Powered by Blogger.

Hướng dẫn cài đặt themes trong PrestaShop

Với Prestashop bạn có thể dễ dàng thiết kế, hoặc tìm kiếm các giao diện Prestashop miễn phí. Sau đó tải lên và cài đặt vô số giao diện mà bạn thích.


Cách bước cài đặt giao diện Prestashop.
1. Upload giao diện của bạn lên thư mục "themes" trong thư mục PrestaShop trên web server của bạn tức ngang hàng với thư mục giao diện prestashop mặc định.
Kết quả sau khi upload
/prestashop/themes/your_theme
2. Đăng nhập Prestashop
Chọn tab Preferences và subtab Appearance
Back Office >> Preferences >> Appearance.
3. Chọn giao diện của bạn và bấm "Save" để lưu lại thay đổi.
alt
4. Chọn tab QuickAccess My Shop từ listbox để kiểm tra bộ mặt mới của website của bạn.
    Blogger Comment
    Facebook Comment