Powered by Blogger.

Thiết lập nhiều server chạy song song - Phần 2: Distributed file system – DFS

Phần 2: Distributed file system – DFS

Giới thiệuSau khi đã thiết lập 2 DC chạy song song (phần 1), thì khi 1 trong 2 DC này chết, thì user vẫn logon vào domain bình thường. Nhưng nhu cầu sử dụng không dừng tại đây, yêu cầu mới được đặt ra:

- Xây dựng một hệ thống thư mục sao cho việc truy xuất dữ liệu của user không bị phụ thuộc vào nơi chưa thư mục đó nhằm mục đích dễ bảo trì hệ thống
- Các File server load balancing với nhau
- Nếu có 1 File server chết vẫn không ảnh hưởng đến user

Đó là lý do sử dụng Distributed file system (DFS)


Yêu cầu: đã làm các bước ở phần 1 

Thực hiện bài này gồm 5 bước:

-bước 1:trên server1, tạo thư mục(trên 1 ổ dĩa bất kỳ) chứa các thành phần cấu tạo rootdfs,và thư mục (data )chứa dữ liệu cho user dùng(share 2 thư mục này)
-bứoc 2:trên server2,tạo thư muc backup root,và thư mục backup data(trên ỗ dĩa bất kỳ)
-bước 3: sữ dụng distributed file system để cấu hình root ,và tạo link cho thư mục data.
-bước 4:client Map thư mục data về xài ,test thử bàng cách tạo file ,lưu file và sửa file.và ta thấy các file đều được lưu ở 2 server
-bước 5: tắt 1 trong 2 DC mà client vẫn o biết và sữ dụng thư mục Map bình thường

Thưc hiện


Khi làm bài lab này mình làm trên các máy 15,13,16 của trường nên các máy có ký hiệu như sau:

+DC1:máy pc 15
+DC2:máy pc 13
+client:máy pc 16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
server1
-Trước hết ta tạo trên ổ dĩa bất kỳ 2 thư mục .Tên các bạn đặt tùy ý,ở đây mình đặt là "root dfs" và "data" 


-Thư mục "root dfs" chứa các thành phần tạo nên root của Distributed file system.còn thư mục "data" là thư mục cho user MAP về xài.Sau đó share 2 thư mục trên (share full cho dễ làm)

server 2:
-Đồng thời trên server 2 ,cũng tạo 2 thư mục dùng để backup rootdfs và data.chúng ta cũng share 2 thư mục đó (share full cho dễ làm)


*Sau đó ta quay lại server 1 cấu hình cho DFS:

-Trên server 1-:

Vào administrative tool ----> chọn Distributed file system
Trong Distributed file system chuột phải chọn new root:

Trong màn hình new root winzard chọn next:

chọn browse

chọn server 1 sau đó nhấn ok

trông ô root name đặt tên cho root ở đây mình đặt là "rootdfs"---->next

Trông hộp browse for forder : bạn chọn tới thư mục chứa các thành phần cấu tạo root mà bạn đã tạo và đã share -ở đây là "root dfs"

NEXT, vậy là bạn tạo được 1 rootdfs

-Tiếp theo là bạn sẽ tạo 1 root target:

Tại root bạn mới tạo chuột phải chọn "new target root"

MÀn hình "new root" hiện lên bạn chọn browse

-Chọn server 2 và sau đó ok

Trong hộp thoại "browse for forder" bạn tìm đến thư mục mà bạn share làm backup root dfs ,ở đây mình chọn là "bkroot" vậy là bạn đã hoàn chĩnh tạo root dfs cho cả 2 DC

Tiếp theo bạn tạo link từ root (khi user MAP thư mục này xài bằng đường link này)

Trong ô link name: bạn đặt tên cho link

-bạn nhìn xuống ô preview of UNC path to the link: đây là đường dẫn để user dùng map thư muc data về xài


Bạn bấm browse sau đó chọn đường dẫn đến thư muc "data" ở "server 1 "

sau đó bạn bấm OK sẽ tạo được 1 link nàm trong root dfs mà bạn tạo

-Tiếp theo ta sẽ tạo 1 "link target" bằng cách chuột phải lên "link data" ta mới tạo chọn "new target"

Thưc hiện giống phần trên : trong hộp thoại chọn "browse" tìm đến thư mục chứa "bkdata" nằm trên "server 2":


Sau đó bạn nhấn NEXT ---> OK ,nó sẽ hỏi bạn có Đồng bộ o bạn bấm OK --->OK mấy cái cho xong
sau đó reset 2 máy DC lại ,coi như đã xong .việc tiếp theo là chúng ta đi kiễm tra

TỪ MÁY CLIENT (CHẮC CHẮN MÁY CLIENT ĐÃ JOIN VÀO DOMAIN)

Từ máy client ---->start---->run----->cmd đánh lệnh :net use z: \\nhatnghe\rootdfs\data để ta MAP thư mục data về cho user.

sau đó trong ỗ dĩa đã MAP bạn tạo thử 1 file (ở đây mình tạo thử file "chao cac ban.txt").

-Sau đó bạn wa bên "DC 1" vào thư muc "data"--Bên "DC 2" vào thư mục "bkdata" xem coi có file bạn mới tạo chưa ,nếu có thì chúc mừng bạn ..bạn đã thành công.

Chắc ăn hơn từ máy client bạn sửa file bạn đã tạo ,sau đó wa lại 2 DC mà cũng thấy file đã được sửa là OK.

-Bạn thử tắt 1 DC và vẫn đọc file tạo file đựơc 
    Blogger Comment
    Facebook Comment