Powered by Blogger.

Khôi phục mật khẩu tài khoản quản trị PrestaShop

Để khôi phục lại mật khẩu tài khoản quản trị PrestaShop, bạn có thể thực hiện 1 trong các cách sau.
Xem thêm Các vấn đề thường gặp khi cài đặt và nâng cấp PrestaShop

1. Sử dụng chức năng khôi phục password bằng email quản trị

Nhập địa chỉ PrestaShop Back Office.
Click vào liên kết Lost Password.
Nhập địa chỉ e-mail quản trị của bạn vào.
Click Send.
Password sẽ được gửi tới hòm thư quản trị của bạn.
Nếu hosting đã tắt chức năng PHP mail hoặc bạn chưa cấu hình email trong Prestashop thì bạn có thể áp dụng phương pháp thứ 2 dưới đây

2. Sử dụng phpmyadmin

Chọn database của bạn
Browse bảng employee với tiền tố tên bảng cơ sở dữ liệu của bạn.
Ví dụ ps_employee
Update trường password mã hóa md5 của bản ghi có id=1 hoặc tài khoản của bạn
với giá trị như sau '_COOKIE_KEY'.'your_password'
Trong đó  là giá trị khóa cookie được sinh ra ngẫu nhiên sau khi cài đặt PrestaShop
Mở file cấu hình PrestaShop /config/setting.inc.php để lấy giá trị này.

3. Sử dụng ngôn ngữ PHP


Tạo file resetpass.php
Thay đổi các giá trị host, user, password, database
Mã PHP:
<?php
$link = mysql_connect('your_host','user','password');
mysql_select_db('your_database', $link);

$q = 'UPDATE `prestashop`.`ps_employee` SET `passwd` = \''.md5(_COOKIE_KEY_.$passwd).'\' WHERE `ps_employee`.`id_employee` =1 LIMIT 1 ';
mysql_query($q);

mysql_close($link);
?>

Thay đổi "your password" bằng password của bạn.

Dùng phần mềm FTP client Upload file resetpass.php lên host của bạn.
CHMOD 444 và chạy file này trên trình duyệt.
Sau đó bạn nên xóa file này đi.
    Blogger Comment
    Facebook Comment