Powered by Blogger.
Showing posts with label Vmware. Show all posts
Showing posts with label Vmware. Show all posts
VMware Host Profile

VMware Host Profile

Bài giới thiệu này mình sẽ nói về Host Profile của Vsphere. Khái niệm và tính năng này được đặt ra để giải quyết bài toán “cấu hình host”. ...
Read More