Powered by Blogger.

Cùng học Magento - Phần 1

Phần 1 - THAY GIAO DIỆN:

Làm việc với module và block
 2.1 Tạo module mới
 2.2 Tạo block mới
 2.2.1 Tạo block thông dụng
 2.2.1.1 Yêu cầu
 2.2.1.2 Các bước thực hiện
 2.2.1.2.1 Cấu hình Foot module
 2.2.1.2.2 Tạo block class
 2.2.1.2.3 Tạo block view
 2.2.1.2.3.1 Tạo block view file
 2.2.1.2.3.2 Chỉnh sửa tập tin xml
 2.2.1.2.3.3 Đặt block vào theme của chúng ta
 2.2.2 Tạo content block cho trang chủ
 2.2.2.1 Yêu cầu
 2.2.2.2 Các bước thực hiện
 2.2.2.3 Tạo block class
 2.2.2.4 Tạo block view
 2.2.2.4.1 Tạo block view file
 2.2.2.4.2 Chỉnh sửa tập tin xml
 2.2.2.4.3 Đặt block vào theme của chúng ta
 2.2.3 Thông tin hữu ích
2.1  Tạo module mới
Tạo tập tin sau:

 • app/etc/modules/Training_Foot.xml
Nội dung tập tin “Training_Foot.xml”:
<?xml version="1.0"?>
<config>
    <modules>
        <Training_Foot>
            <active>true</active>
            <codePool>local</codePool>
        </Training_Foot>
    </modules>
</config>

Ghi chú:
 • Chúng ta có thể enable hoặc disable Foot module ở System → Configuration → Advanced → Advanced → Disable module output → Training_Foot.
2.2  Tạo block mới
2.2.1  Tạo block thông dụng
2.2.1.1  Yêu cầu
 • Tạo block “Category” ở module “Foot”.
 • Chúng ta có thể sử dụng block dùng chung “category”.
2.2.1.2  Các bước thực hiện
 1. Cấu hình Foot module.
 2. Tạo block class.
 3. Tạo block view.
2.2.1.2.1  Cấu hình Foot module
Tạo các tập tin và thư mục sau:
 • app/code/local/Training/Foot
 • app/code/local/Training/Foot/etc
 • app/code/local/Training/Foot/etc/config.xml
Nội dung tập tin “config.xml”:
<?xml version="1.0"?>
<config>
    <modules>
        <Training_Foot>
            <version>1.0</version>
        </Training_Foot>
    </modules>
</config>

2.2.1.2.2  Tạo block class
Tạo các tập tin và thư mục sau:
 • app/code/local/Training/Foot/Block
 • app/code/local/Training/Foot/Block/Category.php
Chỉnh sửa tập tin “config.xml” bổ sung cấu hình block:
<?xml version="1.0"?>
<config>
    <modules>
        <Training_Foot>
            <version>1.0</version>
        </Training_Foot>
    </modules>
    <global>
        <blocks>
            <foot>
                <class>Training_Foot_Block</class>
            </foot>
        </blocks>
    </global>
</config>

Nội dung tập tin “Category.php”:
<?php
class Training_Foot_Block_Category extends Mage_Core_Block_Template
{
    public function _construct()
    {
    }
    //put our functions that return value for block view here.
}

Ghi chú:
 • Ở block view, chúng ta có thể gọi bằng cách $this->ourFunctionName()
2.2.1.2.3  Tạo block view
Các bước tiến hành:
 1. Tạo block view file.
 2. Chỉnh sửa tập tin xml.
 3. Đặt block vào theme của chúng ta.
2.2.1.2.3.1  Tạo block view file
Tạo tập tin sau:
 • app/design/frontend/training/foot/template/page/html/category.phtml
Ghi chú:
 • Chúng ta có thể đổi tên tập tin “category”.
 • Chúng ta có thể để tập tin “category.phtml” ở một chỗ khác trong “app/design/frontend/training/foot/template”.
 • Gọi $this->ourFunctionName() để lấy giá trị từ block class.
2.2.1.2.3.2  Chỉnh sửa tập tin xml
 • Mở tập tin “app/design/frontend/training/foot/layout/page.xml”.
 • Đặt vào dòng <block type="foot/category" name="category" as="category" template="page/html/category.phtml" />
2.2.1.2.3.3  Đặt block vào theme của chúng ta
 • Mở tập tin “app/design/frontend/training/foot/template/page/2columns-left.phtml”.
 • Đặt dòng <?php echo $this->getChildHtml('category') ?> vào khu vực tương ứng.
2.2.2  Tạo content block cho trang chủ
2.2.2.1  Yêu cầu
 • Tạo “Home” block.
 • Lấy dữ liệu động cho block này.
2.2.2.2  Các bước thực hiện
 1. Tạo Foot module → Không có gì thay đổi bởi mình đã tạo rồi.
 2. Tạo block class → Xem hướng dẫn phía trên.
 3. Tạo block view.
2.2.2.3  Tạo block class
Tạo các tập tin và thư mục sau:
 • app/code/local/Training/Foot/Block
 • app/code/local/Training/Foot/Block/Home.php
Nội dung tập tin “Home.php”:
<?php
class Training_Foot_Block_Home extends Mage_Core_Block_Template
{
    public function _construct()
    {
    }
    //put our functions that return value for block view here.
}

Ghi chú:
 • Ở block view, lấy giá trị từ block class bằng cách gọi $this->ourFunctionName()
2.2.2.4  Tạo block view
 1. Tạo block view file.
 2. Chỉnh sửa tập tin xml.
 3. Đặt block vào theme của chúng ta.
2.2.2.4.1  Tạo block view file
Tạo tập tin sau:
 •  app/design/frontend/training/foot/template/cms/home.phtml
Ghi chú:
 • Chúng ta có thể đổi tên tập tin “home”.
 • Chúng ta có thể đặt “home.phtml” ở một ví trí khác trong “app/design/frontend/training/foot/template”.
 • Dùng $this->ourFunctionName() để lấy giá trị từ block class.
2.2.2.4.2  Chỉnh sửa tập tin xml
 • Sao chép “cms.xml” từ “app/design/frontend/base/default/layout” sang  “app/design/frontend/training/foot/layout”.
 • Chỉnh sửa element “cms_index_index”, đặt vào đó
<reference name="content">
            <block type="foot/home" name="foot.home" template="cms/home.phtml"/>
</reference>

2.2.2.4.3  Đặt block vào theme của chúng ta
Không cần thay đổi gì ở “app/design/frontend/training/foot/template/page/2columns-left.phtml”, bởi vì nó được gọi bởi <?php echo $this->getChildHtml('content') ?>
2.2.3  Thông tin hữu ích

Get Simple products
Mage::getResourceModel('catalog/product_collection') ->addAttributeToFilter('type_id', array('eq' => 'simple'))->addAttributeToSelect('*');
Get checkout url
$this->helper('checkout/cart')->getAddUrl($product_object)
Mutator method (getter, setter)
View at app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product.php
Useful url
  Blogger Comment
  Facebook Comment