Powered by Blogger.

M

MARKET ECONOMY: Kinh tế thị trường. Nền kinh tế nơi giao dịch thương mại phần lớn nằm trong lãnh vực tư. Vốn, lao động, nguyên vật liệu v.v… phần lớn được phân bố theo cùn và cầu và sự can thiệp của nhà nước vào giá cả và các hoạt động kinh tế ở mức độ tối thiểu. Tuy nhiên trong thực tế, sự can thiệp của nhà nước trong thị trường thương mại là vấn đề của mức độ. Theo mức độ tối thiểu, tất cả Nhà nước đều thiết lập các tiêu chuẩn môi trường, sức khoẻ và lao động, điều chỉnh một vài giá cả trong lãnh vực công.MARKET IF TOUCHED ORDER (MIT): Mua bán khi lệnh đến mức. Lệnh đến mức mua bán. Lệnh mua hay bán chứng khoán hay hàng hoá ngay khi đạt đến giá thị trường đã định trước, tới điểm này nó trở thành lệnh thị. Khi bắp đang bán giá $4,75/bashel một người nào đó có thể tham gia thị trường nếu Lệnh Đến Mức để mua là $4,50. Ngay khi giá giảm còn $4,50 hợp đồng sẽ được mua với danh nghĩa khách hàng theo bất cứ giá thị trường nào đang hiện hành khi lệnh được thực hiện.

MARKET INDEX: Chỉ số thị trường. Các con số tiêu biểu cho các trị giá nghiêng về thành tố nào đó tạo nên chỉ số. Thí dụ, chỉ số thị trường chứng khoán thì nghiêng về phần giá cả và số cổ phần đang hiện hành (do cổ đông và người mua giữ) của các loại chứng khoán. Chỉ số chứng khoán Standard and Poor’s 500 là một trong những chỉ số thông dụng nhất, nhưng vẫn có vô số các chỉ số khác theo dõi chứng khoán trong các nhóm công nghiệp khác nhau.

MARKET INDEX DEPSIT: Ký thác theo chỉ số thị trường. Tài khoản tiết kiệm hay chứng chỉ ký thác trả lãi suất theo chỉ số hàng hoá hay chỉ số thị trường

MARKET LEADER: Công ty hàng đầu trong thị trường. Một công ty có thị phần lớn nhất trong một ngành công nghiệp. Công ty hàng đầu ấn định giá cả của ngành và tiêu chuẩn dịch vụ bằng cách đặt một khuôn mẫu cho ngành công nghiệp.

MARKET LETTER: Bản tin thị trường. Bản tin cung cấp cho khách hàng công ty môi giới hay bản viết của một nhà phân tích đầu tư độc lập, đã đăng ký với SEC như là một cố vấn đầu tư và bán các bản tin cho người đăng ký mua. Các bản tin này ước định chiều hướng lãi suất, kinh tế, và thị trường nói chung. Bản tin của công ty môi giới đăng lại các đề xuất của các phòng ban nghiên cứu thuộc công ty. Các bản tin độc lập tuỳ thuộc cá tính của người viết – thí dụ, chỉ tập trung vào chứng khoán đang tăng giá hay các đề nghị của họ dựa trên phân tích kỹ thuật bản đánh giá Hulbert là bản đánh giá thuộc thể loại này.

MARKET MARKER: Nhà tạo thị trường. Người sẵn sàng đứng ra thực thi các lệnh mua và bán theo danh nghĩa khích hàng hay cho tài khoản của riêng ông ta, hay theo sổ ghi nhận các lệnh mua bán. Nhà tạo thị trường là một người nào đó chấp nhận rủi ro mua bán bằng chấp nhận sở hữu tài sản được mua bán, và thực thi các giao dịch mua bán theo giá đã thông báo trong công chứng. Chênh lệch giữa giá đặt mua và giá đặt bán của nhà tạo thị trường không quá lớn để phải loại trừ các giao dịch mua bán theo giá đã báo. Trong thị trường có tổ chức. như thị trường chứng khoán hay thị trường hợp đồng Futures nhà tạo thị trường (được cơ quan nhà nước hay chính trị trường cấp giấy phép. . Xem make a Market.

