook Comment