Powered by Blogger.

Hướng dẫn Quản trị PrestaShop

đăng nhập PRESTASHOP

Nhập địa chỉ URL tới thư mục chứa PrestaShop admin
Ví dụ http:_www.yoursite.com/admin123
hoặc http:_www.yoursite.com/xyz123.
Bạn sẽ được chuyển tới trang đăng nhập.

 • Nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu quản trị bạn đã thiết lập khi cài đặt PrestaShop.
13c61d751e2b399a565973e1031d3bae
Để khôi phục mật khẩu PrestaShop Back Office, click vào liên kết Lost Password? link và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Một vài chức năng trên trang giao diện chính của PrestaShop Back Office.

Back Office header

Vị trí đầu trang:
1ef0ba31a1d72a3d6ca98550dcb647bc
Chức năng
 • Search. Tìm kiếm sản phẩm, loại sản phẩm, hoặc đơn hàng (số ID của đơn hàng).
 • Language. Thay đổi ngôn ngữ trong PrestaShop Back Office.
 • Quick access. Truy cập nhanh từ drop-down list, chọn:
  • Home để quay lại trang chủ Back Office
  • My Shop chuyển sang trang chủ PrestaShop Front Office (mặc định sẽ mở cửa sổ mới)
  • New category tạo loại sản phẩm mới
  • New product thêm sản phẩm mới
  • New voucher tạo mã chiết khấu mới
 • Log out. Click vào biểu tượng 65dfcac9359c9ea2c87e31cce59f6a88 bên cạnh tên thành viên để đăng xuất.

Back Office tabs

Xem hình bên dưới, tab được highligh:
e5c10456672c7b5f6d9846e4c97b7687
 • Catalog. Quản lý danh mục sản phẩm, sản phẩm theo danh mục, sản phẩm trên trang chủ (homefeatured):
  • Categories và Subcategories – Sắp xếp sản phẩm theo danh mục và danh mục con. Sản phẩm có thể thuộc nhiều loại danh mục. Danh mục được sắp xếp tự động theo bảng chữ cái, bạn cũng có thể sắp xếp lại chúng theo số thứ tự.
  • Products – Nhập tất cả các thông tin liên quan tới sản phẩm mà bạn bán, bao gồm ký tự, hình ảnh, đặc điểm kỹ thuật, kích thước, và thuộc tính kết hơp như màu sắc/khối lượng/giá thành)
  • Manufacturers – Quản lý nhà sản xuất của sản phẩm mà bạn bán
  • Suppliers – Quản lý nhà cung cấp sản phẩm và vị trí của sản phẩm trong mục lục
  • Attributes and attribute groups – Tạo và quản lý nhiều thuộc tính được sử dụng và kết hợp để tạo nhiều mẫu sản phẩm
  • Features – Thêm và quản lý nhiều chức năng được sử dụng để mô tả sản phẩm của bạn qua tất cả các mẫu/nhóm thuộc tính liên quan
   Note: Features are strictly informational. Use attributes when variations of a product result in price or quantity differences between models.
 • Customers. View and manage all customers accounts, including those who registered but have not placed an order. You can also manually add customer accounts.
 • Orders. View and manage all orders placed via the Front Office, including incomplete orders and processing errors. Here you can also manage Merchandise return (RMAs), Credit slips, Order statuses, and PDF Invoice.
 • Payment. Manage how customers make payments to you, including:
  • Modules. Configure or uninstall those modules handing the receipt and processing of online payments.
  • Currencies. Manage the currencies accepted for transactions conducted via the Front Office.
  • Taxes. Configure the taxes applied on transactions conducted via the Front Office.
  • Discounts. Manage discount vouchers to be redeemed by your customers via the Front Office.
 • Shipping. Organize all elements related to the shipping of your products to customers, including:
  • Carriers. Set up which carriers the customers can choose from when placing an order
  • Countries. Select those countries to which you are willing to ship.
  • Zones. Create zones to be used for grouping shipping costs. For example, if your business is based in the United States and if shipping to Canada and Mexico is similarly priced, you could create a new Zone called “Neighbors” which includes Canada and Mexico.
  • Price Ranges. Determine the range of prices to be used in relation to weight for the calculation of shipping costs.
  • Weight Ranges. Determine the range of total package weight to be used in relation to price for the calculation of shipping costs.
 • Modules. Add, manage, configure, and uninstall Modules used to bolster PrestaShop functionality.
  • Positions. Transplant (move) Modules from one section of the Front Office page to another.
 • Preferences. Set your preferences for both the Back and Front Office, including language, country, and currency defaults, and switch Front Office themes.
  • Appearance. Select your header logo, Favicon, and meta data.
  • Product settings. Choose how your products are displayed in the Front Office.
  • Email settings. Determine how e-mails are sent by the Back Office (via the PHPmail() function or via an SMTP server).
  • Image settings. Customize the different sizes used by PrestaShop to display your images, and regenerate all your thumbnails.
  • Database settings. Configure the connection settings between PrestaShop and its MySQL database.
 • Tools.
  • Employees. Add, edit, and delete which employees may access the PrestaShop Back Office.
  • Profiles. Create types of PrestaShop Back Office users (e.g., Administrator, Sales clerk, Inventory manager, etc.).
  • Permissions. Determine which Employee Profiles have access to which Back Office functions, and if they can view, add, edit, and/or delete information.
  • Contacts. Create and manage Contacts to whom e-mails are sent upon use of the Front Office Contact us form.
  • Languages. Add languages to be made available to customers of your Front Office. (The language you want to use may already exist; check PrestaShop Community Forums > Translations for existing languages.)
  • Translations. Modify, export, or duplicate installed languages, or import a new language file.
Along the bottom of each Back Office page:
 • Links to the PrestaShop Community Forum and the PrestaShop Contact page. To report a bug, please use the appropriate section in the Community Forum.
 • Version number. This is the currently installed version of your PrestaShop software.
Nguồn prestashop.com
  Blogger Comment
  Facebook Comment