MARKET-NOT-HELD ORDER (MARKET NH): Lệnh tự do quyết định. Lệnh thị có tầm mức lớn về số lượng chứng khoán cho phép broker tại sàn mua bán được tự do quyết định về giá cả hoặc định thời điểm thực hiện lệnh thị.

MARKET ORDER: Lệnh thị. Lệnh mua hay bán chứng khoán với giá tốt. nhất đang có. Hầu hết các lệnh được thực hiện trên thị trường chứng khoán đều là lệnh thị.

MARKET OUT CLAUSE: Mua bán ngoài điều khoản. Điều khoản giải toả đôi lúc được ghi vào thoả thuận bao tiêu theo loại cam kết, chắc chắn, cơ bản là cho phép người bao tiêu không bị rằng buộc với cam kết mua nếu như có các biến chuyển phát triển ngược chiều quan trọng (phát triển không lợi) làm ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán trái phiếu nói chung. Việc này hiếm thấy ở các nhà ngân hàng đầu tư lớn, họ ít khi viết “outs” (các ngoại lệ) tăng các thoả thuận vì trị giá của bàn cam kết của họ là một vấn đề được quan tầm tối đa (giá trị bản cam kết được đặt lên hàng đầu).

MARKET PRICE: Giá thị trường. Giá được báo cáo sau cùng của chứng khoán được bán trên một thị trường. Đối với chứng khoán trái phiếu bán trên thị trường ngoài danh mục, các giá đặt bán và giá đặt mua hiện hành được phối hợp vào một thời điểm đặc biệt sẽ tạo ra giá thị trường cho chứng khoán. Đối với chứng khoán không được mua bán tích cực, nhà định giá (kiểm định viên) hay các nhà phân tích có thể xác định giá thị trường loại chứng khoán này khi cần – thí dụ như để thanh lý một tài sản. Trong thế giới kinh doanh chung, giá thị trường ám chỉ giá đã được bên mua và bên bán đồng ý về một sản phẩm hay dịch vụ và được xác định bằng số cùng và cầu.

MARKET RATE OF INTEREST: Lãi suất thị trường.

 • Lãi suất được xác định bằng số cung và cầu ngân quỹ trong thị trường tiền tệ. Lãi suất thị trường tăng giảm tuỳ thuộc số cầu ngân quỹ, điều kiện thị trường và chinh sách tiền tệ.

 • Lãi suất của ngân hàng nhằm hấp dẫn người ký thác, nó có thể tương ứng hay cao hơn lãi suất của những người cạnh tranh.

MARKET RESEARCH: nghiên cứu thị trường. Khảo sát tầm mức, đặc tính và tiềm năng thị trường trước khi phát triển sản phẩm hay dịch vụ mới để biết dân chúng muốn gì. Nghiên cứu thị trường là bước đầu tiên của tiếp thị – Phạm vi bao gồm từ khái niệm ban đầu về sản phẩm đến phân phối cuối cùng đến người tiêu thụ. Trong thị trường chứng khoán, nghiên cứu thị trường liên quan đến các yếu tố phân tích kỹ thuật như số lượng, giá cả tăng giảm, tầm rộng thị trường. Các nhà phần tích căn cứ vào các yếu tố này để tiên đoán chiều hướng giá cả.

MARKET RISK: Rủi ro về thị trường. Khả năng đầu tư sẽ thay đổi giá khi các điều kiện trong thị trường thay đổi. Chứng khoán bất ổn định hay đầu cơ sẽ có tiềm năng lớn hơn về giá lời hay giá lỗ so với các đầu tư có giá ổn định. Xem Systematic Risk.

MARKET SEGMENTATION THEORY: Lý thuyết phân mảng thị trường. Lý thuyết về lãi suất thị trường nói rằng các thị trường ngắn hạn và dài hạn hoạt động độc lập với nhau và nhà đầu tư có những sở thích thời gian đáo hạn cố định khác nhau. Nó còn gọi Segmented Marketes Theory (Lý thuyết thị trường được phân mảng). Những người ủng hộ lý thuyết này cho rằng lãi suất ngắn hạn và dài hạn có thị trường riêng của nó, mỗi thị trường có người mua và bán riêng của nó, và không dễ gì thay đổi lần nhau.

