Powered by Blogger.

Bảng đối chiếu encoding các bộ chữ hiện hành với Unicode

Bảng đối chiếu encoding các bộ chữ hiện hành với Unicode
VIQRVPSVPS HexVISCIIVISCII HexVNIVNI HexTCVNTCVN HexUnicode SymbolUnicode
Hex Dec
UTF-8 Hex
a'áE1áE161 F9¸B8á00E1 225C3 A1
a`àE0àE061 F8µB5à00E0 224C3 A0
a?äE4äE461 FBB61EA3 7843E1 BA A3
a~ãE3ãE361 F5·B7ã00E3 227C3 A3
a.åE5ÕD561 EF¹B91EA1 7841E1 BA A1
a(æE6åE561 EA¨A8ă0103 259C4 83
a('¡A1¡A161 E9¾BE1EAF 7855E1 BA AF
a(`¢A2¢A261 E8»BB1EB1 7857E1 BA B1
a(?£A3ÆC661 FA¼BC1EB3 7859E1 BA B3
a(~¤A4ÇC761 FC½BD1EB5 7861E1 BA B5
a(.¥A5£A361 EBÆC61EB7 7863E1 BA B7
a^âE2âE261 E2©A9â00E2 226C3 A2
a^'ÃC3¤A461 E1ÊCA1EA5 7845E1 BA A5
a^`ÀC0¥A561 E0ÇC71EA7 7847E1 BA A7
a^?ÄC4¦A661 E5ÈC81EA9 7849E1 BA A9
a^~ÅC5çE761 E3ÉC91EAB 7851E1 BA AB
a^.ÆC6§A761 E4ËCB1EAD 7853E1 BA AD
e'éE9éE965 F9ÐD0é00E9 233C3 A9
e`èE8èE865 F8ÌCCè00E8 232C3 A8
e?ÈC8ëEB65 FBÎCE1EBB 7867E1 BA BB
e~ëEB¨A865 F5ÏCF1EBD 7869E1 BA BD
e.ËCB©A965 EFÑD11EB9 7865E1 BA B9
e^êEAêEA65 E2ªAAê00EA 234C3 AA
e^'89ªAA65 E1ÕD5ế1EBF 7871E1 BA BF
e^`Š8A«AB65 E0ÒD21EC1 7873E1 BB 81
e^?8B¬AC65 E5ÓD31EC3 7875E1 BB 83
e^~ÍCDAD65 E3ÔD41EC5 7877E1 BB 85
e^.Œ8C®AE65 E4ÖD61EC7 7879E1 BB 87
i'íEDíEDíEDÝDDí00ED 237C3 AD
i`ìECìECìEC×D7ì00EC 236C3 AC
i?ÌCCïEFæE6ØD81EC9 7881E1 BB 89
i~ïEFîEEóF3ÜDCĩ0129 297C4 A9
i.ÎCE¸B8òF2ÞDE1ECB 7883E1 BB 8B
o'óF3óF36F F9ãE3ó00F3 243C3 B3
o`òF2òF26F F8ßDFò00F2 242C3 B2
o?ÕD5öF66F FBáE11ECF 7887E1 BB 8F
o~õF5õF56F F5âE2õ00F5 245C3 B5
o.86÷F76F EFäE41ECD 7885E1 BB 8D
o^ôF4ôF46F E2«ABô00F4 244C3 B4
o^'ÓD3¯AF6F E1èE81ED1 7889E1 BB 91
o^`ÒD2°B06F E0åE51ED3 7891E1 BB 93
o^?°B0±B16F E5æE61ED5 7893E1 BB 95
o^~87²B26F E3çE71ED7 7895E1 BB 97
o^.B6µB56F E4éE91ED9 7897E1 BB 99
o+ÖD6½BDôF4¬ACơ01A1 417C6 A1
o+'§A7¾BEôùF4 F9íED1EDB 7899E1 BB 9B
o+`©A9B6ôøF4 F8êEA1EDD 7901E1 BB 9D
o+?ªAA·B7ôûF4 FBëEB1EDF 7903E1 BB 9F
o+~«ABÞDEôõF4 F5ìEC1EE1 7905E1 BB A1
o+.®AEþFEôïF4 EFîEE1EE3 7907E1 BB A3
u'úFAúFA75 F9óF3ú00FA 250C3 BA
u`ùF9ùF975 F8ïEFù00F9 249C3 B9
u?ûFBüFC75 FBñF11EE7 7911E1 BB A7
u~ÛDBûFB75 F5òF2ũ0169 361C5 A9
u.øF8øF875 EFôF41EE5 7909E1 BB A5
u+ÜDCßDFöF6ADư01B0 432C6 B0
u+'ÙD9ÑD1öùF6 F9øF81EE9 7913E1 BB A9
u+`ØD8×D7öøF6 F8õF51EEB 7915E1 BB AB
u+?ºBAØD8öûF6 FBöF61EED 7917E1 BB AD
u+~»BBæE6öõF6 F5÷F71EEF 7919E1 BB AF
u+.¿BFñF1öïF6 EFùF91EF1 7921E1 BB B1
y'š9AýFD79 F9ýFDý00FD 253C3 BD
y`ÿFFÏCF79 F8úFA1EF3 7923E1 BB B3
y?9BÖD679 FBûFB1EF7 7927E1 BB B7
y~ÏCFÛDB79 F5üFC1EF9 7929E1 BB B9
y.œ9CÜDCîEEþFE1EF5 7925E1 BB B5
ddÇC7ðF0ñF1®AEđ0111 273C4 91
