Powered by Blogger.

Triển khai thực tế vSphere với Storage của Thecus

I. Mô hình triển khai


II. Triển khai
1. Cấu hình Thecus
- Sử dụng trình duyệt web login vào Thecus để cấu hình NAS storage cho vSphere 5.5
- Kích hoạt NFS cho Thecus


- Tạo folder chia sẽ cho phép vSphere sử dụng làm kho lưu trữ tập trung

- Phân quyền cho thư mục mới tạo
2. Add Thecus vào storage của ESXi
- Sử dụng vSphere Client truy cập vào các ESXi Host và thực hiện Add NFS Storage
- Khai báo IP address của NAS server (Thecus) và folder chia sẽ được sử dụng làm không gian lưu trữ chung


- Add Folder chia sẽ của NAS server thành công


3. Cài đặt vCenter App trên NAS storage
- Bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt vCenter Application trên NAS storage mà mới add vào các ESXi host ở trên
- Đặt tên cho vCenter App


- Chọn nơi lưu trữ là storage của Thecus mà mình đã thêm vào ở trên- Qua trình deploy vCenter trên Storage Thecus đã thành công tốt đẹp 
    Blogger Comment
    Facebook Comment