MARKET VALUE ON THE TRADE DATE: Trị giá thị trường vào thời điểm mua bán. Tổng số lượng mua để giữ lại (kể cả hoa hồng) hoặc tiền thu được thuần của bán khống (bán chứng khoán vay mượn).

MARKET VALUE-WEIGHTED INDEX: Chỉ số nghiêng về trị giá thị trường. Chỉ số có những thành tố hướng theo tổng trị giá thị trường của các cổ phần đang hiện hành (do cổ đông và người mua giữ). Nó cũng còn được gọi là : chỉ số nghiêng về tư bản hoá (capitalization-weighted index). Sự thay đổi giá cả của một thành tố có tác động tương ứng đối với toàn thể trị giá thị trường của chứng khoán trái phiếu. Thí dụ, chỉ số kỹ thuật vi tính đượ mua bán trên thị trường AMEX (American Stock Exchange) có 30 chứng khoán thành tố. Tỷ trọng của mỗi chứng khoán chuyển biến liên tục dùng với những thay đổi giá cả chứng khoán và số lượng cổ phần đang hiện hành . Chỉ số biến chuyển cùng với giá chứng khoán thay đổi.

MARKETABILITY: Tính thị trường (dễ dàng mua bán nhanh chóng). Đặc tính của một loại chứng khoán cá biệt nào đó có thể mua và bán nhanh chóng và dễ dàng. Một loại chứng khoán có số lượng lớn cổ phần đang lưu hành và được mua bán tích cực được xem là thích hợp mua bán và cũng dễ đổi ra tiền mặt (dễ thanh toán bằng tiền mặt). Theo cách dùng thông thường, tính thị trường có thể đổi thành tính dễ chuyển đổi ra tiền mặt (dễ thanh toán bằng tiền mặt) nhưng tính dễ thanh toán bằng tiền mặt nhấn mạnh đến sự bảo tồn (giữ vững) trị giá khi chứng khoán được mua bán.

MARKETABLE SECURITIES: Chứng khoán trái phiếu dễ bán. Chứng khoán trái phiếu được bán dễ dàng. Trong bảng cân đối tài khoản công ty, nó là tài sản có thể sẵn sàng dễ đổi ra tiền mặt. Thí dụ, chứng khoán trái phiếu nhà nước chứng từ chấp nhận của ngân hàng, giấy nợ thương mại. Để giữ việc thực hành kế toán theo lối cũ, những cái này được tính theo giá phí hay trị giá thị trường, hễ giá nào thấp hơn thì tính theo giá đó.

MARKETING: tiếp thị. Chuyển dịch hàng hoá và dịch vụ từ người cung cấp đến người tiêu thụ. Điều này bao hàm nguồn gốc sản phẩm, thiết kế, phát triển, phân phối, quảng cáo, kích thích (khuyến mãi), thông báo rộng rãi cũng như phân tích thị trường để biết rõ thị trường nào tương hợp.

MATCHED ORDERS: Kết hợp lệnh.

 • Kỹ thuật lỏi kéo bất hợp pháp bằng cách bù đắp lệnh mua và lệnh bán để tạo ra ấn tượng (giả tạo) hoạt động của chứng khoán, nhờ đó tạo cho giá tăng lên làm lợi cho những người tham gia vào mưu đồ này.

 • Hành động của nhà chuyên môn tạo ra một giá mở cửa hợp lý sát với giá đóng cửa trước đây. Khi việc tích luỹ một loại lệnh hoặc mua hay bán – đây nên trì trệ trong việc mở rộng mua bán trên một thị trường, nhà chuyên môn cố gắng tìm cách cân bằng ngược lại các lệnh hoặc mua giữ lại hoặc bán từ số chứng khoán tồn của riêng họ để làm giảm mức chênh lệch.