A'ÁC1ÁC141 D941 B8Á00C1 193C3 81
A`80ÀC041 D841 B5À00C0 192C3 80
A?81ÄC441 DB41 B61EA2 7842E1 BA A2
A~82ÃC341 D541 B7Ã00C3 195C3 83
A. 028041 CF41 B91EA0 7840E1 BA A0
A(ˆ88ÅC541 CA¡A1Ă0102 258C4 82
A('8D8141 C9¡¾A1 BE1EAE 7854E1 BA AE
A(`Ž8E8241 C8¡»A1 BB1EB0 7856E1 BA B0
A(?8F[1]0241 DA¡¼A1 BC1EB2 7858E1 BA B2
A(~ðF00541 DC¡½A1 BD1EB4 7860E1 BA B4
A(. 04ƒ8341 CB¡ÆA1 C61EB6 7862E1 BA B6
A^ÂC2ÂC241 C2¢A2Â00C2 194C3 82
A^'ƒ838441 C1¢ÊA2 CA1EA4 7844E1 BA A4
A^`848541 C0¢ÇA2 C71EA6 7846E1 BA A6
A^?858641 C5¢ÈA2 C81EA8 7848E1 BA A8
A^~ 1C 0641 C3¢ÉA2 C91EAA 7850E1 BA AA
A^. 038741 C4¢ËA2 CB1EAC 7852E1 BA AC
E'ÉC9ÉC945 D945 D0É00C9 201C3 89
E`×D7ÈC845 D845 CCÈ00C8 200C3 88
E?ÞDEËCB45 DB45 CE1EBA 7866E1 BA BA
E~þFEˆ8845 D545 CF1EBC 7868E1 BA BC
E. 058945 CF45 D11EB8 7864E1 BA B8
E^ÊCAÊCA45 C2£A3Ê00CA 202C3 8A
E^'90Š8A45 C1£ÕA3 D51EBE 7870E1 BA BE
E^`938B45 C0£ÒA3 D21EC0 7872E1 BB 80
E^?94Œ8C45 C5£ÓA3 D31EC2 7874E1 BB 82
E^~958D45 C3£ÔA3 D41EC4 7876E1 BB 84
E^. 06Ž8E45 C4£ÖA3 D61EC6 7878E1 BB 86
I'´B4ÍCDÍCD49 DDÍ00CD 205C3 8D
I`µB5ÌCCÌCC49 D7Ì00CC 204C3 8C
I?·B79BÆC649 D81EC8 7880E1 BB 88
I~¸B8ÎCEÓD349 DCĨ0128 296C4 A8
I. 10˜98ÒD249 DE1ECA 7882E1 BB 8A
O'¹B9ÓD34F D94F E3Ó00D3 211C3 93
O`¼BCÒD24F D84F DFÒ00D2 210C3 92
O?½BD994F DB4F E11ECE 7886E1 BB 8E
O~¾BEA04F D54F E2Õ00D5 213C3 95
O. 11š9A4F CF4F E41ECC 7884E1 BB 8C
O^ÔD4ÔD44F C2¤A4Ô00D4 212C3 94
O^'968F4F C1¤èA4 E81ED0 7888E1 BB 90
O^`97904F C0¤åA4 E51ED2 7890E1 BB 92
O^?˜98914F C5¤æA4 E61ED4 7892E1 BB 94
O^~99924F C3¤çA4 E71ED6 7894E1 BB 96
O^. 12934F C4¤éA4 E91ED8 7896E1 BB 98
O+÷F7´B4ÔD4¥A5Ơ01A0 416C6 A0
O+'9D95ÔÙD4 D9¥íA5 ED1EDA 7898E1 BB 9A
O+`ž9E96ÔØD4 D8¥êA5 EA1EDC 7900E1 BB 9C
O+?Ÿ9F97ÔÛD4 DB¥ëA5 EB1EDE 7902E1 BB 9E
O+~¦A6³B3ÔÕD4 D5¥ìA5 EC1EE0 7904E1 BB A0
O+. 1394ÔÏD4 CF¥îA5 EE1EE2 7906E1 BB A2
U'ÚDAÚDA55 D955 F3Ú00DA 218C3 9A
U`¨A8ÙD955 D855 EFÙ00D9 217C3 99
U?ÑD1œ9C55 DB55 F11EE6 7910E1 BB A6
U~¬AC9D55 D555 F2Ũ0168 360C5 A8
U. 14ž9E55 CF55 F41EE4 7908E1 BB A4
U+ÐD0¿BFÖD6¦A6Ư01AF 431C6 AF
U+'ADºBAÖÙD6 D9¦øA6 F81EE8 7912E1 BB A8
U+`¯AF»BBÖØD6 D8¦õA6 F51EEA 7914E1 BB AA
U+?±B1¼BCÖÛD6 DB¦öA6 F61EEC 7916E1 BB AC
U+~1DÿFFÖÕD6 D5¦÷A6 F71EEE 7918E1 BB AE
U+. 15¹B9ÖÏD6 CF¦ùA6 F91EF0 7920E1 BB B0
Y'ÝDDÝDD59 D959 FDÝ00DD 221C3 9D
Y`²B2Ÿ9F59 D859 FA1EF2 7922E1 BB B2
Y?ýFD 1459 DB59 FB1EF6 7926E1 BB B6
Y~³B31959 D559 FC1EF8 7928E1 BB B8
Y.191EÎCE59 FE1EF4 7924E1 BB B4
DDñF1ÐD0ÑD1§A7Ð0110 272C4 90
Bảng đối chiếu encoding các bộ chữ hiện hành với Unicode
    Blogger Comment
    Facebook Comment