Powered by Blogger.

Tạo đường dẫn URL thân thiện trong Prestashop

Tạo đường dẫn thân thiện Friendly URL với các máy tìm kiếm trong Prestashop - Website thương mại điện tử 2.0. Tối ưu máy tìm kiếm với đường dẫn thân thiện để giúp các sản phẩm có thứ hạng cao hơn trong máy tìm kiếm.

Khi bật chức năng Friendly URL (tạo đường dẫn thân thiện với máy tìm kiếm) trong Prestashop, ta cần bật mod rewrite trong Apache và sử dụng file cấu hình .htaccess để viết lại đường dẫn URL bằng module rewrite (Apache).
# .htaccess file
# URL rewriting module activation
RewriteEngine on
Để làm được điều đó, bạn bắt buộc phải bật mod_rewrite.
Nếu không bạn sẽ nhận được thông báo lỗi HTTP 500 internal server error.
Giải pháp
Mở file cấu hình HTTP Server \apache\conf\httpd.conf
Bỏ comment dòng sau ( xóa dấu "#" đầu dòng)
#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
Kết quả
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
Sau đó tìm tiếp tất cả các dòng

AllowOverride None

Và sửa thành

AllowOverride All
Sau đó restart lại máy chủ Apache. Sau khi kích hoạt chức năng Friendly URL trang web của bạn sẽ có các URL dạng sau
http://toanquyen.com/132-may-in-phun-da-nang-brother-mfc-240c.html
hoặc http://didong.org/127-dien-thoai-di-dong-philips-xenium-99k-black.html
thay vì
http://toanquyen.com/product.php?id_product=130

Để kích hoạt các URL Thân thiện trong Prestashop thực hiện các bước sau:

1. Đăng nhập Back Office >> Preferences.
(Trang Quản trị >> Cấu hình.)
Cuộn tới trường "Friendly URL", chọn Yes để kích hoạt, sau đó nhấp vào Lưu.

2. Xem thêm Xử lý tiếng Việt cho đường dẫn thân thiện trong PrestaShop SEO

3. Nhấp vào tab Catalog hoặc chọn một sản phẩm bất kỳ
Back Office >> Catalog >> (Category >>) product page
(Trang Quản trị >> Sản phẩm>> (Danh mục >>) trang sản phẩm)

4. Trên tab Information (Thông tin), bấm vào Click here to improve product’s rank in search engines (SEO).
Click vào đây để cải thiện thứ hạng của sản phẩm trong kết quả của máy tìm kiếm (SEO).

5. Trong textbox Friendly URL, hãy nhập URL hợp lệ mà bạn muốn sử dụng.
Nhập các giá trị metadata cần thiết: title, description, keywords.

6. Cuộn xuống và bấm vào Save product properties
(Lưu các các thuộc tính sản phẩm.)

Kiểm tra để đảm bảo rằng "allow_url_fopen" được kích hoạt trên máy chủ của bạn.
1. Trong thư mục PrestaShop trên máy chủ lưu trữ, tìm tập tin /install/xml/checkConfig.php và đổi tên nó (ví dụ, checkConfig_old.php).

2. Tải về tập tin "checkConfig.php" ở tại đây và upload lên thư mục: / install/ xml /

3. Kiểm tra nó để chắc chắn rằng nó hoạt động.
Sau khi cấu hình Prestashop, các sản phẩm của bạn sẽ có đường dẫn thân thiện với máy tìm kiếm.
    Blogger Comment
    Facebook Comment