Powered by Blogger.

Hướng dẫn cấu hình Prestashop

Hướng dẫn cấu hình PrestaShop đổi tên cơ sở dữ liệu, tắt hiển thị lỗi, giới hạn kích thước file tải lên tối đa là 100 MB, bật register_globals, tắt Safe Mode,... bằng cách sửa file cấu hình setting.inc.php và config.inc.phpSao lưu file các file trước khi chỉnh sửa.
Nội dung file /config/setting.inc.php như sau
Code:
{xtypo_code}
<?php
/* Improve PHP configuration to prevent issues */
@ini_set('display_errors', 'off');// Tắt hiển thị lỗi
@ini_set('upload_max_filesize', '100M');// Giới hạn kích thước file tải lên tối đa là 100 MB
@ini_set('default_charset', 'utf-8'); /* Correct Apache charset */ header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

@ini_set('register_globals', 'On');// Bật register_globals nếu hosting cho phép

@ini_set('safe_mode', #ff0000;">'Off');// tắt Safe Mode

define('__PS_BASE_URI__', '/prestashop/');// đường dẫn tương đối tới thư mục web của bạn. Nếu cấu hình sai thì site của bạn sẽ không load được Style  CSS.

define('_THEME_NAME_', 'prestashop');// tên giao diện

define('_DB_NAME_', 'prestashop');// tên cơ sở dữ liệu database

define('_DB_SERVER_', 'localhost');// tên máy chủ cơ sở dữ liệu db server

define('_DB_USER_', 'root');// tên người dùng db user

define('_DB_PREFIX_', 'ps_');// tiền tố cơ sở dữ liệu
define('_DB_PASSWD_', 'toanquyen.com');// Mật khẩu người dùng

define('_DB_TYPE_', 'MySQL');// loại cơ sở dữ liệu MySQLite, SQL server, Oracle,...

define('_COOKIE_KEY_', 'WUyJoj4oWO0iHhPBZIvV8u6eZVprqindhCTvDf0fXeQfFY7ctMdGyzwe'); //khóa cookie được sinh ngẫu nhiên trong một phiên cài đặt. Không áp dụng được cho các bản cài đặt khác nhau.

define('_COOKIE_IV_', 'URSaIViq');

define('_PS_VERSION_', '1.1.0.1');// Phiên bản cài đặt PrestaShop

?>
{xtypo_code} Lưu lại file setting.inc.php.

Nếu bạn cài đặt 1 bản PrestaShop khác và nhập cơ sở dữ liệu của phiên bản này thì bạn cần upload file setting.inc.php đã sao lưu lên host và ghi đè lên file setting.inc.php mới.
Nội dung file /config/config.inc.php như sau
/* Improve PHP configuration to prevent issues */
@ini_set('display_errors', 'off');
@ini_set('upload_max_filesize', '100M');
@ini_set('default_charset', 'utf-8');

/* Correct Apache charset */
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
    Blogger Comment
    Facebook Comment