MATCHED SALE-PURCHASE TRANSACTION: Giao dịch mua bán kết hợp (ở Hoa Kỳ). Phương thức của Uỷ ban Thị Trường Mở Rộng Liên Bang theo đó Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang ở New York bán chứng khoán trái phiếu nhà nước cho người buôn bán không thuộc diện ngân hàng dựa trên số chi trả trong quỹ liên bang. Thoả hiệp yêu cầu người buôn bán bán trở lại chứng khoán trái phiếu vào một thời điểm đặc biệt trong khoảng từ 1 đến 15 ngày. Fed chi trả cho người buôn bán lãi suất bằng lãi suất chiết khấu. Giao dịch này cũng còn gọi là thoả hiệp mua lại ngược chiều, nó làm giảm số cung ứng tiền trong những thời khoảng tạm thời vì làm giảm số cân đối trong ngân hàng của người buôn bán và do đó làm tăng thêm quỹ dự trữ. Vì thế Fed có thể điều chỉnh mức bành trướng tiền tệ bất bình thường vì lý do thời vụ hay các lý do khác. Xem Repurchase Agreement.

MATCHING ORDERS: Các lệnh phối hợp ăn khớp. Hoạt động của các lệnh tham gia cùng lúc ban đầu để mua hay bán một loại chứng khoán nhằm tạo ra một diễn biến mang vẻ mua bán tích cực trong chứng khoán (có tính bất hợp pháp).

MATERIAL INFORMATION: Thông tin cụ thể. Bất cứ dữ kiện nào tác động đến quyết định của nhà đầu tư để mua một loại chứng khoán nào đó.

MATRIX TRADING: Mua bán ma trận. Đánh đổi trái phiếu, theo đó người buôn bán tạm cách lợi dụng sự lầm lạc tạm thời trong khác biệt chênh lệch hoa lợi giữa các trái phiếu trong cùng một loại nhưng mức độ giá trị khác nhau hay giữa các trái phiếu ở các hạng loại khác nhau.

MATURE ECONOMY: Kinh tế sung mãn. Kinh tế của quốc gia có dân số ổn định hay đang giảm, và chẳng bao lâu kinh tế phát triển thật mạnh. Nền kinh tế như thế có đặc tính là: giảm chi tiêu về đường sá và nhà máy, gia tăng tương đối chi tiêu tiêu thụ. Nhiều nền kinh tế Tây Âu được xem là sung mãn hơn kinh tế Mỹ và ngược hẳn với các nền kinh tế đang phát triển nhanh ở Viễn Đông.

MATURITY DATE: Ngày tháng đáo hạn.

 • Ngày tháng theo đó số vốn của giấy nợ, hối phiếu, chứng từ chấp nhận (của ngân hàng) trái phiếu hay các công cụ nợ khác đến ngày đáo hạn và được chi trả. Cũng giống như thế, đó là ngày kết thúc hay ngày đáo hạn theo đó nợ trả từng kỳ (trả góp) phải được trả hết.

 • Trong việc chuyển giao sở hữu tài khoản thu (factoring), ngày tháng đáo hạn là ngày tháng đáo hạn trung bình của tài khoản thu được chuyển giao, khi người được chuyển giao (factor) gửi trực tiếp tiền hằng tháng đến người bán số tài khoản thu đã bán.

MATURITV GAP: Thời gian đáo hạn cách khoảng. Xem Gap, Gapping.

MATURITY TICKLER: Sổ đăng ký số tiền cho vay. Xem Loan Register.

MAXIMUM CAPITAL GAINS MUTUAL FUND: Quỹ hỗ tương đầu tư nhằm có tư bản kiếm được tối đa. Quỹ có mục tiêu sẽ đem lại tư bản kiếm được lớn cho cổ đông Trong thị trường giá lên (đầu cơ giá lên – bull market) nó hầu như tăng nhanh hơn thị trường chung hay quỹ đầu tư hỗ tương theo lối thông thường. Nhưng trong thị trường đang rứt giá, nó hầu như rớt giá nhanh hơn mức trung bình của thị trường. Sự bất ổn định có hướng gia tăng này là kết quả của chính sách đầu tư trong các công ty nhỏ, phát triển nhanh có chứng khoán mang đặc tính bất ổn định hơn các chứng khoán trong các công ty lớn có tổ chức, điều hành tốt.

