Powered by Blogger.

Nhập dữ liệu cho Prestashop

B
ạn có thể nhập dữ liệu sản phẩm vào PrestaShop hàng loạt bằng công cụ Import ("bulk lister") trong trang quản trị Prestashop Back Office. Và ngược lại bạn có thể xuất dữ liệu bằng  tiện ích Export trong PHPMyAdmin với tùy chọn xuất dữ liệu dạng CSV.
Cho tới phiên bản Prestashop 1.1, dữ liệu Prestashop chỉ có thể được import từ file .CSV (Comma Separated Value). Tham khảo tham về định dạng này tại CSV on Wikipedia
Ví dụ:
Nhập dữ liệu cho Prestashop
Dữ liệu PrestaShop 1.1 bao gồm các trường sau:
 • ID
 • Active
 • Name
 • Categories (x,y,z…)
 • Prices
 • Tax rate
 • On sale
 • Reductions
 • Reference #
 • Supplier reference #
 • Supplier
 • Manufacturer
 • EAN13
 • Weight
 • Quantity
 • Short description
 • Description
 • Tags (x,y,z…)
 • Meta-title
 • Meta-keywords
 • Meta-description
 • Text when in-stock
 • Text if back-order allowed
 • Image URLs (x,y,z…)
 • Features
Để import dữ liệu thực hiện các bước sau:
1. Mở file .CSV bằng một phần mềm biên tập text editor để xác định các ký tự phân cách các cột (columns) được sử dụng.
Thông thường đó là ký tự ";," hoặc có thể là  "," hoặc ":."

Ví dụ trong file .CSV, một dòng dữ liệu có định dạng sau:
050-D821,Superman T-shirt,Red and white on a blue background,10.00,100

2. Trong trang quản trị Back Office >> Tools >> Import, browse tới file .CSV từ đĩa cứng hoặc ổ đĩa mạng của bạn. Click chọn và Open.

Trong Column separator: field, gõ ký tự dùng để phân cách các cột trong file .CSV mà bạn đang nhập. Bấm Next Step.

Chú ý: Bạn phải xác định ít nhất 1 cột “Name”.
Dữ liệu như “Price” và “Quantity” chỉ có thể chứa số (không bao gồm đơn vị tiền tệ).
alt

3. Để xóa hoặc bỏ qua 1 cột, chọn Ignore cột đó trong drop-down list của nó.

4. Bấm Import .CSV data.
Trên trang tiếp theo, mười dòng đầu tiên của file hiển thị nội dung dữ liệu sản phẩm. Dòng đầu tiên hiển thị phần chú thích hỗ trợ  bạn cách cài đặt. Lựa chọn giá trị từ drop-down list trên mỗi cột mà bạn muốn gán giá trị thích hợp.
Sản phẩm được nhập vào sẽ được ghi vào cơ sở dữ liệu. Nhưng không sản phẩm nào bị xóa hay ghi đè. Điều này giúp bạn yên tâm với cơ sở dữ liệu của mình khi nhập 1 file .CSV nhưng không thành công.
Trong PrestaShop v1.1, trường quantity discounts không thể nhập bằng công cụ Import tool.
Bạn cần sử dụng module MaskUpdate.

Nhập các thuộc tính attributes

Nhập từ các file .CSV độc lập.
Các cột giá trị có thể nhập:
 • Product ID
 • Options (group1:attribute11,group2:attribute21…)
 • References
 • EAN13
 • Prices
 • Ecotax
 • Quantity
 • Weight
 • Default
Groups và attributes được thêm tự động nếu không tồn tại.
Ví dụ:
id_product ; options ; reference ; supplier_reference ; ean13 ; wholesale_price ; price ; ecotax ; quantity ; weight ; default 1;Length:120,Width:140;AB11242;15472C;1234567890123;120;900;5;10000;5;1 1;Length:100,Width:160;AB11243;15473C;1234567890124;120;900;5;10000;5;0
Cao Thế Toàn - Dịch từ PrestaShop wiki
  Blogger Comment
  Facebook Comment