Powered by Blogger.
Showing posts with label Windows. Show all posts
Showing posts with label Windows. Show all posts

Device Unique Identifiers (DUIDs) for Storage Devices

Các kỹ thuật để xác định các thiết bị lưu trữ trở nên không đầy đủ vì kiến trúc hệ thống tập tin trở nên phức tạp hơn, số lượng thành phầ...
Read More

Identifiers Generated by USBSTOR.SYS

Bắt đầu với Windows 2000, hệ điều hành cung cấp hỗ trợ cho nhiều thiết bị lưu trữ USB. Tệp cài đặt Usbstor.inf chứa ID thiết bị cho các ...
Read More