MAXIMUM LOAN VALUE: Trị giá tiền cho vay tối đa. Số lượng tối đa mà một Broker-dealer có thể cho một khách hàng vay để mua chứng khoán căn cứ theo quy định của nhà nước.

MAY DAY: Ngày 1 tháng 5. Ngày 1-5-1975 khi không còn hoa hồng môi giới tối thiểu cố đinh ở Mỹ. Thay vào đó là tỷ lệ uỷ thác để thực hiện các vụ mua bán trao đổi, các broker được phép tính phí theo ý của họ. May Day có kèm theo nhưng thay đổi như công ty môi giới giá hạ thực hiện các lệnh mua hay bán với hoa hồng thấp nhưng không có tư vấn đầu tư. Sự chấm dứt hoa hồng cố định cũng đánh dấu sự ra đời của ngành môi giới được đa dạng hoá bằng các dịch vụ tài chánh có tầm rộng, tận dụng kỹ thuật vi tính và các hệ thống truyền thông tân tiến.

MEAN PRICE: Giá trung bình cộng. Trong thị trường tiền tệ, hàng hoá và chứng khoán, đây là giá trung bình giữa giá đặt mua và giá đặt bán.

MEAN RETURN: Lợi nhuận trung bình. Trong phân tích chứng khoán, trị giá mong đợi hay trung bình của tất cả lợi nhuận có thể có trong các đầu tư thuộc danh mục đầu tư. Trong việc lập ngân sách tư bản (vốn), nó là trị giá trung bình của số lợi nhuận phân phối có thể có. Danh mục đầu tư tiếp cận với phân tích đầu tư nhằm định lượng mối liên hệ giữa rủi ro và lợi nhuận. Nó giả định rằng trong khi các nhà đầu tư có những sở thích về mức độ rủi ro khác nhau thì nhà đầu tư sáng suốt sẽ luôn luôn tìm kiếm tỷ lệ lợi nhuận tối đa theo mỗi mức độ rủi ro có thể chấp nhận được. Đó là lợi nhuận trung bình hay mong đợi mà nhà đầu tư cố gắng tối đa hoá theo mỗi mức độ rủi ro. Nó còn được gọi là Lợi Nhuận Kỳ Vọng (Expected Return). Xem Capital Asset Pricing Model, Efficient Portfolio, Portfolio Theory.

MECHANIC’S LIEN: Quyền giữ thế chấp về xây dựng. Quyền giữ thế chấp trên các nhà cao tầng hay các công trình xây dựng, được nhà nước cho phép đối với các nhà thầu, chủ công nhân và các nhà cung cấp nguyên vật liệu dùng trong xây dựng hay sửa chữa. Quyền giữ thế chấp có hiệu lực cho đến khi những người này được chi trả đầy đủ và trong trường hợp thanh lý họ được chi trả ưu tiên trước những chủ nợ khác.

MEDIUM-TERM BOND: Trái phiếu có thời hạn trung bình. Trái phiếu có thời hạn đáo hạn từ 2 đến 10 năm. Xem lntermediate Term, Long Term, Short Term.

MEMBER BANK: Ngân hàng thành viên (ở Hoa Kỳ). Ngân hàng là thành viên của Hệ Thống Dự Trữ Liên Bang, bao gồm tất cả các ngân hàng có giấy phép quốc gia (national chartered banks) và các ngân hàng có giấy phép tiểu bang. Đây là điều kiện để có tư cách thành viên và để được chấp nhận . Ngân hàng thành viên được quy định mua chứng khoán trong Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang trong khu vực tương đương 6% vốn cơ bản nội bộ (Paid-in Capital) hay thặng dư cơ bản nội bộ. Phân nửa đầu tư này được lưu giữ như tài sản của ngân hàng thành viên, còn phân nửa còn lại có thể có lệnh gọi của Fed bất cứ lúc nào. Ngân hàng thành viên cũng được yêu cầu duy trì một số phần trăm ký thác để dự trữ dưới hình thức tiền tệ trong kho an toàn và duy trì số cân đối ký thác ở Ngân Hàng Dự Trữ liên Bang trong khu vực của ngân hàng thành viên. Số cân đối dự trữ này có thể tạo nên một phạm vi chuyển dịch tiền và các dịch vụ khác bằng cách sử dụng hệ thống mạng thông tin Fed để nối các ngân hàng ở các nơi trong nước.

