Powered by Blogger.
Showing posts with label SEO. Show all posts
Showing posts with label SEO. Show all posts

Goolge Analytics phần 12 - Regular Expression

Để sử dụng được Filter thành thạo, bạn cần nắm vững Regular Expression (RegEx). RegEx là những kí hiệu đặc biệt giúp diễn giải field tron...
Read More

Google Analytics phần 11- Lọc địa chỉ IP

Ở phần trước tôi đã giới thiệu về Filter, một công cụ giúp Admin có thể lọc traffic rất hiệu quả. Một trong những Filter thường gặp và hữu ...
Read More

Google Analytics phần 10 - Filter

chúng ta đã tìm hiểu về Predifined Filter với những tiêu chí định sẵn. Để tăng khả năng và phạm vi lọc nhiều dữ liệu traffic hơn nữa, GA c...
Read More

Google Analytics phần 9 - Filter

Bộ lọc (Filter) của GA là một phần quan trọng giúp cho Admin có thể hiệu chỉnh dữ liệu traffic theo định hướng: dữ liệu nào sẽ được đưa...
Read More

Google Analytics phần 8 - Tốc độ website

Tâm lý của visitor khi đến với một website nào đầu tiên vẫn là nội dung của site đó. Nhiều trường hợp visitor chưa kịp định hình liệu t...
Read More