Powered by Blogger.

Giáo trình luyện thái cực quyền Trân Gia

I. CẤP 1:

1. TRẠM TRANG: Ôm cầu (hỗn nguyên trang), đề thủ, giang tay, khai hợp, xoay trái phải, thu khí, nắm khí, xoay chuyển đan điền, đảo hư thực.


2. TRIỀN TY KÌNH:
1. Trực diện đơn thủ triền ty.
2. Song thủ triền ty (vân thủ).
3. Tả hữu hậu loát triền ty.
4. Phiên chưởng triền ty
5. Thượng bộ song thủ triền ty

3. BỘ PHÁP: Tiến bộ, thoái bộ, ảo bộ, tiến bộ loát

II. CẤP 2:

1. TRẠM TRANG

2. TRIỀN TY KÌNH:
6. Hung yêu vận hóa tiểu triền ty.
7. Đảo quyển quăng triền ty.
8. Giảo triền ty.
9. Trắc diện đơn thủ triền ty.

3. BÁT THỨC:
1. Kim cương đảo đối
2. Vân thủ
3. Dã mã phân tông
4. Phách cước

III. CẤP 3:

1. TRẠM TRANG

2. TRIỀN TY KÌNH

3. BÁT THỨC:
5. Bài liên cước.
6. Đảo quyển quăng.
7. Yểm thủ quăng chùy
8. Tà hành ảo bộ

4. BÀI QUYỀN CƠ BẢN: BÀI 13 THỨC

5. BÀI 18 THỨC

IV. CẤP 4: LÃO GIÁ NHẤT LỘ, PHÂN THẾ, THÔI THỦ

V. CẤP 5: LÃO GIÁ NHỊ LỘ, TÁN THỦ CƠ BẢN, THÁI CỰC KIẾM , ĐAO ...

THÔI THỦ ĐỐI LUYỆN

BÀI QUYỀN CƠ BẢN: (13 THỨC)
1. Hữu đảo đối.
2. Triền nhiễu (tả).
3. Khai hợp thức (hữu).
4. Triền nhiễu (hữu).
5. Khai hợp thức (tả).
6. Cồn cầu.
7. Hữu lãn trác y.
8. Tả đảo đối.
9. Tả lãn trác y.
10. Vân thủ.
11. Tả hữu phách cước.
12. Hữu yểm thủ quăng chùy.
13. Tả lục phong tứ bế.
14. Hữu đơn tiên.
15. Tả hữu kim kê độc lập.
16. Đảo quyển quăng.
17. Tả hữu dã mã phân tông.
18. Tả yểm thủ quăng chùy.
19. Hữu lục phong tứ bế.

( Bài 13 thức phân ra chi tiết tả - hữu )

BÀI 18 THỨC:
1. Khởi thức
2. Kim cương đảo đối
3. Lãn trác y
4. Lục phong tứ bế
5. Đơn tiên
6. Bạch hạc lượng xí
7. Tà hành
8. Lâu tất
9. Ảo bộ
10. Yểm thủ quăng chùy
11. Cao thám mã
12. Hữu đăng nhất căn
13. Ngọc nữ xuyên thoa
14. Vân thủ
15. Chuyển thân bãi liên
16. Đương đầu pháo
17. Kim cương đảo đối
18. Thu thức.LÃO GIÁ NHẤT LỘ:
1. Khởi thức
2. Kim cương đảo đối
3. Lãn trác y
4. Lục phong tứ bế
5. Đơn tiên
6. Kim cương đảo đối
7. Bạch hạc lượng xí
8. Tà hành
9. Lâu tất
10. Ảo bộ
11. Tà hành
12. Lâu tất
13. Ảo bộ
14. Yểm thủ quăng chùy
15. Kim cương đảo đối
16. Phiết thân chùy
17. Thanh long xuất thủy
18. Song thôi thủ
19. Trưởu để kháng chùy
20. Đảo quyển quăng
21. Bạch hạc lượng xí
22. Tà hành
23. Thiểm thông bối
24. Yểm thủ quăng chùy
25. Lục phong tứ bế
26. Đơn tiên
27. Vân thủ
28. Cao thám mã
29. Tả hữu sát cước
30. Tả đăng nhất căn
31. Tiền đường ảo bộ
32. Kích địa chùy
33. Thích nhị khởi
34. Hộ tâm chùy
35. Toàn phong thối
36. Hữu đăng nhất căn
37. Yểm thủ quăng chùy
38. Tiểu cầm đả
39. Bảo đầu thối sơn
40. Lục phong tứ bế
41. Đơn tiên
42. Tiền chiêu
43. Hậu chiêu
44. Dã mã phân tông
45. Lục phong tứ bế
46. Đơn tiên
47. Ngọc nữ xuyên thoa
48. Lãn trác y
49. Lục phong tứ bế
50. Đơn tiên
51. Vân thủ
52. Bãi cước điệt xoa
53. Kim kê độc lập
54. Đảo quyển quăng
55. Bạch hạc lượng xí
56. Tà hành
57. Thiểm thông bối
58. Yểm thủ quăng chùy
59. Lục phong tứ bế
60. Đơn tiên
61. Vân thủ
62. Cao thám mã
63. Thập tự cước
64. Chỉ đang chùy
65. Viên hầu thám quả
66. Lục phong tứ bế
67. Đơn tiên
68. Tước địa long
69. Thượng bộ thất tinh
70. Hạ bộ khóa quăng
71. Chuyển thân song bãi liên
72. Đương đầu pháo
73. Kim cương đảo đối
74.Thu thức