MEMBER FIRM: Công ty thành viên. Công ty môi giới có ít nhất một tư cách thành viên trên một thị trường chính, dù sao theo quy luật thị trường tư cách thành viên là tư cách dưới danh nghĩa của một nhân viên chứ không phải cho chính bản thân công ty. Một công ty như thế được hưởng các quyền và các đặc quyền của thành viên như quyền bỏ phiếu về chính sách mua bán trao đổi cùng với các cam kết của thành viên như cam kết giải quyết các tranh chấp với khách hàng thông qua phương thức trọng tài về thị trường (mua bán trao đổi).

MEMBER ORDER: Lệnh của thành viên. Lệnh của một thành viên bao tiêu đối với một khách hàng lẻ hay thuộc tổ chức. Mỗi thành viên bao tiêu nhận hoa hồng theo các lệnh do nhà quản lý bao tiêu giao. Các lệnh của thành viên thông thường có thứ tự ưu tiên thấp nhất trong giai đoạn thực hiện lệnh (so với lệnh của khách hàng).

MEMBER SHORT SALE RATIO: Tỷ lệ bán khống của thành viên. Tỷ lệ tổng số cổ phần được bán khống cho các tài khoản của các thành viên NYSLE trong một tuần chia cho tổng số bán khống cùng tuần. Bởi vì nhà chuyên môn, người buôn bán tại hiện trường, và người buôn bán ngoài hiện trường mua bán cho tài khoản các thành viên thường được xem như là người có đầu óc tốt nhất trong lãnh vực kinh doanh, nên tỷ lệ mà họ dùng là một biểu thị có giá trị để biết chiều hướng thị trường. Tỷ lệ 82% ( hay cao hơn được xem như có tính đầu cơ giá hạ (giá hạ một thời gian dài), tỷ lệ 68% hay thấp hơn thì có tính tích cực và giá lên lâu dài (đầu cơ giá lên). Tỷ lệ bán khống của thành viên được đăng cùng với số thống kê lố tròn của NYSE trong ấn bản ngày thứ hai báo Wall Street và trong tuần báo tài chánh Barron.

MEMO ENTRY: Số liệu nhập để ghi nhớ. Ghi vào bên nợ hay bên có của tài khoản khách hàng, số liệu này được ghi vào sổ nhật ký giao dịch của ngân hàng vào một thời điểm khác với thời điểm giao dịch mua bán thực sự xảy ra. Số liệu trong sổ nhật ký được nhập vào tổng số cái vào cuối ngày.

MEMORANDUM INVOICE: Bản liệt kê hàng hoá để ghi nhớ. Thông báo của người bán gửi cho người mua, trong đó có ghi số lượng, trị giá, chi tiết vận chuyển, giao nhận vv…. Bản liệt kê ghi nhớ có thể trở thành hồ sơ xác định các điều khoản giao dịch mua bán.

MUNICIPAL BOND INSURANCE: Bảo hiểm trái phiếu đô thị. Các chính sách bao tiêu bởi nhà bảo hiểm tư, bảo đảm trái phiếu đô thị trong trường hợp) vỡ nợ (không đủ tiền chi trả). Hoặc là thực thể nhà nước phát hành hoặc là nhà đầu tư mua bảo hiểm này. Nó dự phòng trái phiếu do nhà (đầu tư mua theo mệnh giá có thể bị vỡ nợ. Một số công ty bảo hiếm lớn đều có loại bảo hiểm này, nhưng phần lớn do hai tổ chức : Ambec Indemnity Corporation (trước đây gọi là American Municipal Bond Assurance Corporation) một vài đơn vị của Citicorp, và Municipal Bond Assurance Corporation (MBAC), vốn chung của các nhà bảo hiểm tư. Trái phiếu đô thị có bảo hiểm thường được đánh giá cao nhất do có tính thị trường cao (mua bán dễ và nhanh) và giá phí phát hành thấp. Tuy nhiên, theo quan điểm của nhà (đầu tư, hoa lợi của nó thấp hơn trái phiếu không bảo hiểm có tương tự giá trị vì giá phí bảo hiểm bị nhà phát hành chuyển qua cho nhà đầu tư. Một vài đơn vi uỷ thác đầu tư và quỹ hỗ tương đầu tư dành riêng trái phiếu đô thị có bảo hiểm cho nhà đầu tư sẵn sàng mua bán với hoa lợi thấp hơn đôi chút bù lại là có thêm an toàn

