Powered by Blogger.

Identifiers Generated by USBSTOR.SYS

Bắt đầu với Windows 2000, hệ điều hành cung cấp hỗ trợ cho nhiều thiết bị lưu trữ USB. Tệp cài đặt Usbstor.inf chứa ID thiết bị cho các thiết bị được hỗ trợ rõ ràng. Nếu trình điều khiển trung tâm USB liệt kê một trong các thiết bị này, hệ điều hành sẽ tự động tải trình điều khiển cổng lưu trữ USB, Usbstor.sys.

ID thiết bị cho thiết bị lưu trữ USB trong Usbstor.inf có dạng thông thường cho ID thiết bị USB được tạo bằng cách sử dụng thông tin trong bộ mô tả thiết bị của thiết bị USB:

USB \ VID_v (4) & PID_d (4) & REV_r (4)
 • v (4) là mã nhà cung cấp gồm 4 chữ số mà ủy ban USB gán cho nhà cung cấp.
 • d (4) là mã sản phẩm gồm 4 chữ số mà nhà cung cấp chỉ định cho thiết bị.
 • r (4) là mã sửa đổi.
Ngoài các ID thiết bị này, Usbstor.inf còn chứa các ID tương thích cho CD-ROM ATAPI loại 8 và các thiết bị phương tiện có thể tháo rời hỗ trợ phương tiện vận chuyển hàng loạt:

USB \ CLASS_08 & SUBCLASS_02 và PROT_50
USB \ CLASS_08 & SUBCLASS_05 & PROT_50
USB \ CLASS_08 & SUBCLASS_06 & PROT_50

class       08h = mass storage devices.
subclass 02h =  SFF-8020i ATAPI CD-ROM devices
subclass 05h = SFF-8070i ATAPI removable media..
subclass 06h = generic SCSI media..
protocol 50h = the bulk-only transport protocol.

Nếu dữ liệu được lấy từ bộ mô tả thiết bị của thiết bị khớp với bất kỳ ID tương thích nào, hệ điều hành sẽ tải Usbstor.sys.

Ngay sau khi được tải, trình điều khiển cổng lưu trữ USB tạo PDO mới cho mỗi đơn vị lôgic của thiết bị. Để biết thêm thông tin, hãy xem ngăn xếp thiết bị mẫu được tạo bởi Usbstor.sys được minh họa trong Ví dụ đối tượng thiết bị cho một thiết bị lưu trữ USB.

Khi trình quản lý PnP truy vấn các chuỗi nhận dạng thiết bị của PDO mới được tạo, trình điều khiển cổng lưu trữ USB sẽ tạo một bộ thiết bị, phần cứng và ID tương thích mới được lấy từ dữ liệu yêu cầu SCSI của thiết bị. Định dạng ID thiết bị như sau:

USBSTOR \ v (8) p (16) r (4)
 • v (8) là số nhận dạng nhà cung cấp 8 ký tự.
 • p (16) là mã định danh sản phẩm gồm 16 ký tự.
 • r (4) là giá trị mức độ sửa đổi 4 ký tự.
Ví dụ về ID thiết bị cho ổ đĩa sẽ như sau:
USBSTOR \ SEAGATE_ST39102LW _______ 0004
Các ID phần cứng mà trình điều khiển cổng lưu trữ USB tạo ra như sau:
USBSTOR \ t * v (8) p (16) r (4)
USBSTOR \ t * v (8) p (16)
USBSTOR \ t * v (8)
USBSTOR \ v (8) p (16) r (1)
v (8) p (16) r (1)

USBSTOR \ GenericTypeString
GenericTypeString
 • * t ** là mã loại thiết bị SCSI có độ dài thay đổi.
 • v (8) là số nhận dạng nhà cung cấp 8 ký tự.
 • p (16) là mã định danh sản phẩm gồm 16 ký tự.
 • r (4) là giá trị mức độ sửa đổi 4 ký tự. Trong các mã định danh bổ sung này, r (1) đại diện cho ký tự đầu tiên của từ định danh sửa đổi.

Bảng sau đây chứa mã loại thiết bị SCSI được trình điều khiển cổng lưu trữ USB sử dụng để tạo chuỗi định danh.

These examples show the hardware IDs that are generated by the USB storage port driver:
USBSTOR\DiskSEAGATE_ST39102LW_______0004
USBSTOR\DiskSEAGATE_ST39102LW_______
USBSTOR\DiskSEAGATE_
USBSTOR\SEAGATE_ST39102LW_______0
SEAGATE_ST39102LW_______0
USBSTOR\GenDisk
GenDisk
The USB storage port driver generates two compatible IDs.
USBSTOR\t*
USBSTOR\RAW
where *t** is a SCSI device type code of variable length.
The compatible IDs generated by the USB storage port driver are illustrated by the following examples:
USBSTOR\Disk
USBSTOR\RAW
  Blogger Comment
  Facebook Comment