LÃO GIÁ NHỊ LỘ:
1. Khởi thức
2. Kim cương đảo đối
3. Lãn trác y
4. Lục phong tứ bế
5. Đơn tiên
6. Hộ tâm chùy
7. Tà hành
8. Hồi đầu kim cương đảo đối
9. Phiết thân chùy
10. Chỉ đang
11. Trảm thủ
12. Phiên hoa vũ tụ
13. Yểm thủ quăng chùy
14. Yêu lan trưởu
15. Đại quăng quyền tiểu quăng quyền
16. Ngọc nữ xuyên thoa
17. Đảo kỵ long
18. Yểm thủ quăng chùy
19. Quả tiên pháo
20. Thú đầu thức
21. Phi giá tử
22. Phiên hoa vũ tụ
23. Yểm thủ quăng chùy
24. Phục hổ
25. Mạt mi quăng
26. Hoàng long tam giảo thủy
27. Tả xung hữu xung
28. Yểm thủ quăng chùy
29. Tảo đường thối
30. Yểm thủ quăng chùy
31. Toàn pháo chùy
32. Yểm thủ quăng chùy
33. Đảo xoa
34. Tả nhị quăng hữu nhị quăng
35. Hồi đầu đương môn pháo
36. Biến thế đại tróc pháo
37. Yêu lan trưởu
38. Thuận lan trưởu
39. Oa để pháo
40. Hồi đầu tĩnh lan trực nhập
41. Kim cương đảo đối
42. Thu thức

THÔI THỦ:
1. ĐƠN THỦ VÃN HOA
2. SONG THỦ VÃN HOA
3. ĐỊNH BỘ THÔI THỦ
4. THUẬN BỘ THÔI THỦ
5. ĐẠI LOÁT
6. HOẠT BỘ THÔI THỦ
7. BÀI ĐỐI LUYỆN THÔI THỦ
8. TÁN THỦ

TRẦN THỨC THÁI CỰC QUYỀN 56 THỨC

1. Khởi thức
2. Hữu kim cương đảo đối
3. Lãn trát y
4. Hữu lục phong tứ bế
5. Tả đơn tiên
6. Ban lan chùy
7. Hộ tâm chùy
8. Bạch hạc lượng xí
9. Tà hành ảo bộ
10. Đề thu
11. Tiền thang
12. Hữu yểm thủ quăng chùy
13. Phiết thân chùy
14. Bối chiết kháo
15. Thanh long xuất thủy
16. Trảm thủ
17. Phiên hoa vũ tụ
18. Hải đế phiên hoa
19. Tả yểm thủ quăng chùy
20. Tả lục phong tứ bế
21. Hữu đơn tiên
22. Hữu vân thủ
23. Tả vân thủ
24. Cao thám mã
25. Hữu liên chu pháo
26. Tả liên chu pháo
27. Thiểm thông bối
28. Chỉ đang chùy
29. Bạch viên hiến quả
30. Song thôi thủ
31. Trung bàn
32. Tiền chiêu
33. Hậu chiêu
34. Hữu dã mã phân tông
35. Tả dã mã phân tông
36. Bãi liên điệt xoa
37. Tả hữu kim kê độc lập
38. Đảo quyển quăng
39. Thoái bộ áp chẩu
40. Sát cước
41. Đăng nhất căng
42. Hải đế phiên hoa
43. Kích địa chùy
44. Phiên thân nhị khởi
45. Song chấn cước
46. Đăng cước
47. Ngọc nữ xuyên thoa
48. Thuận loan trưởu
49. Quả tiên pháo
50. Tước địa long
51. Thượng bộ thất tinh
52. Thối bộ khóa hổ
53. Chuyển thân bãi liên
54. Đương đầu pháo
55. Tả kim cương đảo đối
56. Thu thức

THẬP YẾU

1. HƯ LĨNH ĐỈNH KÌNH
2. HÀM HUNG BẠT BỐI
3. TÙNG YÊU
4. PHÂN HƯ THỰC
5. TRẦM KIÊN TRỤY TRƯỞU
6. DỤNG Ý BẤT DỤNG LỰC
7. THƯỢNG HẠ TƯƠNG TÙY
8. NỘI NGOẠI TƯƠNG HỢP
9. TƯƠNG LIÊN BẤT ĐOẠN
10. ĐỘNG TRUNG CẦU TĨNHTÁM ĐẶC ĐIỂM THÁI CỰC TRẦN GIA

1. Ý KHÍ VẬN ĐỘNG
2. VẬN ĐỘNG ĐÀN TÍNH
3. VẬN ĐỘNG XOẮN ỐC
4. HƯ THỰC PHÂN MINH
5. TIẾT TIẾT QUÁN XUYẾN
6. NHẤT KHÍ HA THÀNH
7. CƯƠNG NHU TƯƠNG TẾ
8. KHOÁI MẠN TƯƠNG GIAN
    Blogger Comment
    Facebook Comment