MUNICIPAL BOND INSURANCE ASSOCIATION: Hiệp hội Bảo Hiểm Trái Phiếu Đô Thị. Xem Municipal Bond lnsurance.

MUNICIPAL IMPROVEMENT CERTIFICATE: Chứng chỉ về cải thiện đô thị. Chứng chỉ do nhà nước địa phương phát hành thay cho trái phiếu để tài trợ cho các cải thiện và dịch vụ của đô thị, như mở rộng vỉa hè, lắp đặt hệ thống cống rãnh, sửa chữa, đường phố. Các cam kết nợ như thế được chi trả lấy từ loại thuế ấn định đặc biệt đánh trên những người được hưởng lợi từ các cải thiện này, và số tiền chi trả có thể được giao cho nhà thầu thực hiện công trình. Tiền lãi trên chứng chỉ thường được miễn thuế nhà nước Xem General Obligation Bond.

MUNICIPAL INVESTMENT TRUST (MIT): Uỷ thác đầu tư trái phiếu đô thị. Đơn vị uỷ thác đầu tư mua trái phiếu đô thị và chuyển lợi tức miễn thuế đến cổ đông. Trái phiếu trong danh mục uỷ thác đầu tư thường được giữ lại cho đến ngay đáo hạn, không giống như các trái phiếu liên tục mua bán trong danh mục đầu tư trái phiếu đô thị mở rộng. MIT được bán thông qua broker, phí vào khoảng 3% số vốn được chi trả, với số đầu tư nhỏ nhất là $1000. Uỷ thác này có tính chất đa dạng hoá, danh mục đầu tư được quản lý chuyên nghiệp, có chi tiền lãi hằng tháng, có thể so sánh với tiền chi trả hằng nửa năm của trái phiếu đô thị cá nhân ở Hoa Kỳ, nhiều quỹ MIT chỉ đầu tư chứng khoán trái phiếu trong một tiểu bang. Thí dụ, các cư dân tại California chỉ mua MIT của California, tất cả tiền lợi được miễn thuế liên bang, tiểu bang và địa phương. Ngược lại một cư dân California mua MIT quốc gia có thể phải đóng thuế tiểu bang và địa phương trên số trên lãi có từ trái phiếu ngoài tiểu bang trong danh mục đầu tư của quỹ.

MUNICIPAL NOTE: Giấy nợ đô thị. Theo cách dùng thông thường, đây là cam kết nợ của đô thị có ngày đáo hạn gốc là 2 năm hay ngắn hơn.

MUNICIPAL REVENUE BOND: Trái phiếu thu nhập đô thị. Trái phiếu được phát hành để tài trợ cho các công trình công cộng như cầu, đường hầm hay hệ thống cống rãnh và được hỗ trợ trực tiếp từ các thu nhập của các kế hoạch này. Thí dụ, nếu trái phiếu thu nhập đô thị được phát hành để xây một cây cầu, phí cầu đường thu từ người đi xe sử dụng cầu này được đem chi trả hết cho trái phiếu. Trừ khi có những quy định đặc biệt trong giao kèo, người giữ trái phiếu không có quyền đòi nợ trên các nguồn khác của nhà phát hành.

MUNICIPAL SECURITIES RULEMAKING BOARD: Hội đồng đặt luật lệ cho trái phiếu đô thị. Xem Self-Regulatory – Organization.

