Powered by Blogger.

Hướng dẫn sử dụng PrestaShop 1.5 (PrestaShop User-Guide)

PrestaShop giới thiệu một bảng điều khiển quản lý trực quan và toàn diện cung cấp cho bạn hàng trăm chức năng tiêu chuẩn có thể được điều chỉnh hoặc cá nhân hoá để đáp ứng tất cả nhu cầu của bạn .

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn làm quen với tất cả các tính năng của PrestaShop . Bạn cũng sẽ có thể quản lý hiệu quả trang web PrestaShop của bạn .Mục đích của nó là hướng dẫn cho chủ cửa hàng, chương đầu tiên giới thiệu về giao diện front-office , có thể hữu ích cho tất cả mọi người .
Bạn có thể gửi các câu hỏi trực tiếp trên diễn đàn của chúng tôi : http://www.prestashop.com/forums/
Trong hướng dẫn này bao gồm:
 • Đào tạo
 • Tùy biến cửa hàng của bạn
 • Duyệt giao diện front-office
 • Kết nối với PrestaShop back-office
 • Bước đầu tiên với PrestaShop 1.5
 • Thêm sản phẩm và Danh mục sản phẩm
 • Một cách nhìn bên Catalog
 • Quản lý các đơn đặt hàng
 • Quản lý khách hàng
 • Tạo nguyên tắc giá và Vouchers
 • Quản lý vận chuyển
 • Hiểu về Local Settings
 • Quản lý module và Chủ đề
 • Làm cho các module bản địa làm việc
 • Sự hiểu biết Preferences
 • Sự hiểu biết các thông số chi tiết
 • Quản trị Back-Office
 • Hiểu về thống kê
 • Quản lý kho hàng nâng cao
 • Quản lý nhiều cửa hàng
Lược dịch Prestashop 1.5  User Guide đang được thực hiện.....
  Blogger Comment
  Facebook Comment