MUTUAL ASSOCIATION: Hiệp hội hỗ tương đầu tư. Hiệp hội tiết kiệm và cho vay được tổ chức như hợp tác xã do các hội viên sở hữu. Các ký thác của hội viên tiêu biểu cho số cổ phần. Cổ đông bỏ phiếu về các vấn đề của hiệp hội và nhận lợi tức dưới hình thức cổ tức. Không giống công ty cấp tiểu bang S & L, thiểu số trong ngành công nghiệp, các hiệp hội hỗ tương đầu tư không được phép phát hành chứng khoán. Và nó thường do Office Of Thrit Supervision (OTS) cấp giấy phép hoạt động (chartered) và tuỳ thuộc vào Savings Association Insurance Fund (SAIF). Các ký thác theo nguyên tắc kỹ thuật phụ thuộc vào một thời khoảng chờ đợi trước khi được rút ra, mặc dù trên thực tế số tiền được phép rút ra theo yêu cầu, khả năng thanh toán bằng tiền mặt của hiệp hội được bảo đảm bằng khả năng mượn từ Federal Home Loan Bank dùng thế chấp nhà làm vật thế chấp.

MUTUAL COMPANY: Công ty hỗ tương đầu tư Công ty có quyền sở hữu và lợi nhuận được phân phối cho các hội viên theo tỷ lệ của số công việc mà họ làm cho công ty. Các hình thức thông dụng nhất là :

 • Công ty bảo hiểm hỗ tương, có các hội viên là người nắm giữ chính sách, có quyền chỉ định các giám đốc và những người được uỷ thác và nhận cổ tức hay phần khấu trừ trên số phí bảo hiểm sau này (future premiums).

 • Ngân hàng tiết kiệm hỗ tương theo điều khoản tiểu bang, có các hội viên là người ký thác được chia lợi nhuận thuần nhưng không tham gia vào việc quản trị.

 • Hiệp hội tiết kiệm và cho vay liên bang, hiệp hội hỗ tương đầu tư có hội viên là người ký thác có quyền bỏ phiếu và nhận cổ tức.

MUTUAL EXCLUSION DOCTRINE: Học thuyết loại bỏ có tính hỗ tương (ở Hoa Kỳ). Học thuyết này chủ trương loại bỏ thuế liên bang đối với tiền lãi của trái phiếu đô thị. Học thuyết cho rằng các tiểu bang và chính quyền địa phương không được đánh thuế các tài sản nhà nước (trung ương). Nhà nước liên bang sẽ đáp lại bằng cách không đánh thuế liên bang đối với tài sản nhà nước địa phương. Đồng nghĩa với Mutual Reciprocity, Reciprocal Immunity.

MUTUAL FUND: Quỹ hỗ tương đầu tư. Quỹ được điều hành bởi công ty đầu tư nhằm huy động vốn cổ đông và đầu tư vào chứng khoán, trái phiếu, hợp đông option, hàng hoá hay các chứng khoán thị trường tiền tệ. Các quỹ này giúp nhà đầu tư được lợi thế đa dạng hoá và được sự quản lý chuyên môn. Vì các dịch vụ này mà họ phải tính phí điều hành, tiêu biểu từ 1% trở xuống của tài sản hằng năm . Quỹ hỗ tương đầu tư (có thể đầu tư theo) kiểu năng động mạo hiểm (cấp tiến) hay thận trọng dè dặt (bảo thủ). Nhà đầu tư sẽ phải đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro của họ trước khi quyết định xem quỹ nào tương xứng với họ. Ngoài ra, việc định thời điểm mua hay bán còn tuỳ thuộc vào bối cảnh kinh tế, tình trạng thị trường chứng khoán trái phiếu, lãi suất và các nhân tố khác.

MUTUAL FUND CUSTODIAN: Người giám hộ quỹ tương đầu tư ngân hàng thương mại hay công ty uỷ thác cung ứng dịch vụ giữ an toàn cho các chứng khoán trái phiếu thuộc sở hữu của quỹ hỗ tương đầu tư và cũng có thể đóng vai trò nhân viên chuyển giao, thực hiện chi trả hay thu nhận đầu tư từ cổ đông. Người giám hộ quỹ tương đầu tư phải tuân thù các luật lệ được nhà nước quy định.

MUTUAL IMPROVEMENT CERTIFICATE: Chứng chỉ cải thiện hỗ tương. Xem Municipal Improvement Cerrificate.
  Blogger Comment
  